برترین پکیج تحقیق در مورد قوس الکتریکی

قوس الكتریكی تاریخچه قوس الکتریکی

در سال 1802 پتروف (VPPetrof) كشف كرد كه اگر دو تكه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل كنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس كمی از هم جدا كنیم شعله روشنی بین دو تكه زغال دیده می شود و انتهای آنها كه از شدت گرما سفید شده است نور خیره كننده ای گسیل می دارد قوس الكتریكی هفت سال بعد دیوی (HDavy) فیزیكدان انگلیسی این پدیده را مشاهده نمود و پیشنهاد ك

قوس الكتریكی

  • تاریخچه
  • قوس الكتریكی چیست
  • آزمایش ساده
  • ماهیت قوس الكتریكی
  • دماهای بالا در قوس الكتریكی
  • چگونگی ایجاد تخلیه قوس الكتریكی
  • یونیزاسیون گاز با انرژی قوس الكتریكی
  • مشخصه جریان ولتاژ قوس الكتریكی

در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) كشف كرد كه اگر دو تكه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل كنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس كمی از هم جدا كنیم شعله روشنی بین دو تكه زغال دیده می شود. و انتهای آنها كه از شدت گرما سفید شده است نور خیره كننده ای گسیل می دارد. قوس الكتریكی هفت سال بعد دیوی (H.Davy) فیزیكدان انگلیسی این پدیده را مشاهده نمود و پیشنهاد كرد كه این پدیده به احترام ولتا قوس ولتا نامیده شود.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 7


مطالب تصادفی