برترین پکیج تحقیق مطالعات باستان شناسی

تحقیق مطالعات باستان شناسی ; پروژه مطالعات باستان شناسی ; فایل ورد تحقیق مطالعات باستان شناسی

تحقیق مطالعات باستان شناسی پروژه مطالعات باستان شناسی فایل ورد تحقیق مطالعات باستان شناسی

توضیحات :

تحقیق مطالعات باستان شناسی در 20 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

امروزه بخشی از مطالعات باستانشناسی دارای رویكرد بازسازی بسترهای زمین محیطی (Geoenvirnnuntal) سایت های باستانشناختی در ابعاد محلی یا منطقه ای است. مطالعه سیستمهای استقراری بر مطالعه مدارك باستانشناختی متصل و گسترده در پهندشت استوار است نه بر سایت های منفرد متفضل، این نوع مطالعه اساس پهندشت بستانشناسی را تشكلی می دهد و از ابتدا به یك رویكرد مطالعاتی زمین ـ باستانشناسی منطقه ای (Rigional geoarchaeological approach) نیاز دارد (Rossignol (and Wandsnider 1992 Ebert 1992. بسیاری از مناطق از نظر ژئومورفولوژی در دوره كواترنری پویا بوده اند امروزه فقط بخشهای پراكنده و نسبتاً كوچكی از سطح زمینهای مربوط به آن دوره در كنار سطوح مدرن دیده می شوند (Sttafaord and (Hajic 1662. جاییكه آثار و مدارك فراوانی از بقایای باستانشناختی در سطح زمین پراكنده شده اند قسمت عمده تر آن مدارك باستانشناسی پهندشت مذكور محسوب شده و در این حال لزوماً سیر تحول یك پهندشت و وضعیت و موقعیت قراگریری ابزارها و رابطة آن با فعالیتهای رسوب گذاری منطقه باید مورد مطالعه قرار گیرد (Schiffir (1987 Stafford and Hajic 1992. بنابراین مطالعه مدارك باستانشناختی در گستره یك پهندشت در حال تغییر، احتیاج به مطالعات زمین باستانشناختی در وسعت منطقه ای و استراتژیهای كاوشهای باستانشناختی دارد.

بین آنالیز ژئومورفولوژیكی یك پهندشت و استراتژیهای استقراری و معیشتی جوامع باستانشناختی و تغییرات مداوم ساختار یك پهندشت روابط معناداری وجود دارد. یك نوع از روابط از طریق پهندشت اكولوژی حاصل می شود كه عمده تأكید آن بر ناهمگنی فضایی زمانی و محیطی یك پهندشت در اندازه های مختلف دارد. شناخت بهتر ساختار فضایی مدارك باستانشناختی در گستره یك پهندشت فقط در سایه درك مفهومی پهندشت اكولوژی است كه یك تلقی ساختاری از پهندشت دارد.

جمع آوری مدارك باستانشناختی از مناطق پهندشتی در ارتباط با بافت های استقراری و معیشتی بدلیل ضرایب متغیر مدفون شدگی و همچنین ضرایب متغیر حفظ شدگی آثار در سطح و زیر سطح زمین و تأثیر تبعیض انسانی (bias) در شناخت و جمع آوری مدارك همیشه اشكالاتی را به همراه داشته است. هر چند كه اخیراً پیشرفت تهیه
نقشه های سه بعدی از مدارك مدفون شده تا حدودی این اشكالات را رفع نموده است با این وجود این باستانشناسان كه در روی پهندشت ها كار می كنند با موانع دیگری نیز برخورد دارند كه عبارتند از حجم رسوب گذاری ها در مناطق مختلف، انتخاب تكنیك نمونه برداری صحیح، و انتخاب تكنیك صحیح كاوش در جاهاییكه آثار در اعماق بیشتری قرار دارند: (Johnson and Logan 1990). امروزه برای باستانشناسان و انسانشناسان شكی وجود ندارد كه جستجوی انسان برای غذا و استراتژیهای استقراری آنها در زمین مربوط به بخشی از عملكرد اكولوژیكی یك پهندشت می باشد كه در گسترش انرژی و مواد غذایی در بعد زمان و مكان در همه پهندشت قابل درك است (Butzer 1982). بنابراین شناخت ساختار زمین شناختی و بسترهای محیطی یك پهندشت ما را در درك بهتر انتخاب استراتژیهای گوناگون توسط انسانهای گذشته در اكوسیستم های متغیر یاری می كند. به عنوان مثال زندگی گروههای كوچ رو و
جمع آوری كننده غذا و شكارگران بیشتر از كشاورزان در معرض تغییرات كوتاه مدت محیطی بوده است. در عین حال این كه گروههای غیرمتحرك نیز باید خود را با پهندشت غیرهمگن همساز می كردند. بنابر تعریف پهندشت ها پدیده های چند بعدی هستند و پهندشت اكولوژی با ساختار، عملكرد و با تجمعهای فضایی اكوسیستم مربوط می شود. منظور از ساختار در اینجا توزیع فضایی انرژی، مواد و انواع است كه به اندازه، شكل، تعداد، نوع و ساختمان كلی اكوسیستم ها بستگی دارد. عملكرد، رابطه متقابل
داده های فضایی فوق و تغییر نیز به دگرگونی ساختار و عملكرد داده های فوق در طول زمان برمی گردد (Turner 1989: 173).

پهندشت اكولوژی در مدل سازی ناهمگن محیطی بسیار موفق بوده است و تئوریهای آندر تفسیر رفتارهای حیوانات بزرگ علفخوار هنوز از ثبات كاملی برخوردار است بطوریكه تئوریهای سنتی در تفسیر آن دچار اشكال هستند (Johnson et al. 1992). حیوانات علفخوار با منابع موجود روی پهندشت در ابعاد مختلف فضایی و زمانی ارتباط دارند (Senft et al. 1987:789) در حالیكه در تئوریهای نظیر تئوری (Optimal (foraging شكار و شكارگر رابط متقابل داشته و تأثیرات محیط نادیده گرفته شده است (Stephens and Krebs 1986). متأسفانه بیشترین مدلهای باستانشناسی شكارگران ـ گردآورندگان غذا از تئوریهای سنتی Optimal foraging اقتباس شده كه در آن یك پهندشت باستانشناختی بصورت بیش از حد ساده ای كه انسانهای گردآورنده غذا با آن سر و كار دارند تصور شده است. در حالیكه پهندشت اكولوژی ابزاری ادراكی منطقی بدست می دهد كه حداقل نتیجه آن توصیف ساختار پهندشت ها است كه در درك استراتژیهای بكار گرفته توسط انسانهای پیش از تاریخ بسیار مؤثر است: (Staffed and Hajic 1992).

بعنوان مثال (Stafford 1994) در یك مطالعه رابطه بین ساختار پهندشت و استراتژیهای اتسقراری یك جامعه شكارچی گردآورنده را در جنوب غربی ایندیانا با تحلیل محل تولید ابزارهای دو رویه سنگی و مجاورت آن ها را با شبكة بهم پیچیده آبرسانی نظیر چشمه های متعدد طبیعی نشان داده است. در این مطالعه چشمه های متوالی به عنوان كریدوری جهت دسترسی به منابع جدا از هم تلقی شدند. بافت سیستم شبكه ای آب در مقایسه با سیستم گیاهان از جنبه های ثبات دار این پهندشت محسوب شده و بعنوان نشانگر نسبی ساكنان این منطقه بكار گرفته شدند. تغییرات حادث شده در ساختار مكانهای ابزارسازی در كنار چشمه ها، نشان داد كه همه آنها از زمان معینی (اوایل و اواسط هولوسن) شروع به استقرار شده اند. مطالعه نمونه های فیزیوگرافیك بسترها نظیر سرزمینهای مرتفع قابل شستشو این امكان را بدست داد كه این بسترها از نقطه نظر بهره وری از زمین در مقیاس جغرافیایی مورد سنجش واقع شوند. نتیجه سنجش ها نشان داد كه جابجایی شكارگر گردآوری كنندگان غذا در این پهندشت با تغییرات حاصل شده در فرم زمین رابطه دارد.

در آنالیز یك پهندشت اجزای پهندشت cells) یا (ecotopes واحدهای اساسی آنالیز محسوب می شوند و حداقل بخشهای همگن یك سرزمین را نشان می دهند (Zonneveld 1990: 14). این واحدها بصورت عمودی براساس صفات زمین مانند صخره، خاك، فرم زمین، گیاهان، آب و هوا، حیوانات و غیره كه در ابعاد گوناگون در زمین پراكنده شده اند تعیین می گردند. به عبارت دیگر اجزاء یك پهندشت
اكوسیستم های جدا از همدیگر هستند كه در عمل هر كدام از آنها قطعه ای از زمین را، جاییكه حداقل یكی از صفات زمین در آن بصورت همگن وجود دارد نشان می دهند بعنوان یك واحد آنالیز، هر كدام از آنها مبنای تعیین ساختار پهندشت محسوب
می شوند. اجزاء یك پهندشت همچنین در ارتباط با اندازه و عادت تحرك یك تشكیلات معین می گردند (Stafford and Hajic 1992: 13).

بعنوان مثال در استراتژی استقرار مردمان شكارگر گذشته، اجزای یك پهندشت می تواند براساس آن صفاتی از زمین كه بصورت مثبت یا منفی در استراتژی تحرك یا در تاكتیك موقعیت یابی در یك محدوده معینی تأثیر گذاشته اند تعیین و تعریف شود. اجزاء یك پهندشت می توانند همچنین براساس مورد استفاده قرار گرفتن بعنوان منابع غذایی، یا بعنوان یك عامل توپوگرافیك كه سیستم های آبیاری را تحت تأثیر قرار می دهد و یا براساس پتانسیل آنها در كاربردهای ویژه تعریف گردند (Warren 1990: 204 (Kvamme 1989: 151-513.

در ادبیات باستانشناسی و در نوشته های پیشروان پهندشت باستانشناسی نظیر (Binford 1982 Chang 1922 Schlanger 1992) مفهوم مكان یك مفهوم سیستماتیك است و بعنوان زیر مجموعه اجزاء یك پهندشت محسوب می گردد. در این تعریف مكان دارای یك اندازه مناسب و دارای صفات حد كوچك در اشتراك با فرمهای خاص زمین و متصل به اجزاء پهندشت دارای منابع زیستی است. فراوانی و توزیع فضایی اجزای پهندشت و وجود مكان ها با درجه احتمال بالا بافت خود پهندشت و درجه استفاده از آن را مشخص می كند. بعنوان مثال اجزاء یا مكانها با درجه احتمال بالا ممكن است بصورت متصل بهم و بصورت خطی (مانند خاكریزهای طبیعی) و یا برعكس آن بصورت منفرد (مانند پناهگاههای سنگی) در یك پهندشت توزیع شده باشند. این پدیده عاملی است كه در تناسب فضایی یك استقرار در طولانی مدت مغایرت ایجاد می كند (Dewar and Mc Bride 1992).

همچنین عوامل دیگر مانند ساخت و سازها در یك پهندشت استفاده مجدد از یك مكان را در پهندشت در كوتاه مدت مورد تأثیر قرار می دهد.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20برترین پکیج تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها

اصول مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله;مقاوم سازی لرزه ای سازه ها;مقاوم سازی با استفاده از اف آر پی ;تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها

اصول مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزلهمقاوم سازی لرزه ای سازه هامقاوم سازی با استفاده از اف آر پی تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها

توضیحات :

تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها در 44 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

– مقدمه

بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند كه در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد. دو گروه عمدة این بارها عبارتند از:

1- بارگذاری ناشی از انفجار

2- بارگذاری ناشی از ضربه و تصادم

انفجار ممكن است در داخل یا خارج ساختمان روی دهد. این انفجارها می‌تواند ناشی از عواملی نظیر موارد ذیل باشد:

1- انفجار بمب

2- انفجار و مشتعل شدن گاز

3- حمل و نقل مواد شیمیایی منفجر شونده یا گاز

4- ملموس ترین نمونه از بار ضربه‌ای، تصادم وسائط نقلیه با سازه می باشد.

در این مقاله ‏‏، عملكرد اجزای ساختمان در برابر بارگذاری ناشی از این قبیل انفجارها و تصادم بررسی می‌شود.

نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته بر روی نحوة بارگذاری انفجار و بررسی میدانی انجام شده بر روی حجم و میزان خرابی‌های بوجود آمده در حوادث روی داده نشان می‌دهد كه بار ناشی از انفجار و تصادم از یك طبیعت دینامیك برخوردار می‌باشد، اما در هنگام طراحی اغلب آن را بصورت استاتیكی فرض كرده و كنترل ها بر آن مبنا انجام می‌گیرد.

طرحی سقف‌ها، دیواره ها و اتصالات مربوط به نحوی كه مانع فروپاشی و انهدام ساختمان گردد از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مقاله هدف ارائه روشهایی برای ایمن سازی ساختمانهای مسكونی آجری در مقابل انفجار و تصادم است. برای تحقق این هدف مطالعات در چند مرحله انجام می‌گیرد.

نخست سعی می گردد، ساختمانهای بنایی رایج در كشور دسته‌بندی گردد و مشخصات فنی آنها بویژه از دیدگاه انفجار و تصادم، مورد بررسی واقع شود. سپس كوشش خواهد شد تا بر اساس روشهای متداول و استاندارد برای آنالیز و طراحی ساختمانهای آجری، عملكرد آنها در برابر انفجار و تصادم و نقاط ضعف احتمالی در طراحی‌های معمول Kآنها در آنهامورد مطالعه قرار گیرد.

در نهایت ، بر اساس مباحث بعمل آمده، توصیه‌هایی برای بهبود رفتار و مقاوم‌سازی ساختمانهای بنایی عرضه خواهد شد.

2- دسته‌بندی ساختمانهای آجری

ساختمانهای بنایی شامل كلیة ساختمانهایی است كه با مصالح فشاری نظیر آجر، بلوك بتنی، سنگ خشت و امثالهم و ملات بنا گردیده و دیوارهای ضخیم باربر در آنها مسئولیت انتقال وزن سازه و سربارهای موجود را به شالوده دارند. در میان انواع ساختمانهای بنایی،‌ ساختمانهای آجری بویژه در شهرها از فراوانی بیشتری نسبت به سایر انواع برخوردار می‌باشند و لذا تكیة ‌اصلی بحث بر روی این قبیل ساختمانها می‌باشد.

بطور كلی ساختمانهای بنایی به چهار گروه تقسیم می‌گردند.

1- ساختمانهای بنایی غیرمسلح

2- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح

3- ساختمانهای بنایی مسلح

4- ساختمانهای بنایی مركب

خصوصیات كلی این چهار نوع ساختمان، به اختصار بشرح زیر می‌باشد:

1- ساختمانهای بنایی غیر مسلح

این قبیل ساختمانها قدیمی‌ترین و متداولترین نوع ساختمان را در كشور تشكیل می‌دهند و در اكثر شهرها و روستاها بچشم می‌خورند. این ساختمانها در روستاها با استفاده از مصالح محلی مانند خشت خام یا سنگ‌های رودخانه‌ای و با بكارگیری ملات گل ساخته شده و سقف آنها بصورت گنبدی از خشت خام یا تیرهای چوبی پوشیده از گل بنا شده است. اما در شهرها اكثراً از آجرهای فشاری با كیفیت متوسط، و در برخی موارد از بلوك‌های بتنی همراه با ملات ماسه سیمان بنا می‌گردند،‌ و پوشش سقف‌ها را تیر آهن یا تیرچه بلوك، و در ساختمانهای قدیمی تر الوارهای چوبی، تشكیل می دهند. در این ساختمانها، یعنی ساختمانهای بنایی غیر مسلح، آنچه بطور عمده مقاومت لازم را در برابر بارهای جانبی عمود بر صفحه دیوار تأمین می‌نماید، دیوارهای برگشتی موجود است. در تصاویر (1) و (2) نمونه هایی از این ساختمانها مشاهده می‌گردد كه پوشش سقف اولی با استفاده از سیستم تیرآهن و طاق ضربی و دیگری با بكارگیری تیرچه‌های پیش ساخته مسلح و بلوكهای بتنی،‌ انجام شده است.

در احداث این قبیل ساختمانها اكثراً نكات اجرایی بسیاری نادیده گرفته می‌شود از جمله این موارد می‌توان به نكات زیر اشاره نمود:

1- عدم اجرای دیوارهای برگشتی در انتهای دیوارهای باربر و طول كوتاه آنها در صورت اجرا كه عملكرد مناسبی را از خود نشان نخواهد داد.

2- اتصال نامناسب دیوارهای باربر با دیوارهای عمود بر امتداد آنها به نحوی كه مانع عملكرد دیوارهای مذكور بصورت پشت بند خواهد شد. این قبیل دیوارها یا باید بصورت هشتگیر و با قفل و بست كافی و بطور همزمان احداث گردند و یا آنكه بوسیله میل مهارهای كافی به یكدیگر دوخته شوند.

3- عدم اجرای زیر سری مناسب برای قرار د ادن سیستم سقف بر روی دیوارهای باربر كه موجب انتقال و پخش نامناسب بارها از سقف به دیوار و بروز تركهای برشی در دیوار باربر و در زیر نقاط اعمال بار می‌ گردد. همچنین این امر باعث عدم پیوستگی كافی مابین سقف و دیوار گردیده و سقف در برابر بارهای جانبی می‌تواند از روی دیوار فرار نماید. در ضمن همانطور كه در ادامه تشریح خواهد شد، دیوارهای باربر كناری بدلیل عدم اتصال كافی به سقف، بصورت طره عمل نموده و ارتفاع مؤثر آنها در عمل بیش از ارتفاع واقعی دیوار خواهد شد. تصویر(3) نمونة‌ مستندی از فرار دیوار باربر از زیر سقف طاق ضربی و عملكرد طره‌ای دیوار در زلزلة سال 1369 در شهر منجیل را نمایش می‌ دهد. قفل و بست ناچیز دیوار برگشتی نتوانسته است مانع فرار دیوار گردد.

2- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح

این دسته از ساختمانهای بنایی مشابه گروه قبل می‌باشند با این تفاوت كه جهت بهبود رفتار آنها در برابر بارهای جانبی و تأمین پیوستگی سقف از عناصری مانند كلاف فوقانی و تحتانی استفاده می‌گردد. وجود این كلافها كه باید بطور پیوسته دور تا دور ساختمان را فرا گیرد اتصال سقف و دیوارهای باربر را بهبود می‌بخشد و با ایجاد تكیه‌گاه مناسب برای پانلهای دیوار،‌ ارتفاع مؤثر دیوار را در حدود ارتفاع واقعی آن قرار می‌دهد.

در تصویر (4) نمونه ای از این قبیل ساختمانها ملاحظه می‌گردد. چنانچه مشاهده می‌شود در این ساختمان از كلاف افقی تراز سقف بعنوان زیر سری استفاده شده است و تیرآهن‌های سقف طاق ضربی بر روی آن قرار گرفته است. در این روش اجرایی اگر چه بدلیل عدم مهار تیرآهن‌های سقف به تكیه‌گاه‌های جانبی پیوستگی مناسبی در دال سقف ایجاد نمی‌گردد، اما بخاطر وجود كلاف یكپارچة محیطی، ساختمان در برابر بارهای جانبی استحكام بیشتری نسبت به ساختمانهای گروه قبل خواهد داشت. ] لازم به ذكر است این ساختمان پس از زلزلة سال 69 منجیل،‌ سالم برجا مانده است[

3- ساختمانهای بنایی مسلح

در صورتی كه علاوه بر تعبیة كلافهای افقی در تراز پی و سقف ساختمان بنایی، با بكارگیری كلافهای قائم در دیوارهای باربر، كلافهای مذكور را به یكدیگر مرتبط نموده و یا به كمك میلگردهای افقی و قائم دیوارهای برشی تسلیح گردند، ساختمان بنایی مسلح می‌گردد و بخاطر وجود این كلاف بندی،‌ سازه قادر به عملكرد خمشی و برشی خواهد بود. بكارگیری شبكه های میلگرددردیوارهای قائم گرچه مناسب‌ترین رفتار را دربرابربارهای جانبی درون صفحه ای و عمود بر آن بوجود می‌آورد،‌ اما بدلیل صعوبت اجرا و هزینه‌های نسبتاً بالا،‌ كمتر مورد توجه واقع شده‌اند. بهر حال، آنچه بعنوان یك حداقل در ساخت ساختمانهای بنایی الزام شده است،‌ بكارگیری كلافهای افقی و قائم متصل به یكدیگر است.

لازم به ذكر است كه این قبیل ساختمانها را نباید با ساختمانهای اسكلت فلزی و بتنی كه در آنها اسكلت باربر مسئولیت انتقال بارها را بر عهده دارد،‌ و دیوارها بصورت میانقابهای پركننده بكار می‌ روند. اشتباه گرفت.

عملكرد این ساختمانها، بعلت نحوة متفاوت ساخت آنها،‌ با یكدیگر فرق اساسی دارد؛ بطوری كه در ساختمانهای با اسكلت باربر پس از احداث اسكلت، قابهای خارجی به وسیله مصالح بنایی پر می‌گردد. اما در ساختمانهای بنایی مسلح، اجرای كلافهای قائم و یا ستونها غالباً بطور همزمان با اجرای دیوارهای باربر انجام می‌گیرد و پس از اتمام احداث دیوارهای خارجی كلاف افقی فوقانی، در تراز سقف بر روی دیوارها قرار گرفته و به كلافهای قائم متصل می‌شود. مثالی از این نحوه اجرا در تصویر (7) مشاهده می‌گردد.

اجرای مناسب این نوع از ساختمانهای بنایی می تواند مانع بروز معایبی كه برای ساختمانهای بنایی غیرمسلح بر شمرده شده، گردد و بر آن اساس یكپارچگی و استحكام كافی برای سازه بنایی فراهم می‌آید.

ایجاد تكیه‌گاه مناسب برای پانلهای دیوار و سقف،‌ توزیع و انتقال بارهای ثقلی و جانبی توسط سقف و دیوارهای پیوسته، و افزایش پایداری كلی سازه در برابر بارهای مختلف، مزیت‌های اجرای صحیح ساختمانهای بنایی مسلح می‌باشد.

4- ساختمانهای بنایی مركب

تركیب یكی از سه سیستم فوق با اسكلت بندی معمولاً فلزی و بندرت بتنی كه اكثراً برای افزایش فضای مفید ساختمان انجام می‌ گیرد، ساختمانهای بنایی مركب را تشكیل می دهد. هزینة اجرایی این قبیل ساختمانها كه دارای دیوارهای خارجی باربر می‌باشند به مراتب از سازه‌های اسكلت فلزی یا بتنی كمتر می‌‌باشد. در فضای داخلی ساختمانهای بنایی مركب، برای اجتناب از دیوارهای حائل حجیم باربر، از ستونهای فلزی یا بتنی استفاده می‌گردد و در نتیجه بارهای ثقلی توسط هر دو سیستم دیوار باربر و اسكلت بندی به شالوده منتقل می‌شود. اما تحمل بارهای جانبی بدلیل اتصالات مفصلی تیرها به ستونها،‌ تنها بر دیوارها باربر جانبی محلول می‌گردد تا با عملكرد برشی خود مانع بروز خرابی در سازه گردند. اجرای این قبیل ساختمانها كه حجم وسیعی از ساختمانهای بنایی موجود در شهرها را در برگرفته و غالباً بصورت یك یا دو طبقه و در سازه قدیمی‌تر حتی تا چهار طبقه نیز احداث گردیده‌اند، نیازمند رعایت اصول فنی مربوط به هر دو سیستم دیوار و اسكلت باربر بوده و تمهیدات كافی جهت ایجاد پیوستگی لازم در اتصالات و یكپارچگی سازه باید در نظر گرفته شود. تصاویر (5) تا (7) نمونه‌ای از این ساختمانها را نمایش می‌دهند كه به ترتیب ساختمان بنایی غیر مسلح، نیمه مسلح و مسلح با اسكلت فلزی داخلی ساختمان تشكیل شده‌اند، كه حالت اخیر،‌ مستحكمترین سازه بنایی مركب را ایجاد می‌نماید.

وجود سیستم باربر مقاوم و مناسب در ساختمان تا حدودی زیادی از فروپاشی و تخریب كامل ساختمان جلوگیری می‌ نماید. بدین ترتیب ساختمانهای بنایی غیر مسلح و نیمه مسلح، در مقایسه با سایر انواع ساختمانها، كمترین مقاومت را در برابر بارهای غیر مترقبه و به خصوص انفجار و تصادم از خود نشان خواهند داد. اگر در این ساختمانها دیوارهای برگشتی اجرا نشده و یا به خوبی به دیوارهای باربر متصل نگردند، دیوارها باربر خارجی كه تنها شامل پوشش سقف ساختمان می‌باشد، بصورت دال یك طرفه‌ای در راستای ضعیف دیوار،‌ یعنی عمود بر درزهای افقی دیوار، عمل نموده و در صورتی كه بارگذاری ناشی از انفجار بر مقاومت دیوار غلبه نماید،‌ دیوار و در پی آن سقف سازه فرو می‌ریزد. همچنین عدم اتصال مناسب سیستم سقف سازه به دیوارهای باربر اطراف،‌ به خصوص در ساختمانهای بنایی غیرمسلح كه فاقد كلاف افقی می‌باشند،‌ امكان حركت نسبی سقف از روی دیوارها و فروریزی آن‌‌ را افزایش می‌دهد.عدم پیوستگی سقف ودیوارها موجب عملكردطره‌ای دیوار گردیده و برامكان حركت نسبی سقف و دیوار می‌افزاید. این مسئله در تصویر (8) بطور شماتیك نمایش داده شده است.

سازه های بنایی مسلح بشرط اجرای صحیح و مناسب جزئیات اجرای مربوط و حصول پیوستگی‌های مورد نیاز در اتصالات،‌ كاملترین نوع سازه بنایی را تشكیل می دهند. نحوه صحیح اجرای جزئیات مذكر در اكثر مراجع معتبر اجرایی مانند دستورالعملهای منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه، ذكر شده اند. در این دسته از سازه‌های بنایی وجود كلافهای افقی و قائم عملكرد سازه را در برابر نیروهای جانبی درون صفحه‌ای و عمود بر صفحه به میزان قابل توجهی بهبود می‌ بخشند.

كلافهای افقی پیوستگی مورد نیاز را در سیستم سقف فراهم نموده و از فروریزی آن تا حد زیادی ممانعت می نماید؛ و اتصال مناسب كلافهای افقی و قائم به دیوار،‌ عملكرد دیوار را به سمت دال تختی با تكیه گاه‌های ساده در چهار طرف متمایل می‌كند.

چنانكه ذكر شد ، محصور شدن دیوارهای باربر در كلافهای پیرامون آن، نه تنها بر توانایی مقاومت دیوار در بربر بارهای غیرمترقبه‌ای می‌افزاید بلكه در افزایش توان خمشی و برشی دیوار در مقابله با بارهای درون صفحه ای به ویژه نیروهای ناشی از زلزله، مؤثر می‌باشد.

ساختمانهای بنایی مركب،‌ كه آخرین گروه از طبقه‌بندی انجام گرفته را تشكیل می‌دهند. شرایط بسیار متغیری دارند؛ و بر حسب آنكه از تركیب كدامیك از سه گروه پیشین سازه‌های بنایی، با اسكلت فلزی یا بتنی ایجاد شده باشند،‌ در برابر بارهای غیر مترقبه عملكرد خاصی از خود نشان می‌دهند. این نوع از ساختمانها بدلیل اتصال نسبتاً مقاوم تیرهای سقف با ستونهای داخلی كمتر دچار ریزش سقف در فضاهای میانی می‌گردند.

3- روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه

3-1- روشهای طراحی

همواره ممكن نیست تا آنالیز یك سازة‌ معمولی را برای تحمل بارهای غیرمترقبه‌ای ماند تصادم وسائط نقلیه و یا انفجار بمب و امثالهم انجام دادن، زیرا مكان و حجم بارگذاری ناشی از بروز چنین حوادثی معمولاً غیر قابل پیش‌بینی است، از طرفی در بسیاری از موارد طراحی اعضایی كه توان تحمل چنان نیروهایی را داشته باشند پرهزینه و غیراقتصادی خواهد بود. با وجود این، نادیده گرفتن خطر بارهای غیر مترقبه در طراحی ساختمانها نیز می‌تواند به عواقب غیرقابل قبولی بیانجامد.

البته می‌توان بحرانی‌ترین فضاها را كه بیشترین میزان وقوع حوادث را بخود اختصاص می دهند، تعیین نمود و مقاوم سازی سازه را حداقل برای آن فضاها انجام داد.

در واقع پس از حادثة انفجار در طبقة هجدهم ساختمان پانلی Ronan Point در سال 1968، در لندن، و فرار یكی از پانلهای خارجی طبقة مذكور، فروپاشی پنج طبقه بالای آن كه موجب بروز خرابی پیش رونده تا طبقة همكف ساختمان گردید، توجه محققان بر طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر چنین بارهای غیرمترقبه‌ای معطوف گردید.

روشهای مختلف جهت كاهش اثرات مخرب بارهای غیرمترقبه بصورت زیر دسته‌بندی می‌گردند:

1- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیر مترقبه

2- طراحی در برابر بارهای غیر مترقبه به روش غیر مستقیم

3- طراحی دربرابربارهای غیرمترقبه به روش مستقیم یك طراح بسته به ماهیت طرح سازه،‌ اهمیت آن واحتمال بروزحوادث غیرمترقبه وهمچنین اطلاعات و آگاهی‌های موجود، می‌ تواند یكی از این روشهای طراحی را كه درذیل تشریح خواهند شد، انتخاب نموده و بكار بندد.

3-2- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیرمترقبه

مقصود از این قسم طراحی آن است كه احتمال بروز خرابی در سازه با حذف یا دور نمودن علل و منابع وقوع حادثه به حداقل برسد. بدین معنی كه مثلاً با ممانعت از ذخیره مواد قابل انفجار در ساختمان از وقوع انفجارهای مخرب پیشگیری شود و یا با اتخاذ روشهای حفاظتی خاص،‌ مانند ایجاد حصار و مانع در مجاورت نقاط حساس ساختمان،‌ از تصادم وسائط نقلیه با آن جلوگیری بعمل آید،

3-3- طراحی در بربر بارهای غیرمترقبه به روش غیرمستقیم

در روش طراحی غیر مستقیم طراح سعی می‌نماید با ایجاد حداقل استحكام لازم، پیوستگی و شكل پذیری قابل قبولی برای سازه در مقابل نیروهای غیرمترقبه فراهم آورد. در واقع درا ین روش،‌ طراحی بطور مستقیم بر پایة بارگذاری انفجاری و تصادمی و حوادث مترتب بر آن انجام نمی‌گیرد و صرفاً تدابیری عملی برای حفظ ایمنی و یكپارچی ساختمان اعمال می گردد. در این راستا،‌ اقدامات زیر جهت سیستم دیوارها، سقف و اتصالات قابل اعمال است.

1- آرایش موقعیت دیوارها باید به نحوی باشد كه ایمنی و اطمینان كافی را برای پایداری كلی سازه فراهم آورد. بدین معنی كه با تخریب جزئی در سازه، پایداری كلی سازه محفوظ مانده و سهم بار عضو تخریب شده به سایر اعضاء منتقل گردد و از انتخاب فرمهایی كه در شرایط خرابی غیرمترقبه بحرانی شده و منجر به بروز خرابی‌های پیش رونده گردد، اجتناب شود.

2- می‌بایست از پیوستگی سیستم سقف اطمینان حاصل آید. در این رابطه همانطور كه در تصور (3-3-1) ملاحظه می‌گردد اگر دال سقف دو طرفه در جا ریخته شده و بصورت پیوسته بالای دیوارهای داخلی قرار گفته و به وسیله میلگردهای مهاری به دیوارهای جانبی متصل گردد، درجه ایمنی و پایداری سقف افزایش می‌یابد. این چنین سقف هایی در فروریزی دیوارهای داخلی در اثر بارهای غیرمترقبه، به راحتی از بین نمی‌روند و تا حدود زیادی از خرابی پیش رونده جلوگیری بعمل می‌آورند. قطعات بتن پیش ساخته با دهانه‌های دو طرفه بعلت عدم پیوستگی در تكیه‌گاههای داخلی در درجه دوم استحكام قرار می‌گیرند و در میان سقف‌هایی كه بصورت دال یك طرفه اجرا می‌شوند به ترتیب اولویت سقف‌های تیرچه بلوك با میلگردهای پیوستگی در تكیه‌گاه‌های داخلی، قطعات بتن پیش ساخته یك طرفه به همراه كش‌های طولی و عرضی لازم و سقفهای طاق ضربی با مهارهای كافی در‌ تكیه‌گاه‌ها قرار می‌ گیرند و سایر سقف‌هایی كه بدون اجرای كلافهای افقی در تراز سقف و اجرای اتصالات مناسب بین سقف و كلاف ساخته می شوند در پایین ترین درجه اطمینان نسبت به پیوستگی و یكپارچگی سقف قرار خواهند گرفت و از كمترین میزان ایمنی در برابر بارهای غیر مترقبه برخوردار خواهند بود. سقف‌های اخیر كه بدون ایجاد پیوستگی در تكیه‌گاه‌های داخلی ایجاد می‌گردند توان تحمل بارهای ناشی از فروپاشی تكیه گاه‌های میانی را نداشته و موجبات بروز خرابی‌های پیش رونده را فراهم می‌آورند. به همین دلیل اكثر آیین‌نامه‌های اجرایی مانند آیین‌نامه BS5628 انگلستان، اجرای كش‌های سقف كه تمام معیارهای پیوستگی مورد بحث را رعایت نماید،‌ الزام می‌ نمایند. آیین‌نامه 2800 ایران كه تنها مرجع طراحی ساختمانهای بنایی در ایران می‌باشد نیز بكارگیری كلافهای افقی در تراز سقف و رعایت اصول فنی جهت اتصالات سقف و حفظ انسجام آن را توصیه نموده است.

بیشترین حد استحكام و پیوستگی

1- دال دو طرفه در جا ریخته شده

2- قطعات بتن پیش ساخته مركب با دهانة دو طرفه

3- سقف‌های تیرچه‌ بلوك با میلگردهای پیوستگی

4- قطعات بتن پیش ساخته با دهانة یكطرفه به همراه كش‌های طولی و عرضی لازم

5- سقف‌های طاق ضربی با مهارهای كافی

6- قطعات بین پیش ساخته یا انواع دیگر بدون استفاده از كش‌های طولی و عرضی لازم و اتصالات مناسب در تكیه گاهها

كمترین حد استحكام و پیوستگی

3- دیوارهای ساختمان بنایی باید استحكام و مقاومت كافی را برای تحمل بارهای غیرمترقبه عمود بر صفحه داشته باشند. این دیوارها را به دو صورت می توان تقویت نمود. اول آنكه به كمك دیوارهای برگشتی و یا بوسیلة كلافهای قائم بتنی یا ستونهای فلزی طول مؤثر آنها را كاهش داد و موجب افزایش مقاومت نسبی آنها گردید.در اكثر آیین نامه‌ها ضوابطی برای حداكثرطول مجازدیوارهای باربر و غیر باربر داده شده است.

