برترین پکیج پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

انگیزش پیشرفت تحصیلی ;پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای سوالات، شیوه نمره گذاری و تفسیر می باشد

این پرسشنامه كه در حیطة سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان طراحی شده است شامل 20 سؤال بوده و به صورت طیف لیكرت (از بسیار كم تا بسیار زیاد) اندازه‌گیری می‌شود. پرسشنامة حاضر توسط كامكاری و بهاری (1381)، بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مورد رواسازی و اعتباریابی واقع شده است. در زمینة روایی پرسشنامة حاضر مطرح می‌شود كه این پرسشنامه دارای روایی صوری و روایی سازه بوده و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از روش بازآزمایی 83/0 و روش آلفای كرانباخ 84/0 گزارش شده است. در نهایت، مطرح می‌شود كه پرسشنامة حاضر با جمع تمامی سؤالات و بدست آوردن یك نمرة كل به نام انگیزة تحصیلی محاسبه می‌شود.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2برترین پکیج پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984)

سازگاری شغلی;ارزش پیشرفت;ارزش راحتی;ارزش پایگاه;ارزش نوع دوستی;ارزش ایمنی;ارزش خودمختاری;سبک سازگاری

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج درجه ای است

این پرسشنامه از نوع پرسشنامه های استاندارد می باشد. نحوه نمره گذاری ، تجزیه و تحلیل و نحوه تفسیر پرسشنامه شرح داده شده است. پرسشنامه دارای روایی و پایایی و همچنین منبع می باشد.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5برترین پکیج پرسش نامه ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

پرسش نامه ارزیابی اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی

همکار گرامی پرسشنامه حاضر به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد که به ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی می پردازد تهیه شده است شایان ذکر است لطفا به سوالات ارائه شده با دقت نظر پاسخ دهید پیشاپیش از همكاری شما كمال تشكر و امتنان را دارم

همکار گرامی پرسشنامه حاضر به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد که به ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی می پردازد تهیه شده است. شایان ذکر است لطفا به سوالات ارائه شده با دقت نظر پاسخ دهید.
پیشاپیش از همكاری شما كمال تشكر و امتنان را دارم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 4برترین پکیج پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی;پرسشنامه نظم جویی شناختی;پرسشنامه ;نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربهی منفی یا واقعهی آسیبزا برای آنها اطلاق میشود. نظمجویی شناختی هیجان در فرایندهای مختلف بهنجار و نابهنجار نقش اساسی داشته و در برابر محرکهای منفی و تجارب ناخوشایند، یکی از مؤلفههای مهم فرآیند مقابله میباشد. نظمجویی شناختی هیجانی ما را قادر میسازد با انعطافپذیری بیشتری به محیط پاسخ دهیم (حسنی، .(1389

در دههی اخیر گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (به نقل از حسنی، (1389 با مرور پیشینهی پژوهشی و نگاه انتقادی به ابزارهای سنجش مقابله با استرس، پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان را تدوین کردهاند. این مقیاس افکار فرد را پس از یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند. پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان یکی از فراگیرترین ابزارها در زمینهی بررسی فرآیندهای تنظیم هیجان و نقش نظمجویی شناختی هیجان در آسیبشناسی روانی است. اعتبار و روایی این مقیاس در فرهنگهای مختلف مانند کشور فرانسه (ژرمن1 و همکاران، 2006 به نقل از حسنی، (1389 و چین (ژو2 و همکاران، 2008 به نقل از حسنی، (1389 مورد بررسی قرار گرفته و ساختار عاملی آن تأیید شده است. پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجانی راهبردهای مقابلهی شناختی را اندازه میگیرد که از جنبههای مقابلهی رفتاری متمایز هستند. پژوهشها نشان دادهاند که راهبردهای مقابلهی شناختی ارزیابی شده توسط پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان با علائم افسردگی و اضطراب در افرادی که اخیراً با فشارزاهای مهم مواجه شدهاند همبسته است (حسنی، .(1389

پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001) در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است. پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان یک پرسشنامهی چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی پس از تجربهکردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه افکار فرد را پس از مواجهه با یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است ودارای 36 ماده میباشد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده میباشد. این پرسشنامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیرمقیاس است که در راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 80 میباشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنهی نمرات از 1 تا 100 میباشد.پنج زیرمقیاس این پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و چهار زیرمقیاس دیگر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی هستند: الف) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت: این شیوه مقابله شامل 5 زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای بهنجار محسوب میشوند که عبارتند از: -1 پذیرش: تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخداد -2 تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذتبخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعی -3 تمرکز مجدد بر برنامهریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آن -4 ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبههای مثبت واقعه یا ارتقا شخصی -5 اتخاذ دیدگاه: تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تأکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع. ب) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی منفی: این شیوه مقابله شامل 4 زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای نابهنجار محسوب میشوند که عبارتند از: -1 سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش خود -2 نشخوار فکری: اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی -3 فاجعهانگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه -4 سرزنش دیگری: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه اتفاق افتاده است (گارنفسکی و همکاران، .(2001

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6برترین پکیج پرسشنامه نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت;پرسشنامه;نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش صمیمانه آمیدون، کومار و تریدول (1983)، فرم تجدیدنظر شده مقیاس نگرش به صمیمیت (IAS-R) میباشد که توسط آمیدون و تمپل در سال 1981 ساخته شده است. جهت اجرای این پرسشنامه بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا، شقاقی و قلمی (1391) بر روی 521 دانشجوی دانشگاههای تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 50 گویه میباشد. گویههای 1، 2، 3، 8، 9، 12، 18، 19، 20، 21، 23، 28، 29، 30، 34، 35، 36، 39، 40، 41، 48 خرده مقیاس »تمایل به صمیمیت«، گویههای 7، 10، 15، 17، 24، 25، 37، 38، 42، 44، 47، 50 خرده مقیاس »گریز از صمیمیت«، گویههای 11، 13، 14، 16، 31، 32، 33، 45، 46، 49 خرده مقیاس »جذابیت« و گویههای 4، 5، 6، 22، 26، 27، 43 خرد مقیاس » ترس از صمیمیت« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود.بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 50 و 250 خوهاد بود. لازم به ذکر است که گویههای 4، 5، 6، 7، 10، 13، 15، 17، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 30، 34، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5برترین پکیج پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان;پرسشنامه ;همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

همنوایی یا همرنگی1 فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر میدهد (بیرو2، 1999، ترجمه ساروخانی،.(1380

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (2002) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و علیبخشی (1390) بر روی 504 دانشجوی پسر کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 36 گویه میباشد. گویههای 3، 4، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 20، 22، 28، 34 خرده مقیاس »تلاش برای تسلط«، گویههای 5، 16، 17، 23 خرده مقیاس »پرخاشگری«، گویههای 14، 19، 25، 31، 35 خرده مقیاس »جلوگیری از آسیبپذیری عاطفی«، گویههای 24، 30، 36 خرده مقیاس »وابستگی به رابطه و تمایلات جنسی«، گویههای 1، 2، 6، 9، 27، 32 خرده مقیاس »انجام خودتخریبی« و گویههای 21، 26، 29 خرده مقیاس »اجتناب از وابستگی به دیگران« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت شش درجهای به صورت »کاملاً موافق«6=، »نسبتاً موافق«5=، »کمی موافق«4=، »کمی مخالف«3=، »نسبتاً مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 33 و 198 خواهد بود. این آزمون هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی بر روی مردان بزرگسال قابل اجرا میباشد. لازم به ذکر است که گویههای 2، 5، 6، 9، 10، 13، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 36 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و علی بخشی (1390) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 15، 18، 33 همبستگی بالایی با نمره کل دارند،بنابراین از 36 گویه پرسشنامه، 3 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 33 گویه کاهش پیدا کرد.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5برترین پکیج پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی;پرسشنامه;هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

