برترین پکیج مبانی نظری بودجه اجرا و تصویب ان

مبانی نظری بودجه اجرا و تصویب ان

مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان

توضیحات :

مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان در 55 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بخش اول:مبانی نظری تحقیق

2-1) تاریخچه بودجه :

بودجه از نظر لغوی در قانون مالی ایران از کلمه بوژت فرانسوی ( Bouyette) گرفته و سپس در زبان انگلیسی بنام (Budget) اقتباس شده است و امروزه دیگر متداول فرانسویان نیست . )الماسی،1387 ، 15)

علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است واژه بوجت یک واژه انگلیسی قدیم است و به کیفیت چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند . بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگلیسی بوده و وزیر دارایی انگلیس آنرا با خود به پارلمان می برده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج می کرده و برای نمایندگان پارلمان توضیح می داده که بعدها این واژه را از خود کیف به محتویات آن تغییر معنی داد. .( الماسی، 1387، 15)

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و این واژه نیز همواره از قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی گشته است .برخی از تعاریفی که در بحث بودجه وجود دارد بر جنبه سیاسی بودجه تأکید دارد . در این دسته تعاریف ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید در عامل سیاسی جستجو کرد . بودجه بعد از تشکیل حکومتهای پارلمانی شکل گرفت یعنی از زمانیکه حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق سازوکارهای نمایندگی مجلس تحقق یافت .( الماسی،1387 ، 39)

اهمیت دادن و تأکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان قانون محاسبات عمومی شده است . برخی دیگر از تعاریف بر جنبه های رشد اقتصادی و مالی بودجه تأکید دارند . این تأکید بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت . در این دوران با گسترش و اخذ فعالیتها و عملیات دولت حجم بودجه ها نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت به تحولات اقتصادی مالی پیوند خورد .

دو پدیده مهم در طبیعت وجود دارد که از لحاظ ارتباط با فن بودجه نویسی بسیار اساسی بوده و علت وجودی بودجه را تبیین می کند .

ضرورت تهیه بودجه:

واقعیت اول: محدود بودن منابع اولیه و امکانات مادی موجود در طبیعت می باشد که مقادیر آن ثابت است و این محدودیت به افزایش جمعیت شدیدتر می شود .

واقعیت دوم: نامحدود بودن نیازهای انسان در زندگی اجتماعی است .

تضاد دو واقعیت مذکور نامعادله « منابع < نیازها » را به وجود آورده و مانعی را در راه تأمین حداکثر نیازهای انسان ایجاد کرده است .( الماسی،1387 ، 40)

انسان در مقابله با مشکل ارضای نیازهایش از قوه تعقل ، قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی تلاش کرده است تا با استفاده از حداقل منابع حداکثر بهره برداری را بدست آورده و به حد مطلوبی از نیازهایش دست یابد .او برای حصول این مقصود از ابزار بودجه ریزی استفاده می کند لذا بودجه به معنی عام آن تخصیص منابع و امکانات موجود برای تأمین حدمطلوب نیاز است .بنابراین از نظر علم مدیریت ، بودجه ریزی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود جهت کسب حد متناسبی از رضایت در تأمین نیازها می داند .

برای شناخت مفاهیم قانونی مربوط به بودجه،توجه به قانون اساسی ،قانون محاسبات عمومی كشور،قانون برنامه و بودجه،قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین،قانون مدیریت خدمات كشوری،قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و سایر قوانین موضوعه ضرورت دارد.

بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در سطح اقتصادی است که جهت اداره و پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و روابط بین الملل و در یک کلمه توسعه کشور بکار گرفته می شود . این سند از لحاظ مقدار نسبی و حجم و ترکیب اقلام درآمدها و هزینه ها حائز اهمیت بالایی است .

مطالبی که از نظر گذشت به صورت اجمالی در ارتباط با شکل گیری بودجه و جایگاه آن در حاکمیت مطرح گردید . از بودجه تعاریف متفاوتی مطرح گردیده است که هر حکومت و نظام اداری بنا به نوع دیدگاه و روش اجرای بودجه آن را تعریف کرده است . در زیر به برخی از تعاریف بودجه اشاره می شود:

2-1-1) تعاریف بودجه:

بر حسب تعریفی متعارف و اداری ، در گذشته بودجه حساب پیش بینی دخل و خرج یا درآمد و هزینه های دولت در یک سند مالی واحد برای یک دوره یکساله بود که به تصویب قوه مقننه می رسید و فاقد هرگونه اثرات پویا بر اقتصاد بود . .( الماسی،1387 ، 35)

بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود . ماده 14 قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر كرده است بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریك از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.(فرزیب،1376، 77)

2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی :

در اینجا به دو مورد از تعاریف بودجه از دیدگاه حقوقی و قانونی اشاره می شود . اولین تعریف قانونی كه از بودجه در نظام حقوق مالی ایران به عمل آمده است در ماده یك قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289به شرح زیر است:

بودجه سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد . مدت مزبور را سند مالیه می گویند و عبارت است از یکسال شمسی .