راه حل دوم، استفاده از میلگردهای افقی و قائم پیوستگی در سطح دیوارها می‌باشد به نحوی كه دیواره‌ها به صورت دیوار بنایی مسلح اجرا گردند. این اقدام علیرغم مزایایی كه در جهت عملكرد خمشی و برشی دیوارها در برابر نیروهای درون صفحه‌ای مانند زلزله ‌و عملكرد آن در برابر نیروهای عمود بر صفحه‌ای مانند نیروی ناشی از انفجار و تصادم دارد،‌ داری دو اشكال عمده نیز می‌باشد. نخست آنكه تعبیه كش‌ها در درون مصالح دیوارهای بنایی غالباً مشكل و پرهزینه می‌باشد و نیازمند جزئیات اجرایی ویژه و افزایش ضخامت دیوارها می‌باشد. چنانكه در تصویر (3-3-2) مشاهده می‌شود. دیوار بنایی یاباید بصورت دو جداره احداث گردد و یا آنكه مصالح بدور میلگردهای قائم محاط گردند و تنها در ساختمانهایی كه با بلوكهای مجوف بتنی احداث می‌شوند، اجرای این جزئیات عملی به نظر می‌رسد.

اشكال دوم وجود میلگردهای قائم پیوسته،‌ گسترش خرابی‌های بوجود آمده در طبقات می‌باشد. بیك (Beak) در یك تحقیق عملی بر روی یك ساختمان 18 طبقة مدل كه با استفاده از پانلهای بزرگ در مقیاس ساخته شده بود،‌ نشان داد كه از جا در رفتن پانل دیوار خارجی در طبقه‌ای كه انفجار روی می دهد، در صورت وجود میلگردهای پیوستگی قائم ما بین پانل طبقات می‌‌تواند موجب بیرون آمدن پانلهای طبقات بالا و پایین و بروز خرابی پیش رونده گردد. بدین لحاظ بنظر می‌رسد كه باید استفاده از كشهای قائم در دیوارهای ساختمانهای آجری مسلح با دقت صورت گیرد و تعبیة‌كشها به گونه‌ای انجام پذیرد كه امكان پیشرفت خرابی میسر نگردد یا بعبارت دیگر از بكار بردن كشهای پیوسته مابین طبقات خودداری نمود و میلگردهای قائم موجود در هر طبقه را به دالهای سقف و كف مهار نمود. این مسئله در تصویر (3-3-3) نمایش داده شده است. چنانكه مشاهده می شود، در صورتی كه نیروی ناشی از انفجار یا بارهای غیر مترقبة دیگر منجر به تخریب دیوار گردد،‌ اگر دیوار تنها بر دالهای سقف و كف مهار شده باشد، با ریزش آن خرابی به طبقات دیگر سرایت ننموده و در همان طبقه متوقف می گردد. در غیر اینصورت میلگردهای موجود در دیوار كه به پانلهای فوقانی و تحتانی متصل می‌باشد آنها را نیز به همراه دیوار تخریب شده از مكان خود خارج می‌‌نماید و باعث افزایش خرابی‌ها می‌گردد.

4- در محل تلاقی دیوارها و فصل مشترك دیوارها و سقف می‌بایست اتصالات مناسب با گیرایی كافی اجرا گردد و حتی الامكان از كلافهای افقی و قائم كه به خوبی به دیوارها و سقف متصل گردیده باشند، استفاده نمود. بدین ترتیب اتصال مناسب سقف به دیوارهای باربر جانبی موجب كاهش احتمال فرار سقف از روی دیوار، بهبود نحوة‌ توزیع بارهای جانبی ما بین دیوارهای برشی و همچنین تأمین تكیه‌‌گاه فوقانی برای دال دیوارها می گردد.

رعایت موارد فوق برای ایمن‌‌سازی ساختمانهای بنایی كم اهمیت و كم ارتفاع كافی به نظر می‌رسد، اما در ساختمانهای با اهمیت و مرتفع، به خصوص ساختمانهای بیش از چهار طبقه، جزئیات اجرایی بیشتر و طراحی دقیق‌تری جهت حصول ایمنی مطلوب نیاز می‌باشد.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44برترین پکیج تحقیق فضاهای ورودی بناهای سنتی

دانلود تحقیق ورودی بناهای سنتی;تحقیق ورودی مساجد;مسیر دسترسی به ورودی بنا;ورودی کاروانسراها;ورودی بقعه ها;ورودی خانه های سنتی

دانلود تحقیق ورودی بناهای سنتی تحقیق ورودی مساجد مسیر دسترسی به ورودی بنا ورودی کاروانسراها ورودی بقعه ها ورودی خانه های سنتی تعداد ورود

توضیحات :

تحقیق فضاهای ورودی بناهای سنتی در 27 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه:

با نگاهی اجهالی به فضاهای ورودی بناهای اسلامی ایران خاصه یزد این موضوع به ذهن خطور می كند كه وسعت این فضا و تحلیل و حتی معرفی این فضاها از یك پروژه‌‌ی انفرادی دانشگاهی فراتر رفته و به یك تحقیق علمی با نفرات بیشتر و كار مداوم و دامنه دار تبدیل خواهد شد با این حال من در این پروژه ی تحقیقی سعی كرده‌ام هم مشاهدات و مطالعات خود را سهیم گردانم و از عكس های زنده ای كه خود برداشته ام استفاده نمایم و هم از منابع مرتبط كه از مركز اسناد میراث فرهنگی یزد بدست آورده ام استفاده نموده و هم چند كروكی از مفاهیم را برای فهم بهتر و ارایه ی دقیق تر تنظیم نمایم انشاءا… كه در این مهم موفق بوده باشم.

ضمناً ذكر این نكته واجب است كه تمام تحلیل های نوشته شده در زیر عكس ها برداشتهای شخصی با توجه به مطالعه ی مبسوط اینجانب راجع به ورودی بناهای سنتی می باشد. خلاصه این كه من این تحقیق مختصر را به هفت بخش تقسیم نموده و راجع به هر بخش جداگانه توضیح و معرفی نموده ام. و در انتها عكس ها و كروكی ها را با توجه به داشته هایم ارایه نموده ام.

پیش درآمد

ما در فضاهای ورودی ابنیه ی سنتی وقتی به گذشته بر می گردیم خصوصاً در معرفی ورودی فضاهای مساجد اولیه فقط به نوعی ورودی بسیار ساده برخورد می كنیم بنام درگاه یا در گاهی كه در واقع نوعی نماد تعریف ساده ی فضای داخل و جدا كردن آن از بابت خارج مجموعه بوده است و از لحاظ كاركردی هم فضایی عبوری كه از طریق آن بر مسجد دسترسی پیدا می كرده اند از جالب آنكه پس از طی قرون و زمانها این ورودی ساده بر هفت بخش یا سلسله مراتب ورودی كه به شرح آن در پی می آید تقسیم شده است.

11 پیش خان ( جلوخان) 12 بیش طاق 13 درگای 14 هشتی 15 دالان 16 ایوان ( در بعضی بنا) 17 ساباط

حال بعد از معرفی ورودی بناهای مهم به شرح و بسط هر یك از این فضاهای ورودی و اجزاء تشكیل دهنده ی آنها می رسیم.

بناهای مهم و ورودی های آن

مسجد- مدرسه- هزار (بقعه)- كاروانسرا- باغ- كاخ- خانه – حمام

مساجد: انواع مساجد را از لحاظ خصوصیات ساختمانی فضاهای ورودی به سه گروه می توان طبقه بندی كرد. 1- مساجد جامع كه فضاهای ورودی آنها با طراحی از پیش تعیین شده و طراحی شده ساخته شده اند و زمان احداث آنها یا فضاهای ورودی آنها از دوره ایلخانان به بعد بوده است این مساجد كما بیش دارای همه یا بیشتر اجزا های فضاهای ورودی و عناصر آنها بوده اند و تمام اصول طراحی و سلسله مراتبی در آنها رعایت شده است. دوم: مساجد بزرگ و متوسطی كه تنها برخی از اجزای ورودی تكامل یافته دارند كمابیش تمام مساجدی كه دروه های ما قبل ایلخانیان ساخته شده اند از این چنین هستند و سوم اینكه مساجدی كه تمام فضای ورودی آنها تنها شامل یك درگاه یا یك درگاه و سردر بوده است مانند مساجد صدر اسلام.

اهدافی كه در طراحی فضاهای ورودی مورد توجه بوده اند و تمام اصول سلسله مراتب و اجزا و عناصر در آنها بكار گمارده شده است را كه تنها در بهترین مساجد از لحاظ فضای ورودی می توان یافت بدین شرح است:

1- ورود به صحن (حیاط) یا شبستان در امتداد جهت قبله

2- ابتدا ورود به صحن و سپس ورود به شبستان و گنبد خانه ( در مساجد درونگرا)

3- ورود به صحن در امتداد محور تقارن صحن یا در راستاهایی به موازات آن

نكته: در بعضی از مساجد كه ورود به صحن در امتداد محور تقارن بنابر جهت گیری مسجد نسبت به فضای اطراف معبر میسر نمی شد این معضل را با طرای دالان یا دالانیهای حل می نموده اند.

 1. ورود به فضاهای داخلی مسجد با طمأنینه و به تدریج نه ناگهانی.
 2. حل مسئله ی اختلاف جهت بین محور قبله و محور معبر یا میدان متصل به مدخل مسجد در فضای ورودی.
 3. درا نتها مشخص كردن محل ورود به مسجد برای كسانی كه در فاصله ای دور قرار دارند.

نكته: فضاهای ورودی مساجد برون گرا – مساجدی كه صحن ندارند- دارای اجزای كمتری نسبت به مساجد درونگرا می باشد.

مدرسه ها: مدارس از لحاظ خصوصیات فضای ورودی به دو گروه قابل تقسیم است:

1- مدرسه های كوچك یا متوسط كه فضای ورودی آنها نسبتاً ساده و از دو یا چند جز تشكیل شده است . 2- مدرسه – مسجد های بزرگ مانند مسجد – مدرسه ای سپهسالار تهران – یا مسجد مدرسه ی آقا بزرگ كاشان كه فضای ورودی آنها كما بیش به فضاهای ورودی مساجد جامع شبیه است.

برخی از اهداف تركیب طراحی شده ی فضای ورودی مدارس بزرگ دارای طراحی ماست معمارانه به شرح زیر می باشد:

1- ورود به حیاط مدرسه در امتداد محوری مستقیم.

2- ورود در امتداد یكی از محورهای تقارن حیاط.

3- ورود با طمأنینه و به تدریج به فضای درونی مدرسه.

4- حل مسئله ناهماهنگی بین جهت قبله با جهت معبر یا میدان كنار مدرسه.

در مسجد – مدرسه های كه فضای مسجد در آنها به قدری وسیع بود كه بنا از كاركرد عبادی قابل ملاحظه ای در شهر برخوردار بود سعی می كردند صحن مسجد – مدرسه را مانند مساجد در امتداد قبله بسازند و در مواردی كه بین معبر و جهت قبله و ورودی مدرسه اختلاف بوجود می آمد سعی می كردند این معضل را توسط طراحی جهت گیری ورودی و طراحی دالان حل كنند.

و…

فهرست مطالب :

مقدمه:

پیش درآمد

بناهای مهم و ورودی های آن

بقعه ها

باغ:

بخش دوم

اجزای تشكیل دهنده ورودی های سنتی

مقدمه:

بخش سوم

عناصر و اجزا كاربردی ورودی ها

بخش سوم

بخش چهارم

اصول تركیب و طراحی سلسله مراتبی بناهای سنتی ایران- یزد

بخش پنجم

نحوه دسترسی ها به ورودی بناها و فضاهای درونی

بخش پنجم- قسمت دوم:

شكل مسیر دسترسی به فضاهای درونی

بخش ششم

تعداد ورودی های هر بنا

بخش هفتم

تزئینات ورودی بناها

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27برترین پکیج تحقیق در مورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)

مقاله درمورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی);پروژه دانشجویی سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی); در مورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی);تحقیق درباره سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی);مقاله دانشجویی سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی);سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) ;‌نامه پروپوزال در مورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی)

مقاله درمورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) پروژه دانشجویی سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) در مورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) تحقیق درباره سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) مقاله دانشجویی سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) ‌نامهپروپوزال در مورد سرای دوستی (مرکز کودکان خیابانی) گزارش سمینار در مورد سر

توضیحات :

تحقیق در مورد سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی) در 177 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

فصل 1

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه كلیماتیك مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57 35 شمالی و طول جغرافیایی 25 51 قرار گرفته است.

در ابتدا توضیحاتی كلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.

هدف از این مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است كه از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امكان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

شهر تهران از حدود دویست سال پیش كه پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به كلان شهر كنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حركت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حكومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران كوتاه حكومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 كیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 كیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف كمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مركزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن كشیده می‌شود، به طوریكه امروزه مركز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مكان داده است، یعنی 4 كیلومتر حركت كرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 كیلومتر مربع به 620 كیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران

نام تهران برای نخستین بار در یكی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده پیش از میلاد به عنوان یكی از اراضی ذكر گردیده و قدیمی‌ترین سند فارسی رد مورد تهران حاكی از آن است كه روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و كاروانسراها و برج‌ها و باروهای مستحكم بنا گردید.

تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران دولاب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای كالبدی به وسعت 4 كیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.

محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می‌آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.

در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه دولت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت كشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشكیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی كرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیكه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.

به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهركهای اقماری در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیكی وسعت شهر 4 كیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 كیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 كیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 كیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران

قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می‌گذرد.

در حدود سال 1210 هـ . ق (بلدیه تهران كه از چهار محله تشكیل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال 1262 شمسی جمعیت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر كه محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می‌شده است.

جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر كیلومتر دارای بیشترین میزان تراكم جمعیتی را در كشور شامل می‌شود.

با توجه به اینكه در هر كشور افراد 15 تا 64 ساله كه در تولید ملی شركت دارند، جمعیت فعال آن كشور می‌باشند و گروههای زیر 15 سال و بالای 64 سال معمولاً مصرف كننده محسوب می‌شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر 15 سال به كل جمعیت تقریباً در تمام استانهای كشور در صد بالایی را نشان می‌دهد.

2-1- موقعیت جغرافیایی

شهر تهران در دامنه جنوبی كوههای البرز و حاشیه شمالی كویر مركزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده كه شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی كرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، دركه و كن كه همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می‌گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی 35 و 35 تا 50 و 35 و طول خاوری 4 و 51 تا 33 و 51 قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) 1160 متر و در نواحی مركزی (پارك شهر) 1210 متر و در شمال (سعدآباد) 1700 متر است. دشت تهران به طور كلی دارای آب و هوایی گرم و خشك است و فقط نواحی شمالی‌اش كه در دامنه‌های كوهستان البرز واقع است، اندكی متعادل و مرطوب می‌باشد.

هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشك و در زمستان معتدل و سرد است. حداكثر دمای ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل 8/14- درجه و متوسط سالانه آن حدود 7/16 درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود 320 میلیمتر و دامنه تغییرات آن از 200 تا 400 میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (8 تا 10 درجه مركالی) محسوب می‌گردد.

3-1- موقعیت طبیعی

شهر تهران در بخشی واقع شده، كه از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در كنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی 120 كیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می‌كند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر كوهستانی شمال شهر را به وجود می‌آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، كه از شمال به جنوب دارای شیب‌تندی می‌باشد. برودت هوای كوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنكی را از جانب شمال به جنوب باعث می‌شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشك است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته كه یكی از مناطق حاصلخیز جنوب كوههای البرز را تشكیل می‌دهد.

4-1- پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در تهران

مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد كه اصولاً شهر تهران در منطقه زلزله خیز قرار دارد و با توجه به این نكته، لازم است كه در ساخت و سازهای تهران به این نكته توجه كامل شود. اما در همین رابطه بخش‌هایی از گستره تهران در مناطقی از پهنه زمین لرزه قرار دارند كه لازم است از ساخت و ساز در این نقاط اجتناب شود. این مناطق عموماً در شمال تهران متمركز شده و مجموعه‌ای از این نقاط نیز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمركز یافته‌اند. لذا در تمامی طراحی‌ها، مسئله زلزله خیزی باید مد نظر قرار گیرد. در ایران فعالیتهای مختلفی جهت شناسایی این پدیده مخرب صورت گرفته، كه در نهایت منجر به تدوین آئین‌نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر زلزله (نشریه شماره 82 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن) شده است. با توجه به این آئین‌نامه، سازه باید حتی‌الامكان با پلانی ساده و متقارن طراحی گردد. همچنین باید دارای سیستم فلزی یا بتنی باشد و قدرت انتقال نیروهای زلزله را داشته باشد.

5-1- ویژگیهای اقلیمی

شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی از آب و هوای كاملاً متفاوتی در طول سال برخوردار است و با توجه به این موضوع بررسی اقلیمی تهران را در یك مجموعه آماری نمی‌توان نشان داد، تهران به 5 حوزه اقلیمی تقسیم شده است لذا با در نظر گرفتن این مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسی شده است.

1-5-1- دما

بر اساس امار تحلیل شده 15 ساله ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران، سردترین ماه سال، دی با حداقل 4/3- درجه و گرمترین ماه تیر با حداكثر 4/33 درجه است. برای گرمایش با توجه به حرارت پایین می‌توان از وسایل مكانیكی خصوصاً نوع غیر مرطوب آن در ساختمانها استفاده كرد. به طور كلی آب و هوای حوزه شمالی تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طی 15 سال در حوزه شمالی حداقل 5/13- درجه و حداكثر مطلق 39 درجه است. میانگین مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در این حوزه از 5/7- تا 7/35 تغییر می‌كند.

2-5-1- میزان بارش

بر اساس آمار بارندگی دوره 15 ساله (1344 تا 1359) در حوزه شمالی شهر تهران، میزان بارندگی در این منطقه از 300 تا 500 میلیمتر در فصول مختلف سال متغیر بوده است و حداكثر میزان بارندگی در ماه اسفند به میزان 82 میلیمتر است. در ماههای آذر، دی و بهمن، بارندگی در این حوزه متداول است. ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور با بارندگی محدود از كم بارانترین ایام در این حوزه می‌باشد. با توجه به نمودار میانگین دمای روزانه و بارش ماهانه، فصل خشك حوزه شمالی، از ماه تیر شروع شده و تا شهریور ادامه می‌یابد. حداكثر مطلق ثبت شده بارندگی طی یك ماه در این حوزه 185 میلیمتر است و میانگین مجموع بارندگی سالیانه در طی این 15 ساله 409 میلیمتر گزارش شده است.