هوش به توانایی افراد برای یادگیری و استدلال کردن اشاره میکند. به معنی دیگر هوش به معنی تنه اطلاعات و آگاهی میباشد. هوش اجتماعی به طور مشابهی هر دو معنی را در برمیگیرد (کلیستروم و کانتور1،.(2000

اخیراً علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجود آن را دارند، پدیدار شده است. معنای هوش اجتماعی به مفاهیمی چون شایستگی و مهارتهای اجتماعی نزدیک است و همچنین با مفاهیمی نظیر هوش هیجانی و هوش بین فردی اشتراک زیادی دارد (بژورکویست و استرمن،2000؛ ویز و ساب2،.(2007
هوش اجتماعی در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها دیگران آن را به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف کردند که به دو جنبه هوش فردی1 و هوش بین فردی2 که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میباشد، تقسیم میشود. (کراون3، .(2009

هوش اجتماعی دارای مؤلفههای ادراکی، تحلیلی- شناختی و رفتاری (مهارتها) میباشد. هوش اجتماعی اغلب به وسیله خودگزارشیها مورد اندازهگیری قرار گرفته است. یکی از آزمونهایی که برای اندازهگیری هوش اجتماعی ساخته شده است، پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تونتت 2008)، ترجمه مجدیان، (1388 میباشد. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و سلگی (1389) بر روی 557 دانشجوی کارشناسی 319) زن و 238 مرد) دانشگاههای شهرهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب و کنگاور اجرا شده است

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 45 گویه دو گزینهای (درست/نادرست) میباشد. گویهها به صورت صفر و یک نمرهگذاری میشوند. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 0 و 45 خواهد بود. نمرات بیشتر به معنای هوش اجتماعی بالاتر است. لازم به ذکر است که گویههای 2، 3، 6، 13، 18، 20، 21، 24، 29، 37، 38، 41، 44 به صورت معکویس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و سلگی (1389) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 5، 10، 14، 16، 17، 26، 33، 39، 40 همبستگی بالایی با نمره کل دارند، بنابراین از 45 گویه پرسشنامه، 9 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 36 گویه کاهش پیدا کرد.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5برترین پکیج آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

این ابزار دارای 15 سوال میباشد که هر سوال با توجه به طیف 6 گزینهای زیر نمرهگذاری میشود .

کاملاً مخالف

مخالف

نسبتاً مخالف

نسبتاً موافق

موافق

کاملاً موافق

1

2

3

4

5

6

جمع نمرات کل این 15 سوال معرف میزان خودشکوفایی فرد پاسخ دهنده می باشد که می تواند دامنه ای از 15 تا 90 را داشته باشد. هر چه نمره آزمودنی از پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده این است که میزان خودشکوفایی در وی بیشتر خواهد بود و برعکس.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2برترین پکیج مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS);مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی ;مقیاس ;پاسخهای نشخواری در افسردگی;نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

نولن هوکسما و مارو (1991) پرسشنامهای خودآزما تدوین کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار

میدهد. پرسشنامه سبکهای پاسخ(RSQ) 1 از دو مقیاس پاسخهای نشخواری (RRS) و مقیاس پاسخهای منحرفکننده حواس2

(DRS) تشکیل شده است. 22 RRS عبارت دارد که از پاسخدهندگان خواسته میشود هر کدام را در مقیاسی از 1 (هرگز) تا 4

(اغلب اوقات) درجهبندی کنند (ترینر3 گنزالز4 و نولن هوکسما، .(2003

نمرهگذاری پرسشنامه:

هرگز

اوقات گاهی

اوقات اغلب

همیشه

1

2

3

4

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4برترین پکیج مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ;مقیاس عشق مثلثی ;مقیاس ;عشق مثلثی ;استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

عشق

به نظر استرنبرگ، عشق یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساویالاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود. بنابراین اگر نمرات شما در سه مقیاس، در بالای میانگین و تقریباً یکسان باشد، میتوانید بگویید که آدم خوششانسی هستید.

