برترین پکیج فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

توضیحات :

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک در 61 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-2 تجارت الكترونیكی چیست؟……………………………………………………………………………………………..7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی ………………………………………………………………………….8

2-4 تاریخچه تجارت الكترونیكی…………………………………………………………………………………………..11

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الكترونیكی ……………………………………………………………………….11

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..11

2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الكترونیكی………………………………………………………….12

2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………13

2-5-4 الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………13

2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………15

2-5-6 الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….16

2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….17

2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………………..18

2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………19

2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….19

2-6 محرك های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….21

2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..23

2-7 مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………25

2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….25

2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………26

2-8 دولت الكترونیك در ایران……………………………………………………………………………………………….33

2-9 بکارگیری تجارت الكترونیكی در شركتها و موسسات…………………………………………………………36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الكترونیكی…………………………..40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی در SMES…………………………………………………………..41

2-9-3 مشكلات SME ها در پذیرش تجارت الكترونیكی ………………………………………………………42

2-9-4سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لكترونیكی………………………………………….48

2-9-5تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….50

2-9-5-1 تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….50

2-9-5-2 تجربه یونان ……………………………………………… ……………………………………………………….54

2-9-5-3 تجربه اسكاتلند: …………………………………………………………………………………………………..57

2-9-5-4 تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….60

2-9-5-6 تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….61

2-9-5-7 تجربه دانمارك……………………………………………………. ……………………………………………….63

2-9-5-8 تجربه مكزیك…………………………………………………….. ……………………………………………….65

2-9-5-9 تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….66

2-9-5-10 تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….67

  1. پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….68
  2. پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….69

2-1 مقدمه

به كارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به كارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است كه بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یكی از نوآوریهای مذكوربه كارگیری ابزارهای الكترونیكی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر كه تجارت الكترونیكی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شركتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بكارگیری تجارت الكترونیكی اكنون یك گزینه اختیاری نیست بلكه نوعی اجبار است و شركتها ناگزیر از به كارگیری آن هستند(پورتر[1]،2009).

هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.

بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک

2-2 تجارت الكترونیكی چیست؟

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت كرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول كردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های كاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الكترونیكی نامیده اند. به طور كلی تجارت الكترونیكی عبارت است از خرید و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبكه های كامپیوتری از جمله اینترنت(توربان[1]،2002).

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی

تعاریف زیادی از تجارت الكترونیكی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الكترونیكی هرگونه مبادله‌ و یا تراكنشی است كه بین سازمان و یك عنصر محیطی نظیر مشتری، شركتهای همكار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الكترونیكی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الكترونیكی كالا برروی شبكه‌های الكترونیكی و كامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد[2] 1998، زواس[3] 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.

بر این اساس، در این تعریف تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.

مبادله

كسب و كار (CRM SCM ERP)

تك رسانه‌ای، یك طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی

چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی

تعداد و نوع

فعالیتهای

تجاری

نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده

کسب و کار الکترونیکی کامل

تجارت*

تجارت الكترونیكی كامل

*(قرارداد، مذاكره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و…)

شكل (2-1) تعریف كسب و كار الكترونیكی و تجارت الكترونیكی( توربان، 2011).

در این تعریف، مبادله الكترونیكی عبارت است از انتقال مالكیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الكترونیكی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالكیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الكترونیكی، یكسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و…)، كه آنرا بازرگانی و یا تجارت الكترونیكی گویند. بنابراین تجارت الكترونیكی[4] شامل انجام هریك از فعالیتهای قرارداد، مذاكره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و… از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یكسری فرآیندهای تكمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری[5]، مدیریت زنجیره عرضه[6] و طرح‌ریزی منابع داخلی[7] لازم است. انجام هریك از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را كسب وكار الكترونیكی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است كه حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است كه بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و كمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).

همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی[8] (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.

کالاکوتا و وینستون[9](1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:

1- دیدگاه ارتباطات[10]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.

2- دیدگاه بهنگام :[11] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.

3- دیدگاه خدماتی[12]: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.

۴ -دیدگاه فرآیند تجاری[13]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.

همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی[14] مشاهده می شود.

ویگاند[15](1997) و کولچیا[16] (2000) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:

۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،

۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،

۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،

4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.

بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

با استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).

تاتگلو و کولا[17](2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع، قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .

جاوالگی و رامسی[18] (2012) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .

2-4 تاریخچه تجارت الكترونیكی

سالها از اختراع تلفن توسط الكساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧٦ ، تجارت الكترونیكی را به گونه ای كه امروز شناخته می شود، پی ریزی كرد . برخی براین عقیده اند كه به كارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الكترونیكی است كه از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الكترونیكی در شكلی كه امروزه شیوه كاركردن همه ما را متحول كرده است، ریشه در همگرایی خلاق كامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الكترونیكی تبدیل به یكی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و كسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امكان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و كامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الكترونیكی به شكل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الكترونیكی داده ها[19](EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩٦٠ باز می گردد(حسنقلی پور، 1384).

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الكترونیكی

نظریه پردازان تجارت و دولت الكترونیك، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارایه كرده اند . به طور كلی با استفاده از مدل های بلوغ تجارت و دولت الكترونیكی می توان وضعیت موجود یك كسب وكار را استخراج كرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص كرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی كرد (خاکی، 1372) در این بخش مدل های مختلف بلوغ كه توسط صاحب نظران ارایه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه

در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارایه شده است: (وسکوت[20]، 2001)

١. راه اندازی سیستم پست الكترونیكی و شبكه داخلی

٢. ایجاد امكان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات

٣. ایجاد امكان ارتباط دو طرفه

٤. امكان تبادل ارزش

٥. دموكراسی دیجیتالی

٦. دولت یك پارچه


[1] . turban

[2] . Stinfeld

[3] . Zowass

[4] . Electronic Commerce

[5] .Customer Relationship Management (CRM)

[6] . Supply Chain Management (SCM)

[7] . Enterprise Resource Planning (ERP)

[8] . Chaffy

[9] . Kalakota & Whinston.

[10] . Communication View

[11] . Online View

[12] . Service View

[13] . Business Process View

[14] . Divergence

[15] . Wigand

[16] . Colecchia

[17] . Tatoglu and Kula

[18] . Javalgi and Ramsey

[19] . Electronic Data Interchange

[20] . wescott


[1] . Porter

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 61


مطالب تصادفی