3-5-1- رطوبت نسبی

متوسط حداكثر میزان رطوبت نسبی در حوزه شمالی مربوط به ماههای آذر و دی است كه میزان رطوبت به 76 تا 79 درصد می‌رسد و حداقل آن مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور می‌باشد كه این میزان بین 40 تا 43 درصد است. از رابطه بین میزان رطوبت و دما استنباط می‌گردد كه ماههای سرد این حوزه دارای رطوبت كافی و در فصول گرم از میزان رطوبت كاسته شده و در حدود نامناسبی قرار دارد.

و…

فهرست مطالب :

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

فصل اول :

مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ……………………………………………………….

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:…………………..

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران ………………………………………………………

2-1- موقعیت جغرافیائی ………………………………………………………………………

3-1- موقعیت طبیعی …………………………………………………………………………..

4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران ………………………………………………..

5-1- ویژگیهای اقلیمی:…………………………………………………………………………

1-5-1- دما ………………………………………………………………………………………..

2-5-1- میزان بارش ……………………………………………………………………………

3-5-1- رطوبت نسبی …………………………………………………………………………

4-5-1- روزهای یخبندان ……………………………………………………………………..

5-5-1- روزهای بارانی ………………………………………………………………………..

6-5-1- باد …………………………………………………………………………………………

7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان ……………………………………………..

8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ………………………….

9-5-1- ارتفاع بناها ……………………………………………………………………………..

10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه

7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری ……………………………………………………

منابع و ماخذ فصل اول ………………………………………………………………………….

فصل دوم:

تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع: ……………..

1-2- تعریف و تبیین موضوع ………………………………………………………………..

2-2- تعریف كودك …………………………………………………………………………….

1-2-2- تعریف كودكان خیابانی ……………………………………………………………

3-2- تاریخچه كودكان خیابانی ………………………………………………………………

4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان …………………………………………………

1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران ………………………………………………

5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان» ………………………………………………

6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان ………………………………………………

7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی …………………………………………..

8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی ………………………………………………….

9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی ………………………………………

1-9-2- مدرسه (اجتماع) ……………………………………………………………………..

2-9-2- وضعیت روانی ………………………………………………………………………..

3-9-2- مشكلات رفتاری …………………………………………………………………….

10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان …………………………………

1-10-2- سازمان بهزیستی ……………………………………………………………………

2-10-2- شهرداری ……………………………………………………………………………..

3-10-2- سازمان بین‌المللی ………………………………………………………………….

11-2- آمار كودكان خیابانی …………………………………………………………………..

12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران ……………………………………………………………………………………………

13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی …..

14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق ………………………………………….

15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی …….

منابع و ماخذ فصل دوم …………………………………………………………………………

فصل سوم:

مباحث عمومی مرتبط با پروژه:……………………………………………………………….

1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)

2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)

3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان

4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك ……………………………………………….

5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان
خیابانی ……………………………………………………………………………………………………

6-3- روانشناسی دوران نوجوانی …………………………………………………………..

1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان …………………………………………..

2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان ………………………….

7-3- كودك، معماری و فضا …………………………………………………………………

1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری ………………………………………

8-3- معماری برای كودكان …………………………………………………………………..

9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و
نوجوانان …………………………………………………………………………………………………

منابع و ماخذ فصل سوم ………………………………………………………………………..

فصل چهارم:

بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی: ………………………………………………………………………………………..

1-4- مراكز خارجی: ……………………………………………………………………………

1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه ……………………………………………………..

2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا ………………………………………………………..

3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا) …………………………………

4-1-4- پروژه ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون) ……………

5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان ……………………………………………….

6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی ………………………………………..

7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا ………………………………………………………

2-4- مراكز داخلی: ………………………………………………………………………………

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار ……………………………………

1-1-2-4- موقعیت ……………………………………………………………………………..

2-1-2-4- اجزاء طرح …………………………………………………………………………

3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح ……………………………………………

2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر ………………………

3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف …………………………………

4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی ………………………..

منابع و ماخذ فصل چهارم ……………………………………………………………………..

فصل پنجم:

معرفی سایت پروژه:………………………………………………………………………………

1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران …………………………………………………….

1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی………………………………………..

2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران

2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی ………………………………………………..

3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن ……………………………………………………………

1-3-5- جنسیت خاك سایت ………………………………………………………………..

2-3-5- آب در منطقه طرح ………………………………………………………………….

3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح ……………………………………………….

4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح …………………………………..

5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا ……………………..

6-3-5- دسترسیهای سایت …………………………………………………………………..

10-5- چكیده …………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ فصل پنجم ……………………………………………………………………….

فصل ششم:

بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی: …………………

1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت …………………………………………………….

1-1-6- ساختمان اداری ……………………………………………………………………….

2-1-6- ساختمان خوابگاه …………………………………………………………………….

1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها ………………………………………………………………..

2-2-1-6- آشپزخانه ……………………………………………………………………………

3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه …………………………………………………

4-2-1-6- محل تهیه غذا ……………………………………………………………………..

5-2-1-6- محل طبخ …………………………………………………………………………..

6-2-1-6- محل غذاخوری …………………………………………………………………..

1-6-2-1-6- سرو غذا ………………………………………………………………………..

2-6-2-1-6- سرویسها ………………………………………………………………………..

7-2-1-6- رختكن و سرویسها ……………………………………………………………..

8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز …………………………………………………

9-2-1-6- رختشویخانه ……………………………………………………………………….

1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی ………………………………………………………….

2-9-2-1-6- قسمت شستشو ……………………………………………………………….

3-9-2-1-6- قسمت خشك كن …………………………………………………………..

4-9-2-1-6- محل اتوكشی ………………………………………………………………….

3-1-6- ساختمان اجتماعات …………………………………………………………………

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) ………………

2-3-1-6- نمازخانه …………………………………………………………………………….

3-3-1-6- كتابخانه ……………………………………………………………………………..

1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل ……………………………………………………

2-3-3-1-6- مخزن كتاب ……………………………………………………………………

3-3-3-1-6- سالن مطالعه ……………………………………………………………………

4-1-6- ساختمان آموزشی ……………………………………………………………………

1-4-1-6- گالری ………………………………………………………………………………..

2-4-1-6- كلاسهای آموزشی ……………………………………………………………….

3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری) ………………………………………………………

4-4-1-6- سمعی و بصری …………………………………………………………………..

5-1-6- كارگاههای تخصصی ……………………………………………………………….

1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها ………………………..

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری ……………………………………………………

2-1-5-1-6- محوطه تدریس ……………………………………………………………….

3-1-5-1-6- ماشین‌آلات …………………………………………………………………….

6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا …………………………………………………………….

7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی …………………………………………………………….

8-1-6- نگهبانی …………………………………………………………………………………

2-6- سازه ………………………………………………………………………………………….

3-6- تاسیسات ……………………………………………………………………………………

1-3-6- گرمایش …………………………………………………………………………………

2-3-6- حرارت مركزی ……………………………………………………………………….

3-3-6- تهویه ……………………………………………………………………………………

4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی ……………………………………………………………….

5-3-6- تهویه مطبوع …………………………………………………………………………..

4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح …………………………………

منابع و ماخذ فصل ششم ……………………………………………………………………….

فصل هفتم:

توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت …………………………………..

فصل هشتم:

نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی) ………………………………………………………………………………………………………………

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 177برترین پکیج تحقیق در مورد معماری مساجد مختلف در شهر یزد

تحقیق در مورد معماری مساجد مختلف در شهر یزد ;تحقیق درباره مساجد یزد تحقیق مساجد ایران;فایل ورد مساجد ایران;تحقیق مساجد

تحقیق در مورد معماری مساجد مختلف در شهر یزد تحقیق درباره مساجد یزد تحقیق مساجد ایران فایل ورد مساجد ایران تحقیق مساجد

توضیحات :

تحقیق در مورد معماری مساجد مختلف در شهر یزد در 88 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

پیشگفتار

مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی كه متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذكر توضیحاتی راجع به مصالح و كتیبه ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم.

اگر چه نقوش شكل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم می خورد ولی خالی از لطف نبود كه به بررسی تزئینات این مجموعه بپردازیم زیرا مجموعه بنای مسجد جامع یزد در شهری است كه دارای بافت سنتی دست نخورده ای نسبت به بناهای شهرهای دیگر است، با این حال بناهای باستانی و اسلامی ایران همگی دارای لطف خاص خودشان هستند كه معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماری بالابه تأ سیس بناها همت گمارده اند.

حال چه به صورت تحقیق دانشگاهی یا هنر عنوان دیگری قطعاً علاقه و توجه شخصی و میل به دانستن در مورد عظیم تاریخی داشته باشم و به این مسیر رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه دیگری از این سرزمین را ورق بزنیم، وارد فضای زیبا و ملكوتی شویم از داخل مقرنها عبور كنیم و ایوانها را پشت سر گذارده و راه پر پیچ و خم نقوش اسلیمی و ختایی را گرفته از داخل بوته ها گذشته م مناره ها را دور بزنیم تا شاید تفحه ای از روح و ذوق هنری معمار و نقشبند این بنا از روح خسته ما گذر كند و جانی تازه به ما ببخشد.

دیدن و مشاهده كردن این گونه هنر های تاریخی كه از سالیان باقی مانده شاید تلنگری باشد برای تمامی از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقیت و پشتكار.

مقدمه

هنر جو هره ای است كه از ذرات هر ایرانی به فضل الهی به ودیعه نماده شده است. به همین علت جلوه های هنر در تمام مظاهر و مقوله های زندگی ایرانی مانند:‌ معماری، نقاشی ، خط وكتابت ، پارچه بافی، قالی وگلیم بافی، فلزكاری، سفالگری و …… در طول تاریخ بروز و ظهور داشته و دنیایی از زیباییها، ذوق، خلاقیت و ابتكار را پدید آورده است.

یكی از مظاهر انعكاس هنر ایرانی در معماری این سرزمین است هنرمند معمار ایرانی، از ابتدای كار و ازهنگام بكارگیری آجر كه ازمصالح اولیه احداث بنا به شمار می رفته زیبا ترین نقشها و طرحها را هنگام احداث دیوارها و پوششی گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس ها و طاقنما ها خلق كرده است و در روند تكاملی آن با گره چینی، گل اندازی، گره سازی وآجر كاری خفته و رفته، شاهكار های بی نظیری را به وجود آورده است.

هنگام استفاده از گچ با خلق گچبریهایی با نقوش هندسی، گیاهی، دنیایی از خلاقیت را كه در دنیا بی نظیر می باشد آفریده و در استفاده از چوب برای پنجره ها و درها با بهره گیری از فتونی نظیر منبت، مشبك، معرق، كنده كاری، خاتم سازی ونقاشی روی چوب، اعجاز باور نكردنی را پدید آورده است.

برای تزیین بنا از كاشیهایی یك رنگ، هفت رنگ، معرق، طلایی و …. شیشه و آیینه در شكلها و رنگها و ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنیایی از زیبایی و خلاقیت و هنر را عرضه كرده و همه اینها به همراه حجاریهای زیبا، بنا هایی را در جای جای ایران بر پا و استوار كرده است.

بدون تردید تحقق این همه زیبابیها و خلاقیت جز به مدد عشق به معبود امكان پذیر نبود، چراكه بیشترین جلوه آنها را در مسجد، محراب و زیارتگاه می توان دید.

بناهای مذهبی، همواره مورد احترام و توجه ملل و اقوام مختلف درطول تاریخ بوده است، و به لحاظ همین اهمیت، پیوسته كاملترین تجربه های هنری هنرمندان برجسته هر دوره تاریخی در خدمت معماری و تزیین نقوش به كار رفته در احداث چنین اماكنی بوده است. این علاقه و توجه و بذل سرمایه های مادی و معنوی، نه از باب منافع اقتصادیو اغراض مادی، بلكه بر مبنای كشش و علاقه ای قلبی بر اساس گرایش فطری مردم به مكاتب الهی بروز كرده است. چه بسا مردمی كه با مشكلات و تنگناهای اقتصادی قرین بوده، اما در سرمایه گذاری برای مظاهر معنوی، از جمله بناهای وابسته به مقدسات مذهبی، از هیچگونه ایثاری فروگذار نكرده اند.

بناهای رفیع و با شكوهی كه در طول تاریخ برای معابد، مساجد وكلیساها،‌سر برافراشته اند، با یك پشتوانه قلبی و عشق حقیقی همراه بوده است.

در تاریخ اسلام، مسجد در رأس توجه مردم، به ویژه هنرمندان معتقد به مبانی دینی قرار داشته است. در دوره هایی كه اثری ازپیشرفتهای علمی و صنعتی در هیچ كجای عالم دیده نمی شود، بر جسته ترین آثار معماری جهان، از میان مساجد بزرگ در جای مانده است،‌ اگر چه به علل گوناگون، بویژه هجوم ارتشهای متجاوز بیگانه به كشورهای اسلامی بسیاری از ابنیه مهم و مساجد تاریخی دچار تخریب و ویرانی شده و آثار مهم مكتوب و میراث فرهنگی مسلمین كه دستخوش غارت و آتش سوزی در كتابخانه های مهم جهان اسلام شده است، ما را ا زگنجینه های مهمی محروم كرده است،‌ با این حال آنچه بر جای مانده، خود دریچه ای است برای شناخت عظمت معماری به كار رفته در بنای مساجد بزرگ تاریخی، بویژه آن كه در معماری و كاشیكاری بناها، مظاهر معنوی و مفاهیم والای مذهبی چه در انتخاب رنگ و چه در انتخاب شكل و فرم بسیار ماهرانه تلفیق شده اند،‌ و فضایی به وجود آورده است كه انسان شیفته معنویت را بسوی خود می خواند.

« مسجد » در معماری ایران.

در هنر و معماری ایرانی و به ویژه معماری مساجد با دو پدیده شكل و محتوایا عینیت و ذهنیت – و در یك كلام قالب و روح مواجهیم.

هنر معماری دارای سه جنبه است یكی جایگاه اثر در شهر یا معماری شهری ، طراحی خود بنا یا حجم اثر، و در نهایت هنر های وابسته به معماری كه شامل مواردی چون نور ورنگ و نقش است، می گردد كه این اخیر با آنكه نقشی محوری در آنچه كه معماری ایرانی نا مید ه می شود دارد، اما در دوره های پسین ، این شیوه یا مهجور گشته یا نقشی حاشیه یی یافته است. حال آنكه چنین ظرفیتی را دارد كه فضا سازی كند و بدون اینكه تركیب احجام نامتجانس ضرورت یابد، فضاهای دلخواه را ایجاد نماید.

انسان- و به تبع او اثر هنری- موجودیت نمی یابد، مگر آنكه قالب و روحی داشته باشد. قالب و روح دو وجه متفك یا همراه و تركیبی نیستند، بلكه وجوهی محشور و عجیبند كه هیچ كدام بدون دیگری موجودیت و معنا نمی یابد. نه هر قالبی محمل هر روحی است و نه روحی تاب نشستن بر هر قالبی را دارد. این دو تنها با یكدیگر موجودیت می یابد و رشد می كنند و مرتبت وجود می یابند.

درهنر معماری، اثر و روح حاكم بر جابجایی آن از یكدیگر منفك نیستندو نمی توانند كه باشند. نمی توان فضایی را تخیل نمود، بدون آنكه صورت و شمایلی برایش قائل گشت و به همین عنوان نمی توان صورت و شمایلی تصور نمود و مصالح آن را در نظر نداشت- روح فراخ در همنشین با قالب تنگ همچون انیسش خرد و تحقیر می گردد یا قالب شكسته بر می دارد. قالب فراخ نیز ذلیل روح خرد شده، ویرانه می شود. این دو تنها بار شد متناسب و همپای یكدیگر، كارا و زیبنده می گردند. درفضا سازی ایرانی علاوه بر تركیب یا انتزاع حجمی، از نقوش و رنگ و نور پردازی هم، به منظور القای انتزاع یا تركیب فضایی استفاده شایان و قابل توجهی می شود به این معنا كه در یك معنا كه در یك فضای راسته، شكست نور یا تفرق نقوش، قطعه ای را مجرء یا گسسته می نمایاند و بالعكس بدین لحاظ شناخت نقوش و در رأس آن گره بنایی، در فضا سازی ایرانی نقشی مؤثر و ناگزیر دارد.

موضوع قالب و روح در بیان هنری و فضا سازی معماری، نه ماجرای راكب و مركب كه بحث وجود و موجودیت است. تذهیب كاران در طراحی، اشكالی را می آفرینند كه « مداخل» نام دارد و آن صورت اشكالی است كه « روالت» به هنگام نقشپردازی خود بخود « بوم آلت» را نیز مد نظر دارد. و هیچ یك از آلتهای « رو» و « بوم» بدون دیگری موجودیت نمی یابند. اما هر مداخلی مناسب هر زمینه ای نیست. به این معنا كه تیزی و پخی یا راستگی و تقوس نقش مداخل را، نه اراده نتشبند كه منظور نظر او، یعنی مكانت و فضا سازی نقش است كه تعیین می كند. هرچند كه رنگ و نور نیز در این نقوش تأثیر ناگزیر و بسزا دارند، مداخل نهایتاً در پیچیده ترین و رفیع ترین مرتبت خود به گره بنایی مبدل می شود. گره درمسیر تحول خود از مداخل تا گره و از گره تا « گره در گره » و حتی « شاه گره » تا آنجا پیش می رود كه به شطرنج معماران معروف می گرد. اما در این عرصه همچنان انعطاف و قالب خود را به صور وطرق مختلف حفظ می نماید و به گره كند وتند و شل و در مواضعی دستگردان مبدل می شود كه به انضمام رنگ، قوالبی هم شأن و محشور با روح حاكم بر فضا سازی است.

