برترین پکیج دانلود پاورپوینت مدل های پیش بینی ورشکستگی

ورشکستگی;پیش بینی ورشکستگی;مدل های پیش بینی ورشکستکی;مدل ورشکستگی آلتمن;مدل اسپرینگت;مدل زیمسکی;مدل فالمر;الگوریتم ژنتیک

ورشکستگی پیش بینی ورشکستگی مدل های پیش بینی ورشکستکی مدل ورشکستگی آلتمن مدل اسپرینگت مدل زیمسکی مدل فالمر الگوریتم ژنتیک

مقدمه
در زمان های قدیم ضرب‌ المثلی وجود داشت، كسی كه نتواند از جیبش خرج كند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب‌المثل، كاربری بیرحمانه كلامی داشت قانونرم باستان (سال ۴۵۰ قبل از میلاد) اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود می‌باشد بدین معنی كه وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می‌باشد و در صورتی كه فرد بدهكار موفق به بازپرداخت نمی‌ شد طلبكار می‌توانست او را جلب نماید.
سپس طلبكار در انظار عمومی درخواست میکرد که کسی برای پرداخت طلب او داوطلبشود و اگر كسی داوطلب نمی‌شد، بستانکار فرد بدهکار را میکشت و یا می‌فروخت.
در یونان باستان (۶۲۳سال قبل از میلاد ) بدهكاری در ردیف جنایت، توهین به مقدسات وسایر جرم های بزرگ طبقه بندی میشد.
وقوع ورشکستگی و آثار آن ، مسئله ای حیاتی برای شرکت ها ست.با ورشکسته شدن یک شرکت علاوه بر اینکه سهامداران آن ضرر میکنند و قسمتی ازسرمایه خود را از دست میدهند ،افرادی که در شرکت مشغول به کار بوده اند نیز بیکارمیشوند و زندگی آن ها و خانواده ها یشان تحت تاثیر قرار میگیرد ،به همین دلیل است کهموضوع پیش بینی ورشکستگی و مسائل پیرامون آن یکی از موضوعات اصلی و موردتوجه برای شرکت ها و واحد های تولیدی است.
پیش بینی ورشکستگی زمانی مفید خواهد بود ﻛﻪ نخست افق زﻣﺎﻧﻲ آن بیشتر ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ،زمان پیش بینی شده ﺑﺮای ورشکستگی ﺑﺎ زمان حال فاصله ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ شرکت فرصت کافی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اقدام های لازم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورشکستگی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .
دوم، ﭘیش ﺑﻴﻨـﻲ زﻣﺎﻧﻲ صورت گیرد ﻛﻪ علایم آشفتگی مالی و اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد چندان واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻧﺘﻮان ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎده وﻗﻮع ورشکستگی را ﺣﺪس زد.
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﻭﺩ ﻻﻙ (۱۹۰۰) ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍﻩ ﺁهنﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .
اماپر ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺁﻟﺘﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ (۱۹۶۸)
(ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﻟـﺘﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ) .
وی با به کارگیری ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺑـﻪﻧﺎﻡ Z scoreﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ .ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮﺍﻱﺷـرکﺖ ﻫـﺎﻱ تولیدی و غیر تولیدی ارائه داد .

و در ادامه داریم:
دلایل ورشکستگی
نشانه های ورشکستگی
مراحل ورشکستگی(نیوتن)
مدل ورشکستگی آلتمن
مدل اسپرینگت
مدل زیمسکی
مدل فالمر
الگوریتم ژنتیک
شبکه های ترکیبی تفکیک عصبی برای پیشگویی ورشکستگی

فایل پاورپوینت ۳۰ اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30


مطالب تصادفی