برترین پکیج پاورپوینت اعداد مخلوط

ریاضی اعداد مخلوط کسر

اعداد مخلوط در دو قسمت صحیح (کامل)و کسری تشکیل شده اند

برای نمایش عدد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا باید یک شکل را به عنوان واحد معرفی کنیم.با توجه به مخرج قسمت کسری ،هرشکل واحد را تقسیم بندی می کنیم.به تعداد عدد صحیح ،شکل واحد وبه تعداد صورت قسمت کسری ،قسمت کوچک مانند قسمت های تقسیم شده هر واحد می کشیم .

مقایسه دو عدد مخلوط : برای مقایسه دو عدد مخلوط،ابتدا قسمت های صحیح اعداد مخلوط را مقایسه می کنیم عدد مخلوطی بزرگتر است که عدد صحیح بزرگتری داشته باشد.در صورت مساوی بودن قسمت های صحیح اعداد مخلوط ،قسمت کسری اعداد مخلوط را مقایسه می کنیم

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 10برترین پکیج عکس جلد کتاب های درسی سال 98 مخصوص کافی نت ها

عکس کتاب های درسی;عکس جلد کتابهای درسی ;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان ;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای;عکس جلد کتابهای سوم دبستان;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان;عکس جلد کتاب های ششم دبستان;عکس جلد دروس دبستان;عکس روی جلد کتابهای درسی

عکس جلد کتاب های درسی سال 99 98

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

قابل چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 41برترین پکیج عکس جلد کتاب های درسی سال 99-98 قابل چاپ

عکس کتاب های درسی ;عکس جلد کتابهای درسی;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان ;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای;عکس جلد کتابهای سوم دبستان ;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان ;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان ;عکس جلد کتاب های ششم دبستان ;عکس جلد دروس دبستان

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

مخصوص چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 36برترین پکیج عکس جلد کتاب های درسی سال 98 قابل چاپ

عکس کتاب های درسی;عکس جلد کتابهای درسی ;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای ;عکس جلد کتابهای سوم دبستان ;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان;عکس جلد کتاب های ششم دبستان;عکس جلد دروس دبستان

عکس قابل چاپ و پرینت کتابهای درسی

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

مخصوص چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

عکس کتاب های درسی
عکس جلد کتابهای درسی
عکس کتابهای درسی ابتدایی

عکس جلد کتابهای اول دبستان
عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای
عکس جلد کتابهای سوم دبستان
عکس جلد کتاب های چهارم دبستان
عکس جلد کتابهای پنجم دبستان
عکس جلد کتاب های ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 36برترین پکیج جزوه دست نویس توربو ماشین

جزوه دست نویس توربو ماشین;توربوماشین دانشگاه;دانشگاه تهران

جزوه دست نویس توربوماشین

جزوه دست نویس توربو ماشین

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 98برترین پکیج جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها;رشته کامپیوتر

جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر با فرمت پی دی اف

جزوه دست نویس کامل با خط خوانا و بسیار زیبا نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 80برترین پکیج جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

جزوه دست نویس ریاضی;ریاضی عمومی;جزوه دست نویس ریاضی

جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 47برترین پکیج مبانی ارتباطات انسانی

مبانی ارتباطات انسانی;جزوه;مقاله;تحقیق

وقتی با شخص ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراك فکر و تفاهم اندیشه با اوست ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و حقایق میپردازد و

وقتی با شخص

ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراك فکر و تفاهم اندیشه با اوست.

ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و

حقایق میپردازد و از طریق به کار بردن پیامهایی که معنایش برای آنها یکسان است به انجام این

امر مبادرت میورزند و هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباط

محسوب میشود، چه فرستنده انسان باشد چه یک دستگاه مکانیکی، ارسطو فیلسوف مشهور، هدف

ارتباط را جستجو برای دستیافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران

میداند، به این صورت که برقرار کنندة ارتباط از هر راه و یا وسیلهای که امکان داشته باشد طرف

مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ در آورده نظر و عقیده خود را به او میقبولاند. پیامها

مستقیماً بین دو طرف مبادله میشود چنین ارتباطی رودر رو است و پیام دهنده و پیام گیرنده در

برابر هم قرار میگیرند و از مقاصد و اهدافشان نیز باخبرند البته در چنین ارتباطی ممکن است

پیامدهنده و یا گوینده شخص واحدی باشد اما مخاطبان تعداد کثیری باشند مانند سخنرانی یک

نفر در جمعی.