معرفت حاكم بر هر اثر معماری یا شهری، نقشی بنیادین درتحول شخصیت و ادراك حیثیت آن اثر در طول زمان و همچنین در احساس مخاطبان ایفا می نماید. نقوش در فضا سازی نقشی تعیین كننده دارند. فضا سازی مناسب، با مجموعه تمهیدات مندرج در آن رمز ماندگاری و موجب جاودانگی این آثار در طول حیات بشری گردیده است.

كاربرد نقوش درحیثیت خارجی و فضا سازی درونی هر اثر معماری، مؤثر و بلكه تعیین كننده است. گره بنایی درمیان نقوش ایرانی جایگاهی رفیع و بی مانند دارد، تا آنجا شاید نقش دیگری همچون گره درفضا سازی معماری ایرانی عمومیت نیافته و دخیل نگشته است.

و…

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه

« مسجد » در معماری ایران.

عملكرد های مساجد مختلف

خصوصیات فضاهای كالبدی مسجد:

مسجد جامع

مسجد جامع یزد

مسجد میر چقماق

مسجد فرط

مسجد ریگ

مسجد شاه طهماسب

مسجد و مصلی عتیق

مسجد چهل محراب

مسجد خواجه ابوالمعالی [1]

مسجد ساباط

مسجد جامع بندر آباد [2]


[1] Abolmaali

[2] Bandarabad

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39برترین پکیج تحقیق در مورد اصول و مقررات ساختمان سازی

تحقیق اصول و مقررات ساختمان سازی ;تحقیق بتن سازی;مقاله درباره اصول ساخت ساختمان;فایل ورد اصول ساختمان سازی ;فایل ورد مقررات ساختمان سازی

تحقیق اصول و مقررات ساختمان سازی تحقیق بتن سازی مقاله درباره اصول ساخت ساختمان فایل ورد اصول ساختمان سازی فایل ورد مقررات ساختمان سازی

توضیحات :

تحقیق در مورد اصول و مقررات ساختمان سازی در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد كه عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحكام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام كار و پس از انجام كار خواهد شد. هدف ساختمان سازی انسان محوری است.

لذا یادگیری و كار آموزی آن برای دانشجویان این رشته زیر نظر مهندسین و متخصصان این فن طبق آیین نامه هایی كه حاصل سالها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسین این رشته می باشد، بسیار مهم می نماید. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از كارآموزی و مفید واقع شدن آن، كار در كارگاه ساختمان را بصورت خلاصه از ابتدا مورد بررسی قرار می دهم.

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در كارگاه:

«شما اصلاً به تئوریهایی كه در كلاسهای دانشگاه فراگرفته اید كاری نداشته باشید.»

در بدو ورود به كارگاه ساختمانی این جمله به گوش می رسد و تقریباً همه دانشجویانی كه برای اولین بار به كارگاه ساختمانی قدم می گذارند با جملاتی كه این مضمون را دارند آشنا هستند. بسیار جای تاسف و نگرانی است كه ما در دو مرحله از زندگی یعنی فراگیری و بكارگیری، شكافی عمیق تصور كرده كه هیچ پلی ارتباط بین آن دو را میسر نمی سازد.

چه بسا اگر مهندسین و مسئولین كارگاهها در اجرا به مطالب فرا گرفته در تئوریات نظری داشتند و از آنها كمك می گرفتند و وسواسهای آن زمان خود را حفظ می‌كردند كارها بسیار عالی تر انجام می گرفت و ساختمانهایی بسیار مطمئن تر بنا می شد بطوریكه دغدغه خاطر چندانی در زلزله های عادی وجود نداشت. حال آنكه نگاهها بیشتر متوجه صرفه اقتصادی بوده تا موارد دیگر. بطوریكه حتی در كارهای دولتی نیز این پارامتر از اهمیت فاحشی نسبت به دیگر پارامترها از قبیل ایمنی، آسایش، توسعه آینده، زیبایی و… برخوردار می باشد.

مورد دیگری كه نظر من را به خود جلب كرد و باعث تاسف من شد تاثیرپذیری برخی از مهندسان و صاحبنظران كارگاه از بناها و استاد كارهای جزء بود. بطوریكه این آقایان حتی به خود زحمت فكر كردن به عواقب آن كار را نمی دادند، حال تجزیه و تحلیل آن پیشكش.

عكس العمل نادرست كارگاهیان در مورد نظرات دانشجویان فیزیكی از نقصهای كارگاه می باشد، هرچند خود آنان نیز بعداً آن نظریات را كاملاً تصدیق می كنند اما در عمل به كار نمی برند.

مراحل طراحی ساختمان:

فاز 1: (مرحله اول) A- مطالعات B- ارائه طرح فیزیكی مقدماتی

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

فاز 3: اجرا طرحها و نقشه ها

فاز 1:

الف- مطالعات: قبل از احداث هر ساختمانی بسته به نوع كاربری (خاص مثل فرودگاهها، بنادر، ترمینالها، راه آهن و… یا عام مثل مسكونی، آموزشی، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی و…) باید مطالعاتی در مورد آن انجام دهیم. مثلاً محل قرار گرفتن زمین، مقاومت زمین (آزمایش خاك محل)، برای احداث سازه چگونگی تابش آفتاب در محل احداث سازه، بررسی شرایط جوی (باد، باران، رطوبت، گرما، سرما، برف و…) استفاده از بهترین مصالح با در نظر گرفتن موقعیت های مطالعه شده.

ب- ارائه طرح فیزیكی مقدماتی: كه بر طبق آن كاربری سازه را مشخص می كنید، مثلاً دانشگاه می سازیم كه در آن به كلاس و آزمایشگاه برویم، ساختمان تجاری بنا می‌كنیم كه محل خرید و فروش كالاهای مختلف می باشد و…

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

بعد از طی مراحل فوق باید برای اجرای سازه نقشه هایی تهیه كنیم كه این نقشه ها عبارتند از: نقشه های دیتایل، پلان طبقات، اگر سازه بتنی باشد: چگونگی قرار گرفتن میلگردها، نوع میلگردی كه در ساختمان باید استفاده شود، چگونگی اجرای راه پله ها، شیب بندی سقف پاركینگ، زیر زمین و… حتی در نقشه های جدید برای شهرداری باید طرح نما و چك لیست زلزله نیز ارائه شود و در سازه های فولادی نیز همین مسائل باید مد نظر باشد.

به علاوه اینكه در نقشه های جدید سازه های فولادی، نوع تیر آهن و نبشی ها، پلیت‌ها (PLATES) نیز نمایش داده می شود و نیز باید تمام محاسبات فنی آن، از نظر مقاومت سازه، مقاومت بنا در مقابل زلزله و… در دفترچه های محاسباتی ثبت شود.

فاز3: اجرا

پس از طی مراحل فوق الذكر سازه را طبق نقشه های اجرایی، اجرا می كنیم. متاسفانه بدلیل آشنا نبودن عوامل اجرایی با جزئیات نقشه ها و نكات ایمنی كه در محاسبات لحاظ شده است به ندرت اجرا صد در صد مطابق نقشه ها است.

حرفه هایی كه برای ساخت یك سازه در ارتباط با یكدیگر هستند:

نقشه بردار، شهرسازی، شهرداری، نقشه كشی، معماری، عمران، محاسب، محیط زیست ژئوتكنیك (زمین شناسی)، تاسیسات (مكانیك، الكترونیك، لوله كش، كانال كش و…)

كلیاتی در مورد ساختمانهای فلزی:

منظور از ساختن ساختمانهای فلزی، ساختمانهایی است كه ستونها و تیرهای اصلی آن از پروفیل های مختلف فلزی و بار سقفها، دیوارها و جدا كننده ها (پارتیشن ها) بوسیله تیرها اصلی به ستون منتقل شده و بوسیله ستونها به زمین منتقل می گردد. در ایران معمولاً ستونها از تیرآهنهای Iدوبل و یا بال پهن تكی می باشد و همچنین برای اتصالات از نبشی- تسمه و… و برای زیر ستونها از صفحه فولادی استفاده می شود و معمولاً دو قطعه را بوسیله جوش به همدیگر متصل می نمایند. سقف این نوع ساختمانها ممكن است تیرآهن و طاق خبری باشد و یا از انواع سقفهای دیگر مثل تیرچه بلوك باشد.

برای پارتیشن ها می توان مانن ساختمانهای بتنی از انواع آجر و یا قطعات گچی و یا چوب و یا سفالهای تیغه ای استفاده نمود. در هر حال جدا كننده ها می باید از مصالح سبك انتخاب شوند.

در برخی از كشورها برخلاف مملكت ما برای اتصال قطعات از جوش استفاده نمی‌كنند بلكه بیشتر از پرچ و یا پیچ و مهره استفاده می نمایند و برای ستونها نیز بجای تیر آهن از نبشی یا ناودانی استفاده می كنند.

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

1- اجرای این نوع ساختمانها خیلی سریع پیشرفت می نمایند، در صورتیكه برای ساختن ساختمانهای بتنی یا آجری زمان بیشتری لازم است.

2- ستونها و قطعات باربر ساختمانهای فلزی فضای كمتری را اشغال می نمایند و این خود باعث بوجود آمدن سطح مفید زیادتر در ساختمانهای فلزی می گردد، در صورتیكه برای ساختمانهای بتنی مرتفع ناچار به ساخت ستونها و دیوارهای قطور می‌باشیم.

3- ساخت قطعات ساختمانهای فلزی در خارج از محوطه كارگاه ممكن بوده و این خود از لحاظ دقت كار و كیفیت بهتر قطعات و همچنین از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد.

4- ساختن ساختمانهای فلزی كمتر تابع آب و هوا و شرایط جوی است، در صورتیكه در مورد ساختمانهای بتنی شرایط فرق می كند.

5- امكان تقویت ساختمان بعد از اتمام كار و بالاخره نزدیك بودن فرضیات با عمل در ساختمانهای فلزی از مزایای آن می باشد، زیرا بعضی از فرضیات كه در ساختمانهای بتنی می كنیم به سختی با عمل همراه می شود، از جمله همگن بودن بتن و فولاد و مساوی بودن تنش و كرنش این دو ماده كه عملاً این دو ماده همگن نیستند. ولی در ساختمانهای فلزی چون از یك ماده استفاده می كنیم، فرضیات به عمل نزدیكتر است.

همه مواردفوق از مزایای ساختمانهای فلزی است ولی در عوض این نوع ساختمانها در مقابل آتش سوزی بسیار ضعیف بوده و با كوچكترین حریقی كه در كنار ستونها ایجاد شود فوری فولاد گداخته شده و در مقابل بار وارده واكنش نشان داده و به سرعت ممانهای موجود در قطعات افزایش یافته و ساختمان خراب می شود.

به همین علت است كه در بعضی كشورها سازندگان ساختمانهای فلزی مجبور هستندكه برای ساختمانها پله های بتنی قرار دهند تا در موقع آتش سوزی ساكنان ساختمان بتوانند خود را نجات دهند.

ساختمانهای فلزی در مقابل عوامل جوی و خورندگی بسیار ضعیف بوده و به همین علت دارای عمر كوتاهتری می باشند و بالاخره به علت نازكی دیوارها ساختمان فلزی در مقابل حرارت و صوت عایق نیست.

ساختمانهای بتنی:

منظور از ساختمانهای بتنی ساختمانهایی هستند كه كلیه اجزا اصلی آن (ستونهای اصلی، پی ها و تیرها) از بتن و میلگرد ساخته شده باشد. سقف اینگونه ساختمانها با انواع مختلف دالهای بتنی پیش ساخته، دالهای بتنی ریخته شده در محل تیرچه بلوك و یا دالهای مركب (كامپوزیت) ساخته می شوند.

مزایا و معایب ساختمانهای بتنی

ساختمانهای بتنی به علل زیر مورد توجه مهندسین و شهرسازان قرار گرفته و روز به روز شاهد توسعه آن هستیم:

1- ماده اصلی بتن كه شن و ماسه می باشد تقریباً در تمام طول نقاط كره زمین به حد وفور یافت می شود. بنابراین روی این اصل امكان ساختن سازه های بتنی را میسر می سازد.

2- ساختمانهای بتنی در مقابل عوامل جوی از ساختمانهای فلزی مقاومتر بوده و در نتیجه نسبت به ساختمانهای فلزی دارای عمر مفید طولانی تری می باشند.

3- در برابر آتش سوزی مقاوم هستند.

4- به علت شكل پذیری بتن كه می تواند به هر شكلی كه قالب آن تهیه می شود، ساخته شود. ساختن ستون و پل به اشكال مختلف را میسر می سازد، به همین علت مهندسین معمار به این نوع ساختمانها توجه بیشتری می نمایند.

معایب این نوع سازه ها علاوه بر مواردی كه در محاسن سازه های فلزی گفته شد اینست كه در این سازه‌ها بعلت وزن سنگین كل سازه، نیروی زلزله روی آن تاثیر بیشتری می گذارد. اصولاً هرچه وزن سازه بیشتر باشد، تاثیر نیروهای وارده روی آن بیشتر است.

مراحل اولیه ساخت یك ساختمان

1- بازدید از زمین:

قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین با توجه به نقشه ساختمان مورد بازدید قرار گرفته، در صورتیكه ساختمان بزرگ باشد پستی و بلندی و سایر عوارض زمین می باید بوسیله مهندسین نقشه بردار تعیین گردد و همچنین باید چاههای فاضلاب و چاه آبهای قدیمی و مسیر قنات های قدیمی كه ممكن است در هر زمینی موجود باشد تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص گردد و در صورت لزوم می باید این چاهها با بتن و یا شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و نسبت به ریشه كنی گیاهان در آن محل اقدام گردد و خاكهای اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره باید شكل هندسی زمین و زوایای آن كاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود.

2- پیاده كردن نقشه:

پس از بازدید از محل و پاكیزه كردن محل اولین قدم در ساخت ساختمان پیاده كردن نقشه می باشد. منظور از پیاده كردن نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی كاغذ بر روی زمین با مقیاس 1:1 بطوریكه محل دقیق پی ها، ستونها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص باشد و همزمان با ریشه كنی و بازدید از محل باید قسمتهای مختلف نقشه ساختمان به خصوص نقشه پی كنی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و بعداًاقوام به پیاده كردن نقشه گردد.

جهت پیاده كردن ساختمانهای مهم معمولاً از دوربینهای نقشه برداری (تئودولیت) استفاده می گردد و برای پیاده كردن نقشه ساختمانهای معمولی و كوچك از مته و ریسمان استفاده می گردد.

رُپر

با توجه به اینكه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می‌باشد كه باید در طول مدت اجرا در همه زمان قابل كنترل باشد. برای جلوگیری از اشتباه قطعه بتنی با ابعاد دلخواه در نقطه ای دورتر از محل ساختمان می سازند بطوریكه در موقع گود برداری و یا پی كنی به آن آسیب نرسد و در طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات را با آن می سنجند. به این قطعه بتنی اصطلاحاً رپر می گویند.

گودبرداری

پس از پیاده كردن نقشه و كنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری می نمایند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود كه در طبقات پایین تر از كف طبیعی ساختمان ساخته می شود، مانند موتورخانه ها، انباری ها، پاركینگ ها و غیره در گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشد از وسایل معمولی مانند بیل و كلنگ و فرقون استفاده می گردد. برای اینكار تا عمق معینی كه عمل پرتاب خاك با بیل امكان پذیر باشد، خاك را به بیرون پرتاب می كنند و عمل گودبرداری را انجام می‌دهند. و بعد از آن پله ای ایجاد نموده و خاك حاصله را روی پله ریخته و از روی پله دوباره به خارج پرتاب می كنند.

برای گودبرداریهای بزرگتر استفاده از بیل و كلنگ صرفه اقتصادی و زمانی ندارد و بهتر است از وسایل مكانیكی مانند لودر و بیل مكانیكی استفاده شود. در این روش برای خارج كردن خاك از محل گودبرداری و حمل آن به خارج كارگاه معمولاً از سطح شیبدار استفاده می كنند، بدین طریق كه در ضمن گودبرداری سطح شیبداری در كنارگودبرداری عبور كامیون ایجاد می گردد كه بعد از اتمام كار این قسمت توسط كارگر برداشته می شود.

فهرست مطالب :
بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در كارگاه: 3
مراحل طراحی ساختمان: 4
فاز 1: 4
فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی 5
فاز3: اجرا 5
كلیاتی در مورد ساختمانهای فلزی: 6
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی 7
ساختمانهای بتنی: 8
مزایا و معایب ساختمانهای بتنی 9
مراحل اولیه ساخت یك ساختمان 10
1- بازدید از زمین: 10
2- پیاده كردن نقشه: 10
رُپر 11
گودبرداری 11
حال این سوالی است كه تا چه عمقی باید گودبرداری را انجام داد؟ 12
شیب دیواره‌های محل گودبرداری 13
پی‌كنی 14
1- دسترسی به زمین بكر 14
2- محافظت پایه ساختمان 15
ابعاد پی 16
بتن مگر 17
قالب بندی 18
داربست 19
قالب بندی سقف 20
آرماتور بندی 22
یك نكته مهم! 24
ستون 27
بتن ریزی 28
تیرچه 29
بلوك 31
میلگردهای ممان منفی 31
میلگرد حرارتی 32
كلاف عرضی 32
قلاب اتصال 33
بتن ریزی 33
بتن سبك چیست؟ 37

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39برترین پکیج تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی

تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی ;فایل ورد تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی;تحقیق مهندسی پایپینگ ;پژوهش مهندسی piping

تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی فایل ورد تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی تحقیق مهندسی پایپینگ پایان نامه مهندسی piping

توضیحات :

تحقیق نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی در 110 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مهندسی Piping سه شاخه كلی را شامل می شود:

1) Material of Piping

2) Supporting & Stress Analyse

3) Design

در این جا به بررسی مدارك مورد نیاز برای شروع یك پروژه در یك واحد فرآیندی می پردازیم هر پروژه شامل سه بخش و یا سه مرحله می باشد كه شركتهای مجری انجام پروژه براساس نوع فعالیت تقسیم بندی می شوند. سه بخش كلی پروژه عبارتند از:

1) Engineering 2) Procurment 3) Construction

مرحله اول: بخش مهندسی یا همان بخش طراحی انجام پروژه می باشد.

