برترین پکیج تحقیق تحولات زیستی محیطی

تحقیق تحولات زیستی محیطی

تحقیق تحولات زیستی محیطی

توضیحات :

تحقیق با موضع تحولات زیستی محیطی در 93 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن:

مقدمه

اساسی ترین امر در تبیین مساله پژوهش ، فرایند تئوری سازی وسپس آزمون آن است كه درواقع تحقیق را از 2 بعد نظری وعملی بهره مند می سازد. البته تد.وین نظری تحقیق، مسلتزم آگاهی از روند شكل گیری مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتی است كه به صورتی عام یا خاص در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است تا درپرتو این عمل، زاویه دیدی كه محقق مصمم است بر آن اساس به واقعیت نظر افكند و به مساله اجتماعی پاسخ دهد آشكار گردد، تا بدین سان محقق بتواند پاسخ های احتمالی تحقیق ومتغیرهای گوناگون آن را تنظیم وسپس آزمون نماید.

در تحقیق حاضر، ابتدا تاریخچه موضوع در جهان و ایران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبیین مساله مورد نظر، لازم است شناختی از نظام اجتماعی شهر ملارد صورت پذیرد كه دراین خصوص ،جامعه مذكور بر اساس پنج مولفه جغرافیایی،اقتصادی،جمعیتی، فرهنگی ومدیریتی مورد مطالعه قرار می گیرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد كلاسیك، مدرن وفرامدرن مطرح می شود. سپس با بهره گیری از نظرایات مطروحه و تلفیق آن با مطالعات مقدماتی، به طرح چارچوب نظری پرداخته .تا بدین ترتیب مراحل فرضیه سازی، تعیین متغیرهای مستقل و وابسته وبیان تعاریف نظری و عملی متغیرها به صورتی سهل وروان صورت پذیرد.

1-2-تاریخچه تحولات زیستی محیطی:

تاریخ حیات بشر مملو از مبارزات پیاپی وی برای سلطه بر طبیعت وبهره مندی از زندگی بهتر می باشد به گونه ای كه رابطه متقابل این دو پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است ، چون از سویی سخاوت فراوان طبیعت برای رفع نیازهای معیشتی بشر و از سوی دیگر نیروی شگرف طبیعت و قدرت آن در ایجاد طوفان،طغیان و آتشفشان، برخی از عناصر طبیعت را در ذهن او در هالیه ای تقدس قرارداد كه در فرهنگ ملل مختلف ،تقدس گیاهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شكل گیری توتم پرستی شد.

البته، بشر از همان ابتدا یعنی در دوره پالئولتیك[1] برای رفع نیازهای زیستی تعادل طبیعی محیط خود را بر هم زد و با پی بردن به راز آتش، بعنوان اولین وسیله فنی، جنگل و طبیعت سبز را به آتش كشید. آثار اولین حمله وی به پوشش گیاهی، شكل گیری «ساوان» در آفریقای غربی و آسیای جنوب شرقی می باشد و حدود ده هزار سال قبل نیز سرخ پوستان آمریكای شمالی با آتش زدن جنگل مراتع خود را توسعه دادند و نمونه های مشابه آن، در دیگر نقاط جهان بود كه آثار نامطلوب آن بر چرخه ‍حیات، شرایط جوی، خاك،هوا، كیفیت گردش آب در محیط و بروی حیوانات ،هنوز هم دامن گیر بشتریت است.

كمی بعد، یعنی در ابتدا نئولیتیك[2] با اختراع فن كشاورزی در خاورمیانه و انتشار آن در دیرگ نقاط جهان اثر تخریبی انسان بر روی طبیعت و تعادل عناصر طبیعی، باز هم فزونی گرفت و هم زمان با این تخریب ها،فعالیتهای اجتماعی وفنی بشر هر چند در سطح محدود،برای تامین گرما در زمستان وپخت وپز آشپزخانه، موجب آزاد شدن در هوا شد و موجب آلودگی مختصر آن گردید و سوزاندن فضولات ومواد زائد، موجب آلودگی هوای جوی گشت وریختن آن ها درون آب ها منجر به آلودگی آب ها شد.