دانشمندان مقصود از برقراری ارتباط را موارد زیر میدانند:

-1 شناخت اوضاع و احوال و آشنایی با حوادث و وقایع

-2 ترغیب دیگران به قبول یک فکر و عقیده خاص و اقناع آن

-3 سرگرمی و تفریح

انواع ارتباط

در مقولۀ انواع ارتباط و تقسیمبندی آن میان دانشمندان علوم ارتباطات اتفاق نظری وجود

ندارد و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی میتوان به انواع ارتباط زیر

اشاره کرد:

-1 ارتباط خصوصی و بدون واسطه

ارتباطی است رو در رو که طی آن پیام بدون واسطه و مستقیم بین پیام گیرنده و

پیامدهنده مبادله میشود، این نوع ارتباط ویژگیهایی دارد:

الف – فرصت جابجایی پیامگیرنده و پیامدهنده

ب – فرصت تصحیح یکدیگر

3

ج – ارتباط چهره به چهره و عمیق

د – قابل رؤیت بودن آثار پیام

-2 ارتباط جمعی یا عمومی

Massmedia ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است که جامعهشناسان برای مفهوم

بکار بردهاند. ارتباط جمعی یا عمومی انتقال اطلاعات با وسایلی چون (روزنامه، کتاب، امواج، رادیو و

تلویزیون و …) برای گروه کثیر و غیرمحدودی از مردم با سرعت زیاد است و زمینه ارتباط میلیونها و

میلیاردها انسان را فراهم میسازد ارتباط جمعی خاص جوامع تودهای است این گونه ارتباط فاقد

محدودیت زمانی و مکانی است البته امروزه با توسعه و تکمیل تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی مثل

اینترنت بسیاری از محدودیتهای ارتباطی از میان رفته است.

– . * / – . * /+! – . * % &’ ( )
! ” #$
/9
: +!;5 * &
2 5 6!7 8 3
#
23 0
2 0 4 !3 / 0 !1
4 < 2=>
3
(>2
? 9
: 5 2 > < > #7 &’ < !
&
7
( ?
>
2=>
3 A
8
2B23 8 23 5
@ !
?
2!D > E7 3 +!. 5 ’< 5
g
f > C 3 #7 &
2B
’<
2B 2=>
! ?
? 9
: E7 3 +!. 5
A
82=>
3 +!< &
7
#7 <
:>
2 2F 2= !3
’ F G ;< A
+! ’3 ’> 3 +! ; 3 3
?
H< +!<
2B23
L
> ” ’<<
:> I3 . J2 K
2H
< ’< 3
>
#5!
0 !1 – . N.F A
> 23 <3 #7 A
J2 !3 M2 ) 8 ’
!3 P %
2! IO K
< #7 K
< 82! IO A
O 3
– . >
’< 5
;<
A
8
2B23 0 =<
2=>
’<
:> I3 . J2 K
2H
< ’! > 3 +!
g`: P f 3 A
#F2 2H
/ < +!;5 + +!;
2 2F*
A
3
+!; 2=>’O>
H< ’> 3 A
!F2 8 23 > < >
27
g I `: 2 f ’< ! A
’ < P ’<> P ’< ; 3 2=>
4
; % ’
@ !
2=>
3 ’
#7
8 !P 5 #7
’<< +!;7 C>2 ’
#7
8 !P
R
2B L
7 7 +! > ’> 3 5
Q>2
> 23 <3
&
7 ( ? TS
2=>
3
? 8 5
9
: +!;5 TU
< +!;5 + +!;
2 2F TV
L
W< 2F !3 E3
3 ’> 3 +!<
2B23 A
+! 3 3 ? 3 > 8 23
+! 3

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 91برترین پکیج پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2;کاروفناوری پایه هفتم;فناوری اطلاعات و ارتباطات;پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات;کاروفناوری;کار و فناوری;پودمان دو;پودمان 2

پاسخ کلیه پرسش ها و کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات فرمت word تعداد صفحات 8

پاسخ کلیه پرسش ها و کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات : 8

فرمت : word

فهرست مطالب فایل :

کارکلاسیصفحه 16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطات

ابزارهای فناوریاطلاعات و ارتباطاتو کاربرد آنها

بارش فکری صفحه16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره آموزش الکترونیکی گفت وگو کنید.