مرحله دوم: تهیه ابزار آلات لازم برای انجام پروژه می باشد.

مرحله سوم: ساخت و ساز پروژه می باشد.

شركتهای مختلف بنا به نوع فعالیت به شركتهای EPC یا EP و یا PC تقسیم بندی می شوند عمده شركتهای معتبر در این صنعت از نوع شركتهای EPC هستند.

در این مرحله به معرفی نقشه ها و مدارك مورد نیاز برای انجام یك پروژه می‌پردازیم.

نقشه ها و مدارك مورد نیاز در طراحی Piping

به منظور انجام فعالیتهای مربوط به یك پروژه لازم است كه یك تیم پروژه تحت نظر یك مدیر پروژه مشغول شوند. مدیر پروژه مسئول و كنترل كننده تمامی فعالیتها بوده و پاسخگوی مسائل مربوط می باشد. افراد مشغول در انجام پروژه مسائلی از قبیل طراحی مهندسی، زمان بندی و قیمت تمام شده را در موارد مختلف به مدیر پروژه ارائه می كنند كه البته معمولاً این موضوع شامل مسائل فنی پروژه نمی شود.

دپارتمان مهندسی مكانیك مهندسین را برای انجام یك پروژه خاص در زمینه های زیر بكار می گیرد. این زمینه ها عبارتند از: طراحی سیستمها و تجهیزات، ساخت و گرمایش و تهویه مطبوع و نیز طراحی تیم های Piping.

مهندسین Piping موظفند پروژه را طوری هدایت كنند كه اهداف نهایی پروژه تامین شود برخی از این مسئولیت ها شامل موارد زیر است:

 • انجام مراحل طراحی مهندسی كارخانه فرآیندی و ارائه طرح سیستم Piping
 • تحلیل تنش لوله‌ها
 • طراحی تكیه گاه‌ها
 • پیشگیری از واماندگی و خروج سیال از سیستم
 • به پایان رساندن موارد مشخص شده در قرارداد پروژه
 • ارتباط با بخشهای دیگر پروژه به منظور هماهنگی میان تمام گروه‌های مربوطه

و تطابق لازمه با مشخصات استاندارد، مشخصات فنی، برنامه زمانبندی تعیین شده و در نهایت بودجه در نظر گرفته شده است.

برای كنترل تمامی فازهای طراحی، آنالیز، تداركات، ساعت و نصب لوله ها و تكیه گاهها و سایر قسمتهایی كه در شكل گرفتن تیم Piping لازم است سندهای فنی موجگود است كه ابزار و روشهای لازم را فراهم می كنند.

مهندسین Piping با مطالعه دقیق نیازها تشخیص می دهد كه چه مداركی لازم است و در چه زمانی باید مورد استفاده و یا برای تایید به دیگر اعضای پروژه تحویل داده شود.

مدرك های مورد نیاز در مهندسی ‍Piping شامل موارد زیر است:

 • دیاگرام جریان یا فرآیند Process Flow Diagram (PFD)
 • دیاگرام لوله كشی به همراه ابزار دقیق Piping and Instrument Diagram (P&ID)
 • Line List لیست خطوط
 • Piping Specification مدارك محدود و یا مشخصات فنی كار
 • Plot Plan جانمایی كلی واحد فرآیندی
 • Piping Layout نقشه های طراحی لوله كشی
 • ایزومتریك لوله كشی Piping Isometric
 • ایزومتریك ساپورت Support Isometric
 • نقشه های مركب
 • نقشه های قیود و تكیه گاهها
 • مدل اشل Scale Model
 • گزارشهای مربوط به تحلیل تنش
 • نقشه های مربوط به بازرسی در حال سرویس
 • گزارش تغییرات در طراحی

دیاگرام جریان یا فرآیند (PFD)

نقشه شماتیكی است كه تعریف كلی از فرآیند سیستم را توسط نمایش تجهیزات و خطوط اصلی فرآیند همراه با مشخصات پروسی این خطوط ارائه می دهد این مشخصات عموماً شامل درجه حرارت و فشار كاری (عملیاتی)، دبی جریان، دانسیته و ویسكوزیته، میزان و یا درصد عناصر مهم در خطوط مختلف می باشد. این مهم توسط مهندسی شیمی- فرآیند آماده شده و هدف پروژه و نحوه فعالیت كارخانه را از لحاظ جریان فرآیند معین می كند این دیاگرام در مرحله Basic Design ایجاد می شود.

دیاگرام لوله كشی به همراه ابزار دقیق (P&ID)

سندی كه براساس P.F.D پایه گذاری می شود وی با جزئیات كاربردی
Piping and Instrument Diagram می باشد.

این دیاگرام مشخصات فرآیندی تجهیزات، اجزاء و اقلام مورد نیاز در سیستم لوله كشی نیازهای ابزار دقیق و محل قرارگیری آنها، نحوه اتصالات لوله ها را بین تجهیزات مختلف، سیستم عایق بندی، سایز لوله ها، كلاسهای مختلف كاری براساس نوع سرویس و فشار كاری (Rating)، خطوط شیبدار و مقدار شیب، جهت جریان و… را براساس شماره خطها نشان می دهد. نكته قابل توجه در توضیحات بالا این است كه آندسته از اقلام لوله كشی كه در طراحی Piping Layout (چیدمان لوله‌كشی) مورد نیاز واقع می شوند در نقشه P&ID دیده نمی شوند. از جمله زانویی ها كه دقیقاً بستگی به طریقه چیدمان لوله كشی دارند.

نكته دیگر در این مبحث این است كه مجموعه سرویس كه تعیین كننده جنس لوله و فشار كاری كه اصطلاحاً Rating می گویند را با كلاس كاری نمایش می دهند. نكته بعدی كه در (P&ID) به آن اشاره می شود.

كه برای ارجاع به Line List پروژه Piping بكار می رود این شماره تا وقتی كه پارامترهای طراحی تغییر نكند ثابت باقی خواهد ماند لذا وقتی یك شماره خط تغییر می كند.

باید انتظار داشت كه برخی از پارامترها از قبیل سرویس خطوط (سیالی كه در داخل لوله جریان دارد)، ماده بكار رفته، دما، فشار و یا هر تركیب دیگری از این خصوصیات تغییر كرده باشد.

به طور خلاصه شماره خطوط شامل اطلاعات زیر است:

– قطر اسمی

– سرویس داخل لوله

– اعدادی كه شماره خط را مشخص می كند

– كلاس كاری

بعنوان مثال CWS-1005-150CS-16 یك شماره خط است كه به ترتیب از سمت راست مشخص كننده لوله با قطر اسمی 16 اینچ و كلاس كاری 150CS به معنای 150 پوند rating و جنس كربن استیل CS و شماره خط 1005، در یك سیستم تغذیه آب سرد Cooling Water Supply.

Line List

اعداد نشانگر شماره خط در P&ID به منظور مشخص شدن در لیست خط
(Line List) در نظر گرفته می شوند. لیست خط شامل تمام خطوط پروژه می شود كه با توجه به سیستم مربوطه و سپس با توجه به اعداد نشانگر طبقه بندی می شوند. این لیست تمام پارامترهای طراحی خط مربوطه شامل قطر لوله، ضخامت دیواره، نوع سیال، دمای طراحی و دمای كاری جنس ضخامت عایق و استاندارد بكار رفته را در بر می گیرد. علاوه بر Line List اكثر پروژه ها لیستی از شیرهای مورد استفاده در سیستم Piping نیز دارند شماره شیر كه برای هر شیر بطور منحصر به فرد تعیین می شود، سیستم مربوطه، كلاس و احتمالاً نوع شیر را مشخص می كند؛ نمونه Line List در ادامه آورده شده است.

لیست تجهیزات (Equipment List)

این مدرك تجهیزات را كه باید در محدوده واحد فرآیند یا واحدهای جانبی قرار گیرند همراه با شماره بندی توضیحات فرآیندی لیست می كند. نمونه لیست تجهیزات در ادامه آمده است.

Piping Specification

مدركی است كه براساس استانداردهای مختلف طراحی خارج می شود. چكیده استانداردهای طراحی است. این مدرك محدودیت های كاری را در طراحی و خرید و ساخت و ساز و… براساس مسائل اقتصادی منطقه، مسائل فنی و هماهنگی گروههای مختلف كاری ایجاد می شود. این مدرك در حقیقت بایدها و نبایدهای موجود در استاندارد را پوشش می دهد.

مزیت های این مدرك شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از اتلاف دقت در پروژه در مراجعه به تك تك استانداردها.

2- سلیقه ای كار نشدن پروژه و یك دست و تیپ بودن كار.

3- جلوگیری از اشتباهات فنی در مسائل حائز اهمیت.

4- مسائل و محدودیت اقتصادی منطقه در موجود و یا نبودن امكانات ساخت و یا خرید از جمله مهمترین Specها می توان به موارد زیر اشاره كرد:

– Piping Material Specification (P.M.S)

– Insulation Specification

– Painting Specification

– Supporting Specification

Plot Plan

Plot Plan یكی از مدارك مهم وكلیدی می‌باشد كه طی فاز مهندسی ایجاد می‌گردد و از آن برای جانمایی تجهیزات و قسمتهای مختلف مانند واحدهای پروسس، لوله كشی و… و همچنین ثبت روال فعالیتهای عمده مهندسی و ساخت استفاده می گردد.

Plot Plan واحد فرآیند عبارت است از یك نقشه آرایش یافته كه مشخص كننده محدوده كار یك كارخانه، جاده، ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی، تجهیزات و محل قرارگیری آنها سازه های مورد نیاز واحد، مانند Piperack (سازه ای است كه لوله به صورت دسته بر روی آن قرار می گیرد) و… كه این موارد برای یك فرآیند مشخص طراحی می گردد.

Plot Plan نهایی تمام اجزاء را با شماره های مخصوص مشخص می كند و با مقیاس اشكال تجهیزات و امكانات نگهداری را در نمادهای عمودی و افقی دو بعدی نشان می دهد، عموماً آرایش ها و نقشه های سه بعدی برای تجسم بهتر به كار برده می شود.

زمینه‌های مختلف استفاده از Plot Plan در قسمت های مختلف پروژه در بخش زیر توضیح داده شده است.

– طراحی لوله: Plot Plan به منظور جانمایی تجهیزات و تیم های لوله كشی فرآیند و بررسی عدم برخورد لوله ها به هم و همچنین برآورد اجناس و مقادیر لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

– سازه: Plot Plan به منظور ایجاد نقشه های نواحی مختلف از لحاظ ارتفاعی و محلهای تخلیه و زیرزمینی، طراحی فونداسیون و سازه ها و لوله ها، محیطهای محصور و محیطهای مسقف و برآورد تمامی اجناس عمده بكار می رود.

– مهندسی برق: Plot Plan به منظور ایجاد نقشه های تفكیكی محیط تعیین مكان سویچرها و پستهای فرعی و مراكز كنترل موتور، تعیین مسیر كابلها و تخمین اجناس عمده به كار می رود.

– مهندس ابزار دقیق: Plot Plan جهت تعیین مكانهای ابزار دقیق اتاقهای كنترل، مسیر كابلها، كنترل خانه اصلی و برآورد اجناس عمده مورد استفاده قرار می گیرد.

– مهندسی سیستم ها: Plot Plan جهت تسهیل طراحی هیدرولیكی، سایز كردن لوله و نیازهای قطع جریان امكانات مورد استفاده قرار می گیرد.

– زمان بندی و كنترل پروژه: Plot Plan جهت زمان بندی فعالیتهای مهندسی در دوره های تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد.

– ساخت: Plot Plan جهت زمان بندی مراحل ساخت تمام تجهیزات كارخانه مطالعات مربوط به طنابها و كابلهای مورد استفاده در جابجایی های تجهیزات و باربرداریهای عظیم بررسی قابلیت های ساخت و فضاهای لازم جهت هدایت در طول دوره ساخت مورد استفاده قرار می گیرد.

– برآورد هزینه: Plot Plan جهت برآورد كلی كارخانه یا پالایشگاه بكار برده می‌شود.

– استفاده كارفرما: Plot Plan جهت بررسی های امنیتی، اپراتوری، نگهداری و نیز به منظور ایجاد یك نقشه همزمان با ساخت از چیدمان كارخانه و مسائل كنترل پیمانكاران مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه یك Plot Plan در ذیل آمده است.

نقشه های طراحی Piping

براساس P&ID و Plot Plan و Specها نقشه های طراحی Piping تهیه می شوند این نقشه ها مسیر و شكل دقیق سیستم Piping را نشان می دهد و اصلی ترین document مورد استفاده توسط مهندسین Piping است. این نقشه ها معمولاً شامل نماهای elevation و Plan می شوند (نمای Plan نما از بالا و نمای elevation نمای از جانب است).

یك نمای Plan از یك سیستم Piping به طور نمونه در شكل A آورده شده است. این نما لوله ها و مخازن اصلی و همچنین چگونگی عبور لوله از ساختمان را نشان می‌دهد وی از طرف دیگر نمای پلان تفاوت ارتفاع را به خوبی نشان نمی دهد لذا برای مشخص شدن مسیر Piping هر دو نمای Plan و elevation لازم است. (شكل B نمای elevation را نشان می دهد) برای مثال ارتفاع نازل A به آسانی قابل تشخیص نیست همان طوری كه در این شكلها دیده می شود. Piping به صورت یك خط توپر نشان داده می شود.

زمانی كه مسیر Piping مشخص شد باید با اندازه گیری نسبت به نقاط مبنا روی نقشه تعیین گردد. معمولاً Piping نسبت به دیوار یا ستون ساختمان كه محل آنها ثابت است، اندازه گیری می شود.

مبنای دیگر در سیستم Piping موقعیت شمال (Plant North Arrow) است موقعیت شمال در نقشه های Piping نمایش داده شده و بعنوان یك جهت ثابت مبنا برای طراحی Piping به كار می رود، البته جهت شمال نشان داده شده در نقشه لزوماً شمال واقعی نیست بلكه به صورت قراردادی اینطور فرض می شود موقعیت شمال معمولاً موازی با یك سری خطوط ستونهای ساختمان انتخاب می شود و مرسوم است كه مسیر Piping حتی المكان موازی یا عمود بر موقعیت شمال باشد، تا بتوان بیشترین استفاده را از سازه های ساختمان به عنوان تكیه گاه (Support) كرد.

مدلهای اشل (Scale) و نقشه های مركب

برای جلوگیری از تداخل كارها و ایجاد فضای لازم برای نصب تمام دستگاهها از نقشه های مركب استفاده می شود. به این ترتیب هر گروه قادر خواهد بود بطور مستقل از گروههای دیگر كار خود را انجام دهد.

نقشه های مركب تركیبی از نقشه های سازه ای، وسایل سیستم و Piping در هر حوزه كه شامل سیستم Piping سیستمهای HVAC و تجهیزات دیگر می شود. این نقشه ها به عنوان ابزار طراحی امكان استفاده موثر از فضای موجود را فراهم می كند.

از طرفی ممكن است از نقشه مركب استفاده نشود. در عوض مدل اشل شده یا ماكت بكار رود مدل Scale در واقع نسخه كوچك شده پروژه واقعی است كه شامل سازه ها، تجهیزات و Piping می شود. این طرز نمایش در طراحی، ساخت و نصب Piping و Supportها كمك می كند.

هزینه ساخت یك Scale ممكن است تا حدود 1/0 درصد از هزینه نهایی باشد. نمونه یك نقشه مركب در ادامه آمده است.

نقشه های ایزومتریك Piping

در مراحل اولیه از نقشه های Piping بعنوان منبع استفاده می شود. در بعضی مواقع لازم است كه از نقشه های ایزومتریك استفاده شود. نقشه های ایزومتریك در واقع همان طور كه از نامشان پیداست نمایش سه بعدی از سیستم Piping است كه در نقشه‌های Piping دو بعدی نشان داده می شود. ایزومتریك Piping زمانی استفاده می‌شود كه نمایش مفهومی و طرح كلی مهمتر از ابعاد دقیق اشل باشد این نقشه ها در نصب و راه اندازی Piping و مدلهای تحلیل تنش استفاده می شود.

ایزومتریك خطوط لوله را به طور كامل بین تجهیزات نشان می دهد و برای اسمبلی و ساخت لوله به كار می رود. در شكل كامل شده ایزومتریك ممكن است اطلاعات مناسبی در مورد ساخت لوله و احداث تیم Piping وجود داشته باشد. به همین دلیل وقتی توسط گروههای طراحی تحلیل ساخت و احداث استفاده می شود نمایش بهتری از سیستم Piping نسبت به نقشه های elevation فراهم می كند.

اساس بارهای طراحی، اندازه لوله، شكل تیم و موقعیت اولیه تكیه گاهها بایستی روی ایزومتریك مشخص شود. تا توسط تحلیل كننده تنش لوله ها استفاده شود. نمونه ایزومتریك Piping در ادامه آمده است.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 110برترین پکیج تحقیق پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود رایگان معماری;دانلود رایگان پروژه معماری;دانلود معماری;تحقیق معماری;دانلود مقالات معماری;مقاله معماری; معماری ; تحقیق پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود رایگان معماری دانلود رایگان پروژه معماری دانلود معماری تحقیق معماری دانلود مقالات معماری مقاله معماری معماری تحقیق پیرامون یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

توضیحات :

تحقیق پیرامون یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها در 43 سفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………

2- هدف و گستره نظر سنجی………………………………………………………………….

