برترین پکیج دانلود پاورپوینت برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز

برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز;اجزای تشکیل دهنده ی سیستم برنامه ریزی مواد;فاصله ی زمانی تحویل;سیاست سفارش دهی;مزایای MRP;معایب MRP

برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز اجزای تشکیل دهنده ی سیستم برنامه ریزی مواد فاصله ی زمانی تحویل سیاست سفارش دهی مزایای MRP معایب MRP

فهرست مطالب
مقدمه
انواع تقاضا
اهداف سیستم برنامه ریزی مواد
اجزای تشکیل دهنده ی سیستم برنامه ریزیمواد
برنامه یتفصیلیتولید(MPS)
لیست موادوقطعات(BOM)
صورت موجودی انبار
اهماطلاعات گزارش موجودی
فاصله ی زمانی تحویل
سیاست سفارش دهی
ذخیره ی اطمینان
مقایسه سیاست های سفارش دهی
فرآیند برنامه ریزی مواد و قطعات
خروجی هایMRP
انواع سیستم های برنامه ریزی مواد و موارد استفاده آنها
مزایایMRP
معایبMRP
منابع
مقدمه
برنامه ریزیمواد موردنیاز(Materials Requirement Planning)یاMRPیک سیستم برنامه ریزیتولید(Production Planning)و کنترل موجودی(Inventory Control)است که برایمدیریتفرآیندهای تولید استفاده می شود . با وجود این که انجامMRPبادست نیزصورت می گیرد اما اکثرسیستم هایMRPمبتنیبر نرم افزارهستند.
مسلما در هر زمان که موضوع تولید محصولی توسط فرد یا یک سازمان مطرح می شود ، این سوال ها که چه کالا و قطعاتی ، به چه مقدار و در چه زمانی لازم خواهند بود نیز همراه آن مطرح خواهند گردید.MRPبه عنوان یک روش کارا در پاسخگویی به این سوالات از دهه ۹۰ میلادی در سطح صنایع جهانی گسترش یافته است.
سیستم برنامه ریزی مواد یک سیستم اطلاعاتی برای هماهنگی برنامه های تفصیلی درسیستمهای تولید چند مرحلهایمیباشدکه در آنقطعات و مواد با توجه بهمحصول نهایی برنامه ریزی می شوند یا به عبارتیوابسته به محصول نهاییمیباشند.(منبع۱ – ص۳۶۷)
سیستم هایMRPازابزار اولیه واصلی برای ساختوMonitorکردنبرنامهی کنترل و تولید بهحسابمی آیدو درحقیقت یک تصویر زمان بندی شدهوبرنامه ریزیشده ازنیازمندی ها و درخواست هاارائهمی دهد .درسیستم های امروزیMRPدردلسیستم قراردارد و باعث توازنبین تولید وعرضهمی شودوعملیات مالی درسازمان را منظممی کندویکیازبخش های اصلی سیستم های امروزی محسوب می شود .
سیستم برنامه ریزی مواد ، نرم افزاری است که برای مدیریت یک فرآیند تولید بکار گرفته می شود. هدف این سیستم کاهش نقدینگی مورد نیاز برای یک سازمان تولیدکننده می باشد . اگر مواد اولیه زودتر از زمان خود تهیه شود ، نقدینگی سازمان کم شده و هزینهانبارداریبیشتری باید پرداخت شود و اگر دیرتر از زمن خود آماده گردد ، هزینه های توقف خط تولید و دستمزد کارگران و عوامل تولید ، بر سازمان تحمیل می شوند .بنا براین ، برنامه ریزی مواد به دنبال حصول اطمینان از حضور مواد اولیه به میزان لازم و در زمان معین است.
فایل پاورپوینت ۳۷ اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 37


مطالب تصادفی