برترین پکیج ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی سند مالکیت

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت در 15 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

– مفهوم سند مالکیت

1-2-1-1 تعریف سند

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

1-2-4 مفهوم ابطال

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

1-2-5-2 نحوه ابطال

1-2-5-2-1 در محکمه

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت

1-2-5-2-3 به حکم قانون

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال

منابع وماخذ

بخشی از متن :

1- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای “آنچه بدان اعتماد کننده[1]“، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را “هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]” دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

  1. مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال “فلان حدیث دارای سند معتبر است”
  2. مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.
  3. مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از ” هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد “[3] و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید “کتبی بودن”از مفهوم عام سند جدا گردیده است.

1-2-1-1 تعریف سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

  1. اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.
  2. در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
  3. نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

– مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

– مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده 1287 قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.

دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.


[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929

[2] امامی، سید حسن، “حقوق مدنی”، جلد 6 ص 65

[3] کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15


مطالب تصادفی