برترین پکیج بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران

منطقه 12تهران توسعه شهری مطالعات مسکن مسائل شهری

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران در قالب pdf در 62 صفحه

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران در قالب pdf در 62 صفحه

مقایسه شاخص های تراكم منطقه 12 با مناطق همجوار و متوسط شهر تهران نشان می دهد كهتراكم خانوار در واحد مسكونی در منطقه 12 پس از منطقه 17 (بالاترین تراكم در سطح شهر) ازمتوسط شهر و مناطق یاد شده بالاتر است در حالیكه بعد خانوار حدود 3/9نفر و از متوسط شهر(4/09 نفر در خانوار ) كمتر است . كاهش بعد خانوار در منطقه به علت بالا بودن نسبت خانوارهاییكنفره و سكونت جوانان مجرد در منطقه است . بالاترین نسبت خانوارهای تكنفره در درجه اول درمنطقه6(11/7 درصد خانوارها) و پس از آن در مناطق 7(9/4)، 3(9/8)، 12(9/7)،و 11(4 /9) 12وجود داشته است . ولی تفاوت این مناطق در ارتباط با این شاخص با منطقه 12 در این است كه

38 درصد خانوارهای تك نفرة منطقة فوق یك اتاق یا كمتر در اختیار داشته اند در حالی كه درمناطق دیگر این نسبت بین 14 تا 20 درصد بوده است . درصد بالایی از خانوارهای تك نفره این 18 و 19 نیز مناطق بیش از دو اتاق در اختیار داشته اند. در عین حال در مناطق دیگری مثل 17تعداد خانوارهای تك نفره ساكن در یك اتاق و كمتر به بیش از 50 درصد می رسد ولی نسبت ایننوع خانوارها (تك نفره) در كل خانوارهای ساكن در منطقه ناچیز است.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 62


مطالب تصادفی