کار در کلاسیصفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات

جواب پرسش صفحه 19 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات وارتباطات

پرسش: تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزۀ ما خارج شود به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی ما ایجاد خواهد شد؟

کارکلاسیصفحه 19 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی

کارکلاسیصفحه20 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

در شكل مقابل جاهای خالی را با عبارات مناسب پر كنید.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8برترین پکیج پاسخ کلیه کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان نوآوری و فناوری

کاروفناوری هفتم;پودمان نوآوری و فناوری;پاسخ کار در کلاس کاروفناوری هفتم;نوآوری و فناوری;کاروفناوری;کار در کلاس;کار و فناوری

پاسخ کلیه کار در کلاس های و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری فرمت word تعداد صفحات 21

پاسخ کلیه کار در کلاس های و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری

تعداد صفحات : 21

فرمت : word

آیا در پیدا کردن پاسخ های درس کاروفناوری مشکل دارید؟ آیا توان پاسخ دادن به سوالات و حل تمرینات و کار در کلاس های کاروفناوری را ندارید؟ راه حل شما بسیار آسان است. کافی است این محصول را دریافت کرده و از آن بهره ببرید. محصول پیش رو حاوی پاسخ کلیه کار در کلاس ها و پرسش های پودمان 1 کاروفناوری هفتم است.

فهرست مطالب محصول :

حل کار در کلاس صفحه 2 پودمان 1 درس کاروفناوری پایه هفتم كار كلاسی – بررسی چند اختراع و نوآوری

پاسخ کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوری پودمان 1 نوآوری و فناوری سال هفتم بررسی وسایل و اجزای یک وسیله پس از بازکردن

پاسخ کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوری پودمان 1 نوآوری و فناوری سال هفتم در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته شده از آفرینش را در جدول زیر وارد نمایید.

پاسخ بررسی کنید صفحه 4 پودمان 1 کاروفناوری پایه هفتم در گروه های چند نفری زندگینامۀ چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند را بررسی و در جدول وارد کنید.

پاسخ کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری پودمان 1 نوآوری وفناوری سال هفتم ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت

پاسخ کارکلاسی صفحه 6 کاروفناوری سال هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری بارش فکری

جواب پرسش صفحه 6 کاروفناوری پودمان 1 نوآوری و فناوری پایه هفتم اگر تنها دو ظرف سه و ده لیتری داشته باشید چگونه می‌توانید با این دو ظرف، 8 لیتر آب از رودخانه بردارید؟

پاسخ کارکلاسی 8صفحه کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودماننوآوری و خلافیت گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که …………

پاسخ کارکلاسی صفحه9 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری وفناوری تعیین چند فناوری برای یادسپاری

پاسخ کارکلاسی صفحه 10 کتاب کاروفناوری پایه هفتم بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور

پاسخ کارکلاسی صفحه 10 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1نوآوری و فناوری با بررسی شکل و راهنمایی دبیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

پاسخ کارکلاسی صفحه 11 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری وفناوری نمونه های از محصولات فناوری طبیعی و مصنوعی

پاسخ کارکلاسی صفحه 12 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نوآوری و فناوری بررسی پنکه از دیدگاه سیستم

جواب پرسش صفحه 12 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری به پرسش‌های زیر که درباره تفکر سیستمی است پاسخ دهید:

پاسخ کارکلاسیصفحه 13 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری بررسی چند سیستم در بدن انسان

پاسخ کارکلاسیصفحه 13 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نوآوری و فناوری بررسی سیستم در تیم ورزشی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 21