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین………………………………………………….

1-3- موارد عمومی………………………………………………………………………………..

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها…………………………………………………..

3-3- منظور و گستره بازرسی………………………………………………………………….

4-3- تناوب و دفعات بازرسی………………………………………………………………….

5-3- شیوه بازرسی………………………………………………………………………………..

6-3- بازرس…………………………………………………………………………………………

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی……………………………………………………………….

8-3- امكانات بازرسی…………………………………………………………………………….

4- تكنیك های بازرسی…………………………………………………………………………..

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها………………………………………………………………

1-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای فولادی………………………………………

2-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای بتونی…………………………………………

3-1-4-تكنیك های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها…………………………………………………………………………………………

4-1-4- تكنیك های بازرسی برای تجهیزات فرعی…………………………………….

2-4- مثالهایی از تكنولوژی بازرسی در حال توسعه…………………………………….

1-2-4- كاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)……………………….

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)…

3-2-4- سیستم بازرسی خودكار برش RC (ژاپن)……………………………………..

4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرك (سوئد)……………….

5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)……………………………………………………….

3-4- موضوعاتی در آینده……………………………………………………………………….

5- مثالی از تكنیك های تشخیص در مدیریت پل……………………………………….

1-5- تصویر و نقش كیفی ساختارها (فرانسه)……………………………………………

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)…………………………………………….

3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)…………………………………………………………

4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned………………………….

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)……………………

6- خلاصه و توصیه ها……………………………………………………………………………

7- فهرست نگاری………………………………………………………………………………….

8- ضمیمه…………………………………………………………………………………………….

بخشی از متن :

1- مقدمه

در بیستمین جلسه كمیته پیرامون پلهای راه كه در فوریه 1992 برگزار شد، یك نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد كه این نظرسنجی، در جلسه كمیته اجرایی كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در كشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تكنیكهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان كشورهای مختلفی توزیع شد و بطور كلی هلند، كشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تكمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات كسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: كشورها و سازمانها

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43برترین پکیج تحقیق در مورد معماری پلها در شهرهای مختلف

تحقیق در مورد معماری پلها در شهرهای مختلف; مقاله معماری پلهای ایران; تحقیق پلهای ایران ; تحقیق پلهای ایران;معماری پلهای ایران;تحقیق معماری ;پروژه معماری

تحقیق در مورد معماری پُلها در شهرهای مختلف مقاله معماری پلهای ایران تحقیق پلهای ایران تحقیق پلهای ایران معماری پلهای ایران تحقیق معماری پروژه معماری

توضیحلت :

تحقیق در مورد معماری پُلها در شهرهای مختلف در 132 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در در ارتباط با شهرهائی كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در كنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.
پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مركز كنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی كه به منطقه وارد و خارج می شود.
گفته میشود كه پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبكه ارتباطی خویش كه بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد كه بعدها پل خواجو طراحی می شود.
البته بایستی توجه داشت كه هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی كه در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.
بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبكه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” كه قدرت حكومتی صفوی در اصفهان پای محكم می كند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مكان شبكه سازی كالبدی اصفهان را كامل می سازد.
عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در كشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.
الف ـ نمای پلها شباهت به كاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می كند.
ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) كه در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره كه پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی كه پیدا میكند شاه عباس را از این تفكر منصرف میسازد.
این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله كاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند كه صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح كننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یك شاهكار فنی ساختمانی مطرح ساخت كه امروزه با پیچیدگی فراوانی در كیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های كالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حكومتی مشاهده می گردد كه این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم كه همه چیز را تابع خویش می كند چگونه قدمت و استحكام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حكومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حكومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.
مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان كرد:
الف ـ یهودیه قلعه تبرك جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.
ب ـ مسجد جامع میدان كهنه، قلعه تبرك پل شهرستان،پل مارنان.
ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله وردیخان.
د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله وردیخان،پل مارنان، پل خواجو.
چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری كه عنوان می كرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود كه می خواست اولاٌ قدمت و كشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود. دوما” با تضعیف این عامل اقتصادی عامل بعدی یعنی پل شهرستان ضعیف می شد و در نتیجه دیگر آن كنترل هائی كه گذشت مفهومی برای آن پل پیدا نمی كرد و پل الله وردیخان در انتهای چهار باغ اهمیت می یافت. در جهت تقویت پل الله وردیخان شاه عباس حتی به ایجاد منطقه ای ارمنی نشین در زیر رودخانة زاینده رود در بخش جنوبی غربی می كند و عبور و مرور ارامنه از پل الله وردیخان باعثی بر رونق این پل و شبكه چهارباغ می گردد.اساس شبكه بندی سازه اصفهان صفوی بر روی بازار از مسجد جامع میدان نقش جهان خیابان چهارباغ و رودخانه زاینده رود قرار دارد.پل خواجو اهمیت خاصی در این زمان داشته و با ساختن قصری خصوصی در ابتدای آن (قصر میرزا علیخان ) در واقع عبور و مرور از روی این پل بسته می شود.
طرح جامع شهر صفوی اصفهان با در نظر گرفتن عامل آب بعنوان عصاره حیات جامع مطرح شده و با توجه به این تمام فرمهای شهری انجام میگیرند .
طراحی براثر مادیها طراحی كه منشع از سرچشمه اصلی بوم یعنی زاینده رود میگردد . طراحی بر اساس خیابانهای جدید مانند چهارباغ و چهارباغ صدر كه مجددا” براساس عامل اقتصادی كه بعد ازعامل كشاورزی مرحله قبل بعنوان تجارت زندگی روزمره به همراه بازا رو عبور از پلهائی كه از رودخانه ی زاینده رود می گذرند و بالاخره خود رود خانه ای زاینده رود با انجام تقسیمات حیاتی آب در كننده هائی چون پل خواجو و تفریگاههای چون پل الله وردیخان مطرح میشود .
موقعیت امروزی سازه كالبدی شهر اصفهان چیست ؟ چندین پل مجموعهای مختلف و اهمیتها … پلهای امروز بر روی زاینده رود كه نقشی در حیات اصفهان بازی میكنند عبارتند از:
الف ـ پل خواجو
ب ـ پل الله وردیخان
ج ـ پل آذر
د ـ پل فلزی
ه ـ پل وحید
و ـ پل بزرگمهر
پلهای آذر ، فلزی ، وحید با توجه به ابعادشان بایستی جوابگوئی مهمی در حیات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعیت كامیون و اتوبوس از پلهای خواجو و الله وردیخان اما می بینیم كه چه بی حساب این سه پل اخیر برروی زاینده رود زده شده اند و شاید فقط در مرحله ای پل وحید بتواند جوابگوی صحیح نیاز به شهر بشود .
پل الله رودیخان درست در محور مقابل چهارباغ مركز حیاتی شهر صفوی اصفهان مطرح میشود و از طرف دیگر پل خواجو نیز در همین موقعیت را با چهار باغ صدر بازی می كند در صورتیكه پل آذر مطلقا” درچنین وضعی قرار ندارد و پل فلزی تقریبا به علت كور بودن یكطرفه بودن خیابان منتظری در مقابل خیابان حكیم نظامی عملكرد صحیح خود را ندارد و تنها شاید منهای پل وحید با تكمیل شبكه اتوبان كمربندی اصفهان در جهت ارتباط با خیابانهای خیام و وحید و شریان ارتباطی بین شمال و جنوب كشور از طریق جاده تهران و جاده شیراز و ذوب آهن و شهر كرد مفهومی واقع به خود گیرد .
درجمع مطالب گذشته دقیق به مهم بودن پلهای الله وردیخان و خواجو از نظر مردم و ارتباطات شهری پی می بریم و این بدان معنی است كه امروز نیزبا اینكه سه پل جدید بر روی رودخانه شهر موجود هستند ولی این دو پل نه ازرونق افتاده اند و نه خود را باخته دارند .
تاریخچه پل خواجو :
پل خواجو چهارمین پل قدیمی است كه از طرف مغرب برروی رودخانه زاینده رود قراردارد .هنگامیكه سیصد ذرع از پل چوبی بطرف پایین برویم به پل خواجو می رسیم كه آن را پل باباركن الدین ، پل شیرازی ، پل گهرستان ، پل حسن بیك ، پل تیموری و پل خواجو میگویند و درباره ساختمان و وجه تسمیه آن اقوال و روایات بسیاری نقل می كنند .از جمله این پل را خواجو كه محله به این اسم را با جاده شیراز ربط می دهد ا زاین راه است كه كاروانهای به هنگام خروج و دخول عبور می نمایند .
……. این پل كه در سر راه قدیم اصفهان به شیراز ساخته شده بود .بنام پل حسن آباد و پل باباركن الدین نیز خوانده می شود. احتمال داده اند كه شالوده آن در زمان حسن بیك تركمان یا حسن پاشا نامی از امرای تیموری گذاشته شده باشد . بهر حال قبل از صفویه در محل این پل، پلی وجود داشته است كه واسطه ارتباط شهر اصفهان با قبرستان مشهور و قدیمی تخت فولاد بوده است . و چون درآن زمان مشهورترین مزارات تخت فولاد و بقعه بابا ركن الدین بیضاوی انصاری بوده است آن پل بنام باباركن الدین نیز نامیده شده . در دوره پادشاهی شاه عباس ، محل پل حسن آباد یا باباركن الدین را یقینا” پل ساده ای بوده و به علت موقع بسیار خوب آن در بستر شهری زاینده رود برای ایجاد پل با شكوه شاهی انتخاب كرده اند و پس از برچیدن آن پل شالوده و اساس پل شاهی را كه امروز به پل خواجو بیشتر شهرت دارد ریخته اند . درباره انتخاب محل پل خواجو تا ورینه تاج و سیاح فرانسوی می نویسد شاه عباس از دو نظر محل مزبور را برای ساختن پل انتخاب كرد .یكی آنكه در این نقطه رود خانه عمیق و پر آب شده منظره زیبایی پیدا میكند دیگر آنكه راه گبرها كه در پشت عمارت سعادت آباد اقامت دارند نزدیم شده از روی این پل جدید به شهر عبورو مرور نمایند .
پایه های پل از سنگ ساخته شد و طرف راست آن ( مقابل جریان رود خانه ) مثل جلوی كشتی تیز و نوك دار است كه از فشار آب جلوگیری می كند . سمت چپ دارای پله های سنگی عریض و مرتفعی است كه تا كف رودخانه اتصال دارد . در مواقع كم آبی همان سكو ها نشیمن تما شا چیان میباشد كه از منظره زیبای رود و بیشه های سبز و خرم اطراف استفاده میكنند .
امتیاز پل خواجو برسایر پل های زاینده رود آن است كه غیر از اختلاف جنبه معماری ـ تزینات كاشیكاری فراوان نیز دارد و پشت بغلهای چشمه های پایین و غرفه های بالا و بنای دو بیگلربیگی روی پل و نمای غرفه های طرفین پل با كاشیهای الوان مختلف تزیین شده ودر داخل اطاقها و گوشواره های بیگلر بیگی روی پل كه اقامتگاه تفریحی پادشاه بود نقاشی شده است .
این پل بیست ویك دهانه دارد در ابتدا و انتهای پل سمت راست و چپ غرفه های یك طبقه ساخته شده ودر وسط پل عمارت دو طبقه گچ كاری بنا كرده اند . كاشیهای بیرون پل قدری ریخته و قدری بر جاست به عقیده كرزن.
تغییر كاركرد پل خواجو:
پل خواجو به مثابه قصری است كه فضای سبز و استخر خود را به گونهای طبیعی در اختیار دارد . پل خواجو نیز مانند سی و سه پل فونكسیون متفاوت قصر،محل عبور ، محل استراحت و گردش درتابستان را داشته است این پل را در جای پل قدیمی دیگری با در نظرگرفتن سه كاركرد ساخته اند :‌به منظور فضائی برای گذر و استراحت ، دیگرمحلی برای ایجاد یك دریاچه مصنوعی ، و سوم و مهمترین فونكسیون پخش كردن آب و رساندن آن به مناطق كشاورزی مختلف .
برا ی انبار كردن آب در بالا دست پل، نخست كشوهای ساخته شده با الوار در شیارهای شیب داری كه در دو بدنه آب روی زیری كنده شده پایین می دادند تا جلوی آب روی زیری را ببندد . این كشوها را با طنابهائی كه به زیر طاق پل آویزان میكردند ، بالا می كشیدند و پایین می دادند پس از آنكه جلوی آب رودهای زیری بسته شده ، جلوی آب رودهای زیری بسته شده ،. جلوی آب رودهای بالای می ایستد.
برای جا گذاشتن كشوهای بالائی ـ كنار دیدگاههای میان پایه های پل، در سنگ جا سازی كرده اند . نخست دو سر الوارهای متكا را در آنجا می گذاشتند سپس پایین كشوها را در شیاری كه روی تخته سنگهای پوششی آب روی زیری كنده شده بود جا می گذاشتند و بالای آنهارا به الوارهای افقی تكیه میدادند برای آنكه فشار آب بالائی ، الوارهای متكای آنهارا نشكند ، پشت الوارهای متكا ، شمع چوبی می زدند برای آنكه این شمعها از جا در نروند ، در تخته سنگهای پوشش آب روی زیری، برای جا گذاشتن پای شمعها جا سازی كرده اند.برای تقسیم آب در زیر پل خواجو، كشوهای آب روی زیری را بالا می كشیدند و آب روان شده را از زیر كشوها را در پایین دست، نزدیك لبه پله كان،سوراخ گرد كوچكی كنده اند كه یك میله چوبی كددار (درجه بندی شده ) در آن فرو میردند و گودی آب آرام گرفته را اندازه می گرفتند و از روی آن مقدار آب روان شده را می سنجیدند.از منظره دریاچه مصنوعی كه در قسمت غربی پل موجود می شده در دوره شاه عباس دوم و جانشینان او در مواقعی كه در كاخهای سلطنتی ساحل زاینده رود ماند عمارت هفت دست و تالار آئینه خانه مراسمی برپا بوده استفاده می شده، به این ترتیب كه بر روی آبهای بر هم انباشته مقابل قصرهای سلطنتی مراسم آتش بازی به عمل می آمده است.
برای كشتن انرژی آب،در پایین دست پل، پله كانی ساخته اند كه آب روی آن فرو می ریزد و انرژیش را از دست بدهد،تا هنگام رسیدن به بستر رودخانه،انرژی خراشنده نداشته باشد كه بستر رودخانه را بشوید. در میان پایه های پل، دیدگاهی به پهنای9/2 متر ساخته اند كه از درون آنها سراسر زیر پل دیده می شود. از این دیدگاه ها (بیشتر از دیدگاه میانی ) مسیر آب به آبیاران فرمان می داده است.
همچنین پله های كناری و سرار زیر پل جایگاهی بوده است برای تفریح و استراحت مردم، تا خستگی خود را در كنار رود درآمیختگی زیبای آن با طبعیت از دوش بردارند.معماری پل خواجو تحت تاثیر معماری قصرهای صفوی است. به عنوان مثال شباهت مركز پل بیگلربیكی را به كاخ هشت بهشت می توان نام برد.این دو فضا در دو ضلع شرقی و غربی پل شامل چند اطاق مزین به نقاشی است كه اقامتگاه سلطنتی بوده است. و مواقعی كه پادشاه قصد تماشای آبریزان پل را داشته، و یا به عنوان ویلائی تابستانه مورد استفاده خاندان شاهی بوده است. بعد از تعطیلات نوروز سال 1060 هجری به امر شاه عباس دوم پل خواجو را كه بر زاینده رود بسته شده آئین بندی و چراغانی و گلریزان كردند و هر یك از غرفه های آن را یكی از امرا و بزرگان تزئین خود و پادشاه به مدت یك ماه در كنار رودخانه به عیش وعشرت پرداخت.
تغییرات پل خواجو:
در قسمتهای زیر سقف پل اطاقهای زیر سواره رو در بعضی قسمتها كه سطح آجرها ریخته بوده و بیشتر هم این قسمتها در وسط اتاق اطاقها می باشد یك قشر گچ را به فرم آجركاری خط كشی كرده اند. دیگر از كارهای مرمتی در پل خواجو نصب دیوار آجری مشبك در دهانه های كناری قسمت بیگلربیكی می باشد كه به این ترتیب از ورود به داخل این قسمت جلوگیری شده است. همچنین در قسمت جلوی دهانه های بیگلر بیگی نردهائی جدید نصب گردیده است.كارهای مرمتی انجام شده عبارت است از تعویض سنگهای قسمتهای آبرو در جبهه شرقی پل و پر كردن حفره های ایجاد شده در جلوی سكوی سنگفرش در اثر ریزش پل و تعویض و ترمیم پله ها بوده است. این سنگفرشها در اثر مرور زمان تركهایی برداشته اند و اختلاف سطحهایی با یكدیگر پیدا كرده و به صورتهائی غیر همگن در آمده بودند، در ابتدا این سنگها را برداشته و پس از زیر سازی آنها مجددا” همان سنگها را كار گذاشته و سطح سنگها را یكسان كرده اند. در مرحله بعدی پله ها را عوض كرده و فرمی شبیه به ساخت قبلی ایجاد كرده و در صورت امكان از سنگهای اصلی و در غیر این صورت از سنگهای جدید استفاده كرده اند در جبهه غربی پل نیز تعمیراتی انجام شده است. این كار علت فاصله پیدا كردن بین سنگها و معدوم شدن بعضی از سنگها بوده است مراحل كار در این مرحله عبارت بوده است از :
1ـ عوض كردن مسیر آب در یك قسمت پل.
2ـ برداشتن سنگهای موجود در كف آبروها.
3ـزیر سازی مجدد در قسمتهای مختلف.
4ـ سنگفرش مجدد مسیر با استفاده از سنگهای قدیمی در صورت امكان و استفاده از سنگهای جدید.
مراحل مختلف را در این مرحله می توان مشاهده نمود.همچنین سنگهایی از دیواره سكوها را نیز در جبهه غربی در صورت لزوم تعمیر و تعویض كرده اند. نمای غربی فعلی پل در عكس19 نمایان است.
از مهمترین اقداماتی كه بر روی پل انجام گرفته، تعویض پیاده روهای پل می باشد. قبلا” دو پیاده رو به عرض حدود 70 سانتیمتر در طرفین سواره رو وجود داشته كه لوله های آب و كابلهای برق و تلفن از داخل آن عبور می كرده است.به منظور كاهش رفت و آمد و جلوگیری از عبور كامیونها بزرگ و سنگین وزن و در نتیجه جلوگیری از صدمه زدن پل تعرض پیاده روها در برنامه كار قرار گرفته است مراحل مختلف كار:
1- در كنار پیاده روی قبلی پیاده روئی به عرض 140 سانت و ضخامت 20 سانت بتن ریزی شده است.
2ـ به منظور ازدیاد اصطكاك در كف پیاده روها شیارهائی بر روی قشر بتنی ایجاد شده است.
در جدول بندی كنار پیاده روها زائده هائی بتونی با فاصله هائی به تناوب به منظور جلوگیری از عبور ماشبن های سنگین ایجاد شده است.
تزئینات پل خواجو:
كاشیكاری پل خواجو حكایتی زیبا از هنر و مهارت مردم این بوم و سرزمین است سادگی و زیبائی تركیب بندی آنها به شدت مورد تحسین بیننده قرار می گیرد. این كاشیكاریها در لچكیهای بالای قوسها در سراسر پل موجب زیباتر جلوه كردن آن شده اند.رعایت تناسبات هندسی و تقارن چه در طرح خود كاشی و چه در نقوش آن به نحو چشمگیری وجود دارد این از خصوصیات مشخص دوره صفویه می باشد. در تابلوهای نقاشی و كاشیكاریها نسبت جاهای خالی به پر تا حد امكان در این دوره برابر گرفته شده است.استفاده از رنگ در این دوره نسبت به دوره های پیشین تغییراتی كرده است. رنگ زرد بیشتر از هر دوره دیگر به خصوص در كارگاههای اصفهان توسعه پیدا می نمایند رنگها با ته رنگی از زرد پدیدار می گردند. رنگهای آبی علاوه بر لاجوردی و آبی كلبات،شامل آبی آسمانی و آبی خاكستری روشن می باشد.نمای شرقی پل در لچكی قوسهای بالائی با كاشی هفت رنگ پوشیده شده است. نقوش این كاشیها، انواع گل و بته، نقش ترنج و عناصر اسلیمی و خطائی می باشد. دو رنگ زرد و آبی در این كاشیها نظرها را جلب می نماید.
حاشیه دور لچكیها از عناصر بند خطائی پوشیده شده است.در قسمت مركزی داخل پل نقشهای تكراری هندسی و غیر هندسی با رنگهای زیبا جلب توجه می كنند و نقش گل چند پر به صورت تكراری در زمینه آبی و سبز روشن نیز دیده می شود.
تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) :
000000 پل ششم پل شاه عباس معروف به سی و سه چشمه است و آن قابل ذكر و تعریف می باشد این پل بر سر چهارباغ كهنه شاه عباسی است كه از پلهای محاذی شهر است كه شاه عباس بزرگ آن را به سر كاری الله وردی خان كه از اعاظم امرا بوده بنا نمود و به اتمام رسانیده. پل مذكور وسیع و عریض چنانكه سه چهار عراده و گردون به ردیف یكدیگر به روی آن توانند رفت و موافق نام خود مشتمل است بر سی و سه چشمه. زیر آن را از سنگ و ساروج در كمال استحكام ساخته اند و بالای آن خیابان وسیعی است كه به وسعتی كه ذكر شد و در طرف آن غرفات درست نموده اند كه مردمان در فصل بهار كه به تفریح روند به غرفها بر سر آب می نشینند و طول آن هم زیاد و متصل است به باغچه ی پستی كه در پیش روی چهار باغ علیا ساخته اند و بسیار با صفا و محكم پلی است و تا كنون به همان وضع و حالت باقی است. چهار باغ فعلی كه از دوازه دولت شروع می شود به وسیله پل الله وردیخان به چهار باغ علیا اتصال یافته بود در منتهی الیه خیابان باغ عباس آباد و هزار جریب بنا شده بود كه باغ اخیر هزار جریب مساحت داشت.بنای این پل را به الله وردیخان سردار دوست ویژه شاه نسبت می دهند.
000000 الله وردیخان سپهسالار قشون ـ فاتح بزرگ دوست و سوگلی بزرگ وی بود بنای پل را كه یك قطعه بسیار عالی معماری است ـ به عهده خویش گرفت این پل زیبا به وسیله یك برجستگی اندك سرازیری به طول هشتاد پا در هر دو انتها به خیابانی متصل می گرددو درازای پل سیصد و هشت پا و سیزده پا است و از سنگهای تراشیده پدید آمده است فقط دیواره ها كه به مثابه سنگ تراشیده به بلندی دیوارها در پهلو تعبیه گردیده است 00000 این دیوارها به علاوه در فواصل نه گامی با پنجره ها یا غرفه هایی به مانند طاق ـ به بلندی تمام دیوار آراسته است كه مشرف به رودخانه است و مخصوص تنزه و تازه كردن نفس می باشد. در هر سوی پل چهل چنین پنجره موجود است كه بیستمین بزرگ و بیست دیگرش كوچك می باشد. كاملا” در میانه ی دل ـ دو طاق كوچك در بیرون رو به سوی آب ساخته شده است ـ كه كه با چهار پله در آنها فرود می آیندـ و هنگامی كه آب جذب بالا آمده است ـ می توانند دستها را پر از آب سازند0000 آن چه كه گفته ام مربوط به بالای این شایان تحسین است ـ كه روی سی و چهار چشمه سنگ زیبای خاكستری سختر از مرمر ـ اما نه چنان براق ـ پدید آمده است 00
این چشمه ها روی پایه یی از همین گونه سنگ ـ كه پهنتر از پل و در هر دو سر ده گام بیشتر رفته ـ استوار گردیده است. سوزنه هایی در دو سر و در وسط پایه ها وجود دارد ـ كه آب تمام نهر از آنها می گذرد ـ و هنگامی كه آب پایین باشد ـ می توان بدون آن كه تر باشد بر پایه ی مذكور به گشت و گذر پرداخت.
علاوه بر همه ی آنها ـ یك دالان دراز و كوچكی بر بالای چشمه ها در لبه تعبیه شده است ـ به طوری كه هشت تن آدمی می توانند در آن واحد از راههای متعدد از این پل شگفت انگیز بگذرند. معمولا” آن را پل جلفا می نامندـ چون شهر را به جلفا (واقع در حومه اصفهان ) ـ كه مسكن كلیه مسیحیان است ـ وصل می كند ونیز به نام الله وردیخان بانی پل هم خوانده می شود.تا ورینه طوی پل را سیصد و پنجاه قدم و عرضش را بیست قدم می نویسد و هولستر 300 متر طول بدون انتهای آن از دو طرف و 18 متر عرض نوشته است. اندازه های پل در وضع موجود اندازه گیری شده، 295 متر طول و 75/13 متر عرض آن است، هر یك از پایه ها 49/3 متر ضخامت دارد.
شش معبر پل بدین ترتیب است كه: راه وسط مخصوص عبور سواره و گردونه ها بوده است دوم و سوم در دو طرف پل كه از میان گالاریهای زیبا می گذشت و به پیاده رو تخصیص داشت. چهارم و پنجم پشت بامهای گالاری از دو طرف كه دور آن نرده داشته و موقع طغیان رود تفریج گاه باشكوهی بوده است. بالاخره گالاریهای پل به وسیله پله های ظریف به زیر پل اتصال می یافت و از زیر پل هم موقع كم آبی عبور می كرده اند. راه ششم از زیر پل بود نویسندگان و سیاحان انگلیسی كه روزهای آباد چهار باغ و پل الله وردیخان را دیده اند مساحت خیابان و پل را دو میل و نیم انگلیسی گفته اند به این قسم كه چهار باغ شهر یك هزار و ششصد و بیست یارد، پل الله وردیخان چهارصد و نود یارد و چهار باغ علیا را دو هزار و دویست یارد طول داشته است.
در موقع وفور آب، آب از تمامی پل جریان داشته است. هنگام عصر از روی این پل، گنبدها و مناره ها حالت مخصوص و دلربائی دارند.مردم جهت گردش و تفریح به اینجامی آیند. پلكانها در قسمت داخلی جرزها بنا شده سطح این پل از زمین سواحل زاینده رود مرتغع تر است و به این جهت دو طرف پل را سراشیب ساخته اندهر طرف دو برج دارد برجهای رو به شهر می توانند مستحكم بشوند ( سنگربندی بشوند) و یك دروازه محكم می تواند راه عبور به پل را ببندد.
تغییر كاركرد سی و سه پل :
پل در عهد صفوی تلفیقی زیبا و عینی از كار و تفریح بوده است. كاركرد پل الله وردیخان را در دورانهای گذشته از فرم ساختمانی پل می توان مجسم نمود. پل به مثابه جایگاه عبوری و یك جایگاه استراحت و ویلا بوده است. فضای روی پل محل عبور درشكه و اسب از چهار باغ به طرف باغهای سلطنتی و كاخ هزار جریب می باشد این پل با شیبی به قصر هزار جریب متصل شده و شاه برای گردش و تغییر آب و هوا با بزرگان دربار سوار بر اسب حركت كرده و از این گردشگاه می گذشته و به باغ می رسیده است. در ابتدای پل مورد استفاده خاندان سلطنتی بوده و بعد محل عبور كاروانها و اتصال دهنده شهر به جلفا كه مسكن مسیحیان شده است به همین دلیل به آن پل جلفا هم می گویند.
پل به منزله یك جایگاه استراحت و ویلای مخصوص بزرگان نیز بوده است چهار فضا بر روی پل به این كار اختصاص داده شده در داخل برجهای پل پلكانهائی است كه به وسیله آنها به پشت بام جان پناه 1 می توان دسترسی پیدا كرد و در هنگام بهار كه هوا از لطافت بیشتری برخوردار است از دو فضای طرفین پل استفاده می شده است.یك راه عبور در روی پل كه فونكسیون آن در دو فضا متجلی است، و محل عبور و محل استراحت می باشد این فضا با دیواری از وسط پل مجزا شده و دو طرف پل را در بر گرفته است. اطاقكهای مخصوصی در این قسمت متعلق به شخصیتهای سیاسی مهم می باشد كه در تابستان كه هوا گرمتر می شده است مورد استفاده قرار میگرفته ـ فرم ساختمانی قسمتهای خصوصی بستگی به شخصیت و خانواده استفاده كننده داشته است. توجه و تمركز بیشتر در وسط پل با وجود دهانه مرتفع تری در قسمت غربی با غرفه هائی در طرفین آن می توان مجسم نمود. این راه عبوری بعدها محلی شده برای آن كه عابر پیاده بتواند با فراغت و خارج از ازدحام و شلوغی كاروان هائیكه ممكن است در وسط پل مشغول عبور باشند گذر كرده و از صدای آب كه با عبور شخص از زیر طاق نماها به صورت ریتمی دلنواز به گوش می رسد، لذت ببرد.در این گالریها قهوه چیان دكان داشته و به مردم قلیان و چای می فروشند.از این سطح پل توسط پلكانهائی به فضای زیر پل می توان رسید. سنگهائی كه بین دهانه ها به فاصله قدم انسانی به ارتفاع 90 سانتیمترنصب شده اند عبور سرتاسرس از قسمت زیر پل راحتی در مواقع وفور آب ممكن می سازد. نیمی از این سنگها در گذر زمان از جا كنده شده بود كه تعمیر شده است. عبور از راهروی سنگی زیر پل می تواند شخص عابر پیاده را در تصور كامل مواجهه با طبیعت به مدتی طولانی كه درازای زیاد پل ایجاب می نماید فرو برد.بر روی پل مراسم مخصوصی به نام جشن آبریزگان بر گزار می شده است . یكی از تفریحات شاه عباس شركت در مراسم جشن آبریزان یا آب پاشان بود. آبریزگان یا آبریزان یكی از جشنهای باستانی پیش از اسلام بوده است. ایرانیان قدیم در روز 13 تیر ماه هر سال جشنی بزرگ می گرفتند و در این روز آب یا گلاب بر سر و روی هم می پاشیدند. شاه عباس هم چنانكه منشی مخصوص وی اشاره كرده است مراسم مخصوص این جشن را با تشریفات بسیار انجام می داد. در این روز اگر شاه در اصفهان بود مراسم آبریزان در كنار زاینده رود و نزدیك پل سی و سه چشمه و اگر در مازندران و گیلان بود در كنار دریای خزر صورت می گرفت.شاه با جمعی از بزرگان دوات و سرداران و مهمانان خارجی خود در زیر یكی از طاق نماهای پل می نشست و به تماشا مشغول می شود.
پیترودلاولا می نویسد: در اصفهان مراسم جشن آبریزگان را در گنار زاینده رود در انتهای خیابان چهار باغ برابر پل زیبای الله وردیخان به جای می آوردند به همین سبب شاه آن روز را از اول صبح به آنجا می رفت و تمام روز را در یكی از غرفه های زیر پل به تماشا می نشست.اندكی بیش از آن كه مراسم جشن به پایان برسد و مردم دست از آب پاشی بردارند شاه سفیران ممالك خارجی را به زیر پل خواند و چون وقت تنگ بود زمانی پس از آمدن ایشان مردم را مرخص كرد و خود در صحبت سفیران به تفریح پرداخت. هر غرفه پل متعلق به یكی از سفیران بوده است. پس از پایان دوران باشكوه صفوی، جنبش و پویائی پل و چهارباغ خاموش شد. مادام دیولافوآ در مورد چهارباغ كه سی و سه پل در امتداد آن ساخته شده می نویسد :
با این كه این خیابان حزن آور و متروك است طرف عصر كه كاروانها به سمت جنوب حركت می كنند مختصر جنب و جوشی در آن پیدا می شود اما از این رفت و آمد چند نفر قاطر چی و مردم فقیر را چگونه می توان با آن جلال و شكوه و ازدحام گردش كنندگان دویست سال قبل مقایسه كرد. از نقاشی های مخصوص چهل ستون می توان استنباط كرد كه در ان تاریخ اعیان و اشراف و ثروتمندان با لباسهای زرد وزی ارغوانی و كشمیری در روی سنگفرشهای این خیابان مركزی قدم زنان تفرج می كرده اند و در خیابانهای طرفین چابك سواران آراسته در سرعت بر یكدیگر سبقت می گرفته اند و در روی زین و یراق طلا و نقره در مقابل بانوان زیبا كه در بالا خانه های كاخها نشسته بودند رژه می داده اند0000