اگر نمرات شما در سه بعد عشق خیلی متفاوت باشند، اما یکی دو تای آنها در زیر میانگین قرار گیرد، مفهومش این نخواهد بود که رابطهتان الزاماً با خطر مواجه است. همه روابط در لحظههایی با دشواری روبهرو میشود و نمرهای که یک سال بعد در همین آزمون بدست میآورید ممکن است با نمرهای که همین امروز کسب کردهاید کاملاً متفاوت باشد. در این حالت بهتر خواهد بود که در لحظههای خوب روابط دوباره به آزمون پاسخ دهید.

همچنین نمرات زمانی را که با شریک زندگی خود سپری کردهاید منعکس میکند. همانطور که استرنبرگ ادعا می کند، ما زمانی وارد رابطه عاشقانه می شویم که هوس وجود داشته باشد. این عنصر در اولین سال یا در دوسال اول رابطه، معمولاً بالاترین سطح را دارد. هر چند که هوس به مرور زمان تضعیف میشود، در روابط خیلی معتبر به مقدار زیادی باقی میماند.

دومین مرحله رابطه معمولاً با شکوفایی صمیمیت مشخص میشود. وقتی به کسی علاقهمند میشویم به تدریج اعتماد ما به او بیشتر میشود. اسرار خود را با او در میان میگذاریم، زندگی گذشته را برای او تعریف میکنیم. این عنصر یکی دو سال بعد از آغاز رابطه به اوج خود میرسد، اما در بهترین روابط تا آخر عمر باقی میماند.
در لحظهای از زندگی پس از 6 ماه تا 6 سال نسبت به شریک زندگی احساس تعهد میکنیم. طوری به رابطه اهمیت میدهیم که برای حفظ آن حاضر میشویم هر کار انجام دهیم. همین تعهد است که ما را وادار میکند تا از همه طوفانهای موجود در راه رابطه بگذریم. تعهد در بین زن و شوهرهایی که زندگی مشترک بلندمدتی پشت سر گذاشتهاند، شدیدتر است.
زوجهای خوشبخت کسانی هستند که نسبت به یکدیگر مثلثهای عشقی یکسان دارند. استرنبرگ که آشکارا درس هندسه دوران تحصیل را به یاد دارد، این دو عشق را قابل انطباق میداند. به عبارت دیگر اگر برای همسر خود هوس شدیدی داشته باشید، اما صمیمیت کافی نباشد در صورتی که همسرتان در صمیمیت نمره بالا و در هوس نمره پایین داشته باشد، با دشواری روبهرو خواهید شد.
خلاصه اینکه اگر شریک زندگی نسبت به ما همان احساسی را داشته باشد که ما نسبت به او داریم، رابطه خیلی هماهنگ خواهد بود. میتوانید از شریک زندگی خود بخواهید که به این آزمون پاسخ دهد تا بتواند مطابق دو عشق را بررسی کنید. احتمال دارد که هر دوتایتان مثلثهای عشقی هماهنگ داشته باشید.
»چگونه تو را دوست دارم؟ اجازه بدهید شیوههای مختلف را حساب کنم.« پاسخ استرنبرگ چنین است: هشت نوع شیوه وجود دارد. او این عدد را از ترکیب عناصر عشق بدست میآورد. با ارزیابی شدت نسبی سه عنصر تشکیل دهنده عشق، میتوانید از تفسیرهای زیر کمک بگیرید تا بدانید که شریک زندگی خود را چگونه دوست دارید.

فقدان عشق: در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارد. این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم. اگر احساستان درباره شریک زندگیتان از این نوع باشد، میتوان گفت که رابطهتان در معرض خطر است.