این وضع تا زمان شكل گیری انقلاب صنعتی ادامه داشت كه در آن زمان با گسترش علم و تكنولوژی ،بهره گیری همه جانبه از طبیعت شدت یافت و دستیابی به سود هر چه بیشتر به هر شكل ممكن مورد توجه قرارگرفت ودودهای تنوره كارخانه ها و پساب های صنعتی هر چه بیشتر یورش بی رحمانه خود را بر پیكر طبیعت وارد كرد و موازنه سیستمی محیط زیست را بهم ریخت و تاكنون نیز بشر شاهد تخریب روزافزون زیست كره وآلودگی آن می باشد، البته با پشت سر نهادن تحولات گوناگون، ناگزیر به همكاری با طبیعت شده است. چنانچه، قزوانچاهی مراحل سه گانه تغییر و تحول را برای انسان وپیدایش تولید و تكنولوژی ، به عنوان سه مرحله دیالكتیكی تعادل چنین بر می شمرد:

دوره اول: حجم مصرف، جرم وانرژی و ورود پس مانده های مصرفی آن هنوز نمی توانست بر روی تعادلات اكوسیستم ها اثر داشته باشد و حدكاربرد و یا سیستم های تكنولوژیك نتوانسته بود بر تعادلات سیستم های سه وجهی( جرم،انرژی واطلاعات) برتری یابد.لذا این دوره، دوره تفوق تعادلات حیات به حساب می آید انسان مقهور قوای طبیعت بود و بر قوانین حاكم بر محیط خود آشنایی نداشت. در این مرحله، تعادل اكوسیستم ها نه به دلیل رشد تكنولوژی ، بلكه به دلیل ضعف آن، ازطریق طبیعت برقرار بوده است.

در این دوران اخلاق، خلق وخو، اداب و روحیات انسان همه زیر تاثیر برتری اسطوره های قدرت های آسمانی وطبیعت قرار داشته و بیگانگی انسان از كار خود وكالایی كه خود تولید می كرده است، هنوز پدیدار نگشته بود واین بیگانگی تنها مربوط به طبیعت پیرامون و عدم درك قانون مندی های آن بوده است.

دوره دوم: از آن زمانی آغاز گشت كه تعادل بین حد مصارف و منابع حیات وتكنولوژی به دلیل سلطه كمی و كیفی تكنولوژی آلوده كننده بر هم خورد.این تكنولوژی به علت مصرف بی رویه منابع حیاتی، تكنولوژی غارت نام گرفت.

این دوران، دوران نفی و معادلات بین انسان و محیط پیرامونش بود. سرانجام، آدمی بر سلطه بلامنازع خدایان اولمپ از عمل واندیشه خود شمشیر كشید. عصر خود را در هیئت انقلاب صنعتی در اروپا نمایاند. تفكر بشری در این دوره در كشف قوانین حاكم بر طبیعت تلاش نمود و در كار تغییر محیط پیرامون بر‌آمده بود. اما به دلیل عدم انطباق قانونمندی های طبیعت با شناخت این قوانین در ذهن انسان و به دلیل حركت كور نیروهای مولد ولع آزمندانه بورژوازی، تعادل میان منابع حیاتی موجود وحد مصرف به دلیل سیطره كمی تكنولوژی آلاینده و مصرف كننده، منابع حیاتی بر هم خورد و به دنبال هزاران سال تجاوز انسان بر انسان ، تجاوز به حریم طبیعت نیز آغاز شد و سرانجام دوره سوم فرا رسید.

دوره سوم: دراین دوره به ناچار بشر به همكاری با طبیعت می پردازد(قزوانچاهی، 1375: 25 )

1-1-2- مرور تحولات زیست محیطی درجهان:

مساله بهسازی محیط زیست، پس از جنگ جهانی دوم و در حقیقت بعد از نیمه دوم قرن بیستم، با رشد سریع و نامتناسب صنعت اهمیت یافت وایجاد مراكز صنعتی در اروپا وآمریكا و گرایش شدید شهرنشینی ورشد مصنوعی جمعیت در شهرها، آلودگی و بهم خوردن تعادل حیاتی طبیعت را به ارمغان آورد و در اثر الوده شدن هوا، آب و موادغذایی و .. مخاطراتی را برای زندگی انسان ایجاد كرد و به همین جهت سال 1970 در اروپا و آمریكا سال حفاظت از محیط زیست اعلام شد ورهبران سیاسی كشورها وظیفه خود دانستند كه اجتماع را از آلودگی بیشتر بر حذر دارند و هزینه های هنگفتی را برای این امر در بودجه كشورهای خود منظور نمایند.

