برترین پکیج مبانی نظری انواع عدالت سازمانی

مبانی نظری انواع عدالت سازمانی

مبانی نظری انواع عدالت سازمانی

توضیحات :

مبانی نظری انواع عدالت سازمانی در 19 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

-1-2 عدالت سازمانی

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست (حسین زاده ، ناصری ، 1386 ، ص 19) .

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء وعناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد (سید جوادین ، فراحی ، طاهری عطار،56، ص1387) .

عدالت سازمانی با رفتار عادلانه با مردم در سازمان ها رابطه دارد . همچنین می تواند به عنوان قسمتی بسیار محدود از عدالت اجتماعی باشد . مفهومی كه توسط فلاسفه طی صدها سال بحث بر انگیز بوده است . عدالت سازمانی یك مفهوم مفید برای آزمایش دامنه گسترده ای از موضوعات سازمانی می باشد . چنین ادعا شده است كه عدالت اولین فضیلت موسسات اجتماعی است (ساعتچی ،1387 ،ص 169،170).

واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه ی 1970 بیان گردید.فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی ، پور عزت 1387 ، ص 22) .

عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانه ای با آنها رفتار شده است (نعامی ، شکرکن ،1383، ص 58) . عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش انصاف که رابطه مستقیمی با محیط کار دارد مورد استفاده قرار می گیرد. مخصوصاً ،عدالت سازمانی مرتبط است با روش هایی که کارکنان تعیین می کنند که آیا با آنها در شغلشان بطور عادلانه رفتار شود و روش هایی که تعیین آنها روی متغیرهای مرتبط با کار آنها تأثیر می گذارد .

اما تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود: مطالعه برابری در کار (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،1388، ص 80) .

برای عدالت معانی فراوان از زوایای گوناگون شده است كه به تعدادی از آنها اشاره می شود:

  1. دادن حق هر صاحب حق
  2. نهادن هر چیزی در جای خود
  3. موزون بودن (تعادل و تناسب و توازن)
  4. میانه روی بین افراط و تفریط، (اعتدال)
  5. تساوی و نفی هرگونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد)
  6. رعایت استحقاق در افاضه وجود (عدل در تكوین)
  7. عدم ارتكاب كبیره و عدم اصرار بر صغیره، (عدالت فردی و فقهی)
  8. برابری اجتماعی (قسط، عدالت اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی)
  9. رعایت مفاسد و مصالح در قانونگذاری (عدل در تشریع) (نثاری ، 1391 ).

عدالت در سازمان ها با سه عامل زیر تعریف می شود که همگی به نحوه برخورد عادلانه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض، دلالت دارند:

۱) برابری: پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان .

۲)بی طرفی: بی طرفی در تصمیم های مربوط به گزینش و ارتقای کارکنان .

۳) عدم تبعیض: اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان، یعنی حق تجدید نظرخواهی در تصمیم ها .

تبعیض، درواقع پاسخی متفاوت در مقابل رخدادی یکسان به افرادی با شرایط یکسان است. تبعیض، نمودی آشکار از بی عدالتی است. تبعیض، اثرات تخریبی بسیاری بر روحیه کاری کارکنان اعم از اداری و آموزشی دارد. در سازمان پر از تبعیض، اثری از جو فرهنگی مثبت، روحیه کاری بالا و مناسبات صحیح بین کارکنان دیده نمی شود ( سعادتی تبار ، امامی ،1390 ).

5-1-2 ابعاد عدالت سازمانی

محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می شود: 1: عدالت توزیعی، 2 : عدالت رویه ای، 3 : عدالت مراوده ای.

عدالت توزیعی

عدالت توزیعی مانند تمام شكلهای عدالت بر مبنای ارزش ها بنا شده است . عدالت توزیعی به عدالت و برابری در بازده ها نتایج و پیامدهای كسب شده اطلاق می گردد كه این ارزش ها ، قوانین و اصول یا استاندادهایی هستند كه قضاوت درباره عدالت را انجام میدهند .سه اصل عمده به عنوان پایه و اساس عدالت توزیعی چنین بیان شده اند: انصاف ، برابری و نیاز(مهداد ، 1387 ، ص 170).

عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می كنند (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،1388، ص 81).

به عبارت دیگر عدالت توزیعی عدالت ادراك شده در ارتباط با تخصیص بازده ها و منابع سازمانی است (پیریایی ، ارشدی ، 1391 ، ص 81) .

اصل توزیعی انصاف چنین بیان می كند كه مردم باید پاداش ها را مطابق با كوشش و تلاشی كه انجام می‌دهند و یا موقعیتی كه به دست می آورند دریافت نمایند(مهداد ، 1387 ، ص 170) .

اصل برابری توزیع چنین پیشنهاد می كند كه تمام افراد بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ، باید دارای شانس مساوی برای دریافت نتیجه و یا پاداش باشند .

اصل توزیعی نیاز چنین بیان می دارد كه پاداش ها باید بر اساس نیازهای افراد توزیع شود بنابراین ملاحظه خاص این است كه فرد نیازمند شناسایی و كمك هزینه به او پرداخت گرددواین همان عدالت است ( مهداد ،1387 ، ص170) .

عدالت رویه ای

دومین نوع مهم عدالت ، عدالت رویه ای یا آیین نامه ای است كه به عادلانه ترین ابزاری كه برای به دست آوردن نتایج در اختیار داریم اشاره دارد ( مهداد 1387 ، ص 171) .

عدالت رویه ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی در آمدها اشاره می كند بنابراین در عدالت رویه ای ادراكات افراد نقش كلیدی داشته و واكنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراك آنها از رویه ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه ها ( صادقی ، 1390، ص 65).

عدالت مراوده ای

عدالت مراوده ای مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارایه شده در درك انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می شود:

توجه کافی به داده های کارکنان

جلوگیری از تعصب شخصی

استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری

بازخور به موقع

توجیه یک تصمیم

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19


مطالب تصادفی