پل سازی تا عهد هخامنشی 25
پل سازی در عهد آشوریها 25
پل سازی در زمان اورارتوها 29
پل سازی در عهد مادها 30
پل سازی در عهد هخامنشیان 30
پل سازی در عهد اشكانیان 42

پل سازی در عهد ساسانیان 43
پل سازی در دوران اسلامی 50
پل سازی در قرن چهارم 55
پل سازی در عصر غزنویان 58
از این دوره چند سد و پل مخروبه باقی مانده كه گویای تحرك معماری در پل سازی و سد 58
پل سازی در دوره سلجوقیان 60
پل سازی در دوره ایلخانیان 63
پل سازی در دوره تیموریان 64
پل سازی در عصر صفوی 65
سی و سه پل 66
پل خاجوا 67
این راه از اصفهان به نایین و از آنجا به سوی جنوب به یزد و كرمان می رفته است / در این مسیر نیز آثار پلهای ویرانی دیده می شود كه از آن میان می توان به پل نیستانك اشاره كرد . 74
پل سازی در دوره افشاریه 78
پل سازی در دوره زندیه 79
پل سازی در دوره قاجاریه 79
معماری پلها 82
6-آهن و سرب 114
آسیب پذیری پلها 115
پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین 121
موقعیت : 37 كیلومتری جنوب قزوین، ده كیلومتری 121
پل دلاك – قم 122
موقعیت : در مسیر راه قدیمی تهران _ قم در نزدیكی 122
پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه 122
موقعیت : شمال غربی روستای سرخ ده، صد متری پل 122
پل دودهك _دلیجان 123
پل لوشان – لوشان 124
موقیعت:شهر لوشان 28 كیلومتری جنوب شهر رودبار 124
پل انبوه _ رودبار 124
پل لاله دشت – كوچصفهان 125
موقعیت : شهر كوچصفهان، خیابان طالقانی بر روی نهر 125
پل خشتی _ لنگرود 125
موقعیت : شهر لنگرود در 50 متری میدان انقلاب، بر 125
پل فرح أباد_ ساری 126
موقعیت : نزدیك شهرك فرح أباد( خزر شهر فعلی) واقع در 126
پل آجی چای _ تبریز 127
.موقعیت : شمال غربی شهر تبریز_ در مسیر خیابان خلبان 127
نوع پلان: 16 چشمها پایه ها با آب برهای نیم دایره و مثلثی 127
موقعیت : در شمال غربی شهر تبریز، بر روی تلخه رود 127
با قوری چای. 127
پل ابراهیم آباد – اردبیل 128
موقعیت : در محله ای به همین نام، خیابان پاسداران بر 128
پل ورسك – فیروز كوه 129
موقعیت : بین كوههای فیروز كوه، و نزدیك روستای 129

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 132برترین پکیج مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس

مطالعه شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون ش

مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس در قالب pdf  در 120 صفحه

مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس در قالب pdf در 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی پژوهش

فصل سوم: شناخت روستای مارگون

فصل چهارم: بررسی معماری در روستای مارگون

فصل پنجم: راهکارهای حفظ سنت سکونت در روستای مارگون

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 130