در سال 1970 انجمن های حفظ و حمایت از منابع طبیعی تشكیل شد وموسسات خیریه ودولت ها، دانشمندان را در یافتن راه حل هایی،تشویق وكمك مادی نمودند و با كمك علم و قانون توانست اقدامات موثری انجام گیرد.(اصلی 1354: 45)

پس از آن در ژوئن 1972 برنامه محیط زیست وتوسعه سازمان ملل متحد UNEP، اولین كنفرانس جهانی را در استكهلم سوئد درزمینه مسائل زیست محیطی ترتیب داد واولین بیانیه مشترك 26 ماده ای بین 13 كشور با تاكید بر حقوق زیست محیطی منعقد شد كه اصل اول بیانیه مقرر می دارد:« انسان حق اساسی آزادی، برابری وشرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد كه شان انسانی وخوشبختی او را تامین كند. او می تواند مسئولیت رسمی حمایت واصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسل های آینده بر عهده گیرد».(سیمبر، 1382 : 106)

اصل مذكور، بر حقوق فردی زیست محیطی اشاره دارد كه حق فردی مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده یكایك افراد جامعه قرار داده، به گونه ای كه ضمن اجتناب خود از تخریب محیط زیست، دیگران را نیز از این امر نهی می نماید كه از طریق آموزش افراد در همه گروه های سنی، در زمینه حفاظت محیط زیست و گسترش تحقیقاتی علمی انجام می شود.

حق جمعی، نیز حل مسایل زیست محیطی را بر عهده دولت ها نهاده كه با همكاری های بین المللی ممكن می باشد.

«اصل 21 بیانیه استكهلم نیز به دولت ها هشدار می دهد ك ضمن آزادی عمل در بهره برداری از منابع طبیعی و حق حاكمیت بر آن ها، از هر گونه عملی كه منجر به خسارت بر محیط زیست دیگركشورها می شود پرهیز نمایند.» (سیمبر ، 1382 : 107).

در سال 1975، در پی توصیه كنفرانس استكهلم در زمینه آموزش، كارگاه بین المللی آموزش محیط زیست توسط یونسكو در بلگراد تشكیل شد و جهت افزایش مبادله اطلاعات و برگزاری كارگاه های مختلف آموزشی وانجام پروژه های پژوهشی و تالیف كتب و مقالات از اندیشمندان دعوت به همكاری شد.

در سال 1977، یونسكو با همراهی سازمان ملل متحد كنفرانس بین دولتی آموزشی محیط زیست را در تفلیس گرجستان برگزار نمود كه در بیانیه این كنفرانس به آموزش افراد در كلیه سنین وسطوح به صورت آموزش های رسمی وغیررسمی و نقش وسایل ارتباط جمعی تاكید شده است و از كارشناسان رشته های گوناگون وافرادی كه اعمال و تصمیمات آن ها بر محیط زیست تاثیر می گذارد خواسته شده تا با شركت در دوره های آموزشی وكسب دانش ومهارت های لازم نسبت به مسئولیت خود دراین مورد آگاه تر شوند.(فتحی وفرمهینی، 1382)


-paleolithiquve[1]

Neolithiqve-[2]

فهرست برخی از مطالب :

مقدمه

1-2-تاریخچه تحولات زیستی محیطی:

1-1-2- مرور تحولات زیست محیطی درجهان:

2-1-2- نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران:

2-2-مطالعه وضعیت شهر ملارد

1-2-2-مولفه جغرافیایی

جهات اصلی شهر ملارد:

دمای هوا:

آب های زیرزمینی:

2-2-2- مولفه جمعیتی:

3-2-2- مولفه فرهنگی:

4-2-2- مولفه اقتصادی:

دامداری ، مرغداری و صید

صنایع و معادن:

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93


مطالب تصادفی