همدلی: این احساس زمانی دست میدهد مه هوس و تعهد به مقدار کم حضور داشته باشد یا احتمالاً حضور نداشته باشد اما صمیمیت در حد بالایی باشد. این احساسات را معمولاً در مورد دوستان صمیمی داریم.

وسوسه یا شور و عشق: چیزی که ما را در جهت برقراری رابطه برمیانگیزد. شورو شوق از ویژگیهای روابطی است که در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارند.

عشق خالی: این عشق زمانی احساس میشود که تعهد قوی باشد اما هوس و صمیمیت در سطح ایینیپ قرار گیرند یا اصلاً وجود پیدا نکنند. این ویژگی اغلب در زوجهایی دیده میشود که مدت زیادی از ازدواج آنها می گذرد، به خاطر بچهها در کنار یکدیگر زندگی میکنند و می خواهند رابطه را حتی اگر از نظر روانی و جسمی یکدیگر را ارضا نکنند، نگه دارند.

عشق رمانتیک: این عشق در بین زوجهایی مشاهده می شود که رابطه آنها تا اندازهای تازه است. هوس و صمیمیت شدید است اما زوجها به اندازه کافی زندگی مشترک یا تجربهای مشترک ندارند تا متقابلاً احساس تعهد کنند.

عشق عاطفی: در این عشق، صمیمیت و تعهد شدید اما هوس ضعیف است. عشق عاطفی در بین زوجهایی دیده میشود که به مدت تقریباً طولانی با هم هستند و از یکدیگر رضایت دارند، اما جاذبه جنسی آنها از بین رفته است.

عشق سادهلوحانه: در این عشق، هوس و تعهد بالاست، اما صمیمیت ضعیف است. عشق سادهلوحانه در زوجهایی دیده میشود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم میگیرند ازدواج کنند، حتی اگر یکدیگر را اصلاً نشناسند. آنها پس از آنکه نسبت به هم متعهد می شوند، احساس صمیمیت میکنند. گاهی هم احساس میکنند یکدیگر را دوست ندارند.

عشق آرمانی: این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود جای می دهد. عشقی که همه ما آن را در خواب میبینیم. همانطور که استرنبرگ میگوید، رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگه داشتن آن است. آیا میتوانید عشق آرمانی داشته باشید، شما و همسرتان؟

8 نوع شیوه دوست داشتن از نظر استرنبرگ

جدول زیر آنچه را که درباره روابط بین دو نفر یا هشت نوع شیوه دوست داشتن گفتیم به طور خلاصه نشان میدهد:

صمیمیت هوس تعهد
فقدان عشق ضعیف ضعیف ضعیف
همدلی قوی ضعیف ضعیف
شور و شوق ضعیف قوی ضعیف
عشق خالی ضعیف ضعیف قوی
عشق رمانتیک قوی قوی ضعیف
عشق عاطفی قوی ضعیف قوی
عشق سادهلوحانه ضعیف قوی قوی
عشق آرمانی قوی قوی قوی

نمرهگذاری

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ براین اساس تهیه شده است که عشق از سه عنصر تشکیل میشود: صمیمیت، هوس و تعهد. بنابراین در این مقیاس سه نتیجه متفاوت خواهید داشت، 15 جمله اول صمیمیت؛ 15 جمله بعدی، هوس؛ 15 جمله آخری تعهد را منعکس میکند.

اعدادی را که در جلوی هر گروه 15 جملهای گذاشتهاید جمع کنید تا سطح شما در سه عنصر عشق معلوم شود. برای تفسیر نتایج خود، می توانید به درجهبندی زیر نگاه کنید. این درجهبندی از اجرای آزمون در گروههای مردان و زنان متاهل با میانگین سنی 31،
بدست آمده است.

مقایسه نتایج خود با دیگران (هنجارها)

نتایج
صمیمیت هوس تعهد درصدها
93 73 85 15
102 85 96 30
111 98 108 50
120 110 120 70
129 123 131 85

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 10