برترین پکیج ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

اشتباهات کارکنان

– اهمیت توجه به اشتباهات نیروی انسانی

– اشتباهات مالی کارکنان

– تخلفات اداری

– ریشه های اقتصادی


عوامل سیاسی

– عوامل اداری

– انواع تخلفات اداری

– آثار ناشی از فساد و تخلفات اداری

-سازوكارهای‌ مدیریتی‌ موثر در تخلفات‌ كاركنان‌

1 – عدم ساده‌انگاری‌ مشكلات‌ كاركنان:

2 – تقسیم‌ كار عادلانه:

3 – ‌ استفاده‌ از سازوكار ارزیابی‌ عملكرد كاركنان:

4 – تفویض‌ اختیار آگاهانه‌ و منطقی:

5 – عدم اعمال‌ تبعیض‌ در اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط:

6 – استفاده‌ از امكانات‌ و موقعیتها:

7 – توجه‌ به‌ نیازهای‌ آموزشی‌ كاركنان:

8 –عدم نظارت‌ سیلابی:

– پیشگیری از تخلفات

منابع

بخشی از متن :

اشتباهات کارکنان

یكــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است كه سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و كوشش های خود را درمورد اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یكدیگر تركیب وادغام كرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای كلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یكی از این منابع كه منبع راهبردی برای سازمانهــــا محسوب می شود، منابع انسانی است كه جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است، عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شده اند ولی هنوز به علت برخی مسائل ومحدودیتها این نوع برنامه ریزی در سازمانها به صورت جامع وكامل و مناسب به كار گرفته نشده است.

همزمان با گرایش سازمان‌ها به سوی رقابت، تکنولوژی و مدیریت و ترقی اقتصاد نوین، فشار در جهت ایجاد لبه برنده طرح‌های استراتژیک برای سازمان‌ها افزایش می‌یابد. این طرح‌ها جهت اجرا نیاز به روش فوق العاده‌ای دارند تا سازمان‌ها را در صدر رقابت ابقا نموده و به طور پیوسته برای سازمان، صاحبان سهام و تمامی ذینفعان ذیربط، ایجاد ارزش نمایند. مسئولین واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای این منظور کاهش اشتباهات نیروی انسانی درون سازمان می باشد. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان را در راستای بهبود سازمان با ناکامی روبرو می سازد.

آموزش، كارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فون، فناور و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع، آموزش كاركنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی كاركنان دارد.
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نیروی كار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی كارآمد، تجهیزات و ابزار كار سالم، فضای كار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند كه برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یك محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در كالبد سازمان دمیده شود كه در آن میان نیروی انسانی هسته مركزی را تشكیل می دهد.

– اهمیت توجه به اشتباهات نیروی انسانی

از آنجا كه امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد كننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یكی از عمده ترین برنامه‌ریزی های سازمانی، برنامه‌ریزی برای افزایش دانش و آگاهی کارکنان نسبت به کار و در نتیجه کاهش اشتباهات آنان می باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی كارآمدتر كردن كاركنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه كه در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است كه بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلكه باید ازطرق متعدد به توسعه كاركنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیك درقلمرو مدیریت منابع انسانی امكان پذیر نخواهدبود.

باتوجه به اینكه منابع انسانی، منبع استراتژیك برای سازمانها محسوب می شود، جزء مهم و لاینفك مباحث برنامه‌ریزی استراتژیك است و اكثر برنامه‌ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی كه موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیك منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تكنولوژیك، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست كه همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمانها، منابع انسانی كارآمد یا كاركنان دانشی هستند. درعین حال، بسیاری از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند كه بتوانند به طور موثر برنامه های استراتژیك منابع انسانی را تهیه كنند. نكته حائز اهمیت آنكه لازمه شكل گیری استراتژیهای منابع انسانی مشاركت و همكاری مدیران منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان است. همسو سازی و پیوند استراتژیها و مشاركت و همكاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان، توسعه منابع انسانی را بهمراه دارد كه نیازمند برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است.

– اشتباهات مالی کارکنان

در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت. صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است.

تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ شود. ” اشتباه‌ ” عبارتست‌ از هرگونه‌ تحریف‌ سهوی‌ در صورتهای‌ مالی‌ (شامل‌ حذف‌ یك‌ مبلغ‌ یا یك‌ مورد افشا) مانند :

– اشتباه‌ در گرداوری‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.

– براورد حسابداری‌ نادرست‌ ناشی‌ از نادیده‌ گرفتن‌ یا تفسیر نادرست‌ حقایق‌.

– اشتباه‌ در بكارگیری‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا.

” تقلب‌ ” عبارتست‌ از هرگونه‌ اقدام‌ عمدی‌ یا فریبكارانه‌ یك‌ یا چند نفر از مدیران‌، كاركنان‌ یا اشخاص‌ ثالث‌، برای‌ برخورداری‌ از یك‌ مزیتی‌ ناروا یا غیرقانونی‌. هرچند تقلب‌ یك‌ مفهوم‌ قانونی‌ گسترده‌ دارد، اما آنچه‌ به‌ حسابرس‌ مربوط‌ می‌شود، اقدامات‌ متقلبانه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ تحریف‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌انجامد. هدف‌ برخی‌ از تقلبات‌ ممكن‌ است‌ تحریف‌ صورتهای‌ مالی‌ نباشد. حسابرسان‌ درباره‌ وقوع‌ تقلب‌ قضاوت‌ حقوقی‌ نمی‌كنند. تقلبی‌ كه‌ با دخالت‌ یك‌ یا چند نفر از مدیران‌ واحد مورد رسیدگی‌ روی‌ می‌دهد به‌ عنوان‌ ” تقلب‌ مدیران‌ ” و تقلبی‌ كه‌ تنها توسط‌ كاركنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌پذیرد به‌ عنوان‌ ” تقلب‌ كاركنان‌ ” نامیده‌ می‌شود. در هر دو حالت‌، ممكن‌ است‌ تبانی‌ با اشخاص‌ ثالث‌ خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ نیز وجود داشته‌ باشد.

مدیریت‌ برای‌ پیشگیری‌ و كشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ نیازمند انجام‌ موارد زیر در واحد مورد رسیدگی‌ است‌ :

– ایجاد جو مناسب‌.

– ایجاد و حفظ‌ فرهنگ‌ درستكاری‌ و ارزشهای‌ والای‌ اخلاقی‌.

– برقراری‌ كنترلهای‌ مناسب‌.

آموزش كاركنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یك بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است كه 17 درصد شركتهای تجاری و صنعتی این كشور ورشكست شده‌اند در حالی كه این نسبت در مورد شركتهایی كه برنامه‌ آموزش كاركنان را انجام داده‌اند كمتر از 1 درصد بوده است. همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریكا تا سال 2007، بیش از نیمی از کارکنان نیاز به باز‌آموزی داشته‌اند. در سوئد هم برای پاسخگویی به تغییر و تحولات مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده و سالانه 2 تا 3 درصد از تولید ملی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌گردد. به عبارتی نگاه گذشته‌ محوری که آموزش را متعلق به دوران كودكی، نوجوانی و جوانی می‌دانست منسوخ گردیده است. امروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می‌توان با دگرگونیها و پیشرفتهای جامعه جدید سازگار و همراه شد. آموزش، همواره به‌ عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود كیفیت عملكرد و حل مشكلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یكی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشكیل می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهره‌گیری موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر برای کاهش اشتباهات کارکنان به شمار می‌رود.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26


مطالب تصادفی