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول هدفهای دولت می شود.(الماسی،1387، 43)

در نهایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 هجری شمسی بودجه کل کشور را چنین تعریف می کند :

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود و از 3 قسمت زیر تشکیل می شود :

  1. بودجه عمومی دولت که شامل :

الف) پیش بینی دریافتی و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد .

ب) پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اقتصادی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند .

  1. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار .
  2. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود .

مطالبی که از نظر گذشت تعاریف مختلف از دیدگاههای مختلف در ارتباط با بودجه بود به لحاظ اینکه ما بتوانیم در ارتباط با بودجه ریزی و خصوصاً بودجه ریزی عملیاتی به تفضیل بحث نماییم لازم است ابتدا با بودجه ریزی و مراحل آن آشنا سپس راجع به بودجه ریزی عملیاتی وارد بحث شویم .

برای آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی لازم است ابتدا بودجه ریزی برنامه ای را مورد بررسی قرار دهیم چرا که بودجه ریزی برنامه ای و بودجه ریزی عملیاتی تا حدود زیادی به هم شباهت دارد تا آنجا که برخی از محققین و نویسندگان از جمله واترسون این دو اصطلاح را بطور مترادف و یا همراه با هم آورده اند .در واقع عده ای بودجه ریزی عملیاتی را مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای می دانند .

2-1-3) مراحل بودجه ریزی در ایران:

در هر كشوری كه بودجه آن از نظام پارلمانی پیروی می كند با تغییرات جزئی از چهار مرحله جداگانه تشكیل می شود كه مجموع این چهار مرحله را دوره بودجه یا سیكل بودجه می نامند كه عبارتند از: الف)مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. ب)مرحله تصویب بودجه. ج) مرحله اجرای بودجه. د) مرحله نظارت بر بودجه.

در كشور ما مراحل اول و سوم از وظایف قوه مجریه و مرحله دوم و چهارم از وظایف قوه مقننه است.(فرزیب،1387، 57)

2-1-3-1) مرحله تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه:

تهیه و تدوین بودجه ، با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز و با ابلاغ قانون بودجه خاتمه می یابد.این قسمت مهمترین ،اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه است.لیكن این نكته قابل ذكر است كه هرقدر بودجه به صورت علمی و فنی و دقیق تهیه شود،ولی دقیقا به مورد اجرا در نیایدنتیجه ای عاید نمی گرددو این مشكل اكثر كشورهای در حال توسعه می باشد.در ایران این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای مقام رئیس جمهور یا معاون ایشان به تمام وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شركتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی و كلیه دستگاههای اجرایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می شود.در این بخشنامه سیاستهای كلی دولت به صورت كلان (بخشی،منطقه ای)حسب مورد طرح و پیام تصاویر عملكردكلان بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی و تعیین سقف كلان بودجه عمومی دولت ،در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شودو در حقیقت محتوی كل بخشنامه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاستهای مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاستها وخط مشی های لازم در قالب هدفهای برنامه میان مدت توسعه اقتصادی – اجتماعی است.

به همراه این بخشنامه دستورالعملهایی تقسیم شده به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی كه دارای برنامه و فعالیتهای هزینه هستند ارسال می گردد و مهلت ارسال بودجه پیشنهادی دستگاهها موكدا تذكر داده می شود. این كار به منزله آغاز كار بودجه نویسی نمی باشد،بلكه دستگاههای اجرایی باید در طول سال مالی نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام نمایند.

ماده 14 قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر كرده است «بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریك از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.»

اصل 52 قانون اساسی در مورد مراحل تهیه و تصویب بودجه چنین بیان می كند:

«بودجه سالانه كل كشور و ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

فهرست مطالب :

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-1) تاریخچه بودجه

2-1-1) تعاریف بودجه

2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی

2-1-3) مراحل بودجه ریزی در ایران

2-1-3-1) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

2-1-3-2) مرحله تصویب بودجه

2-1-3-3) مرحله اجرای بودجه

2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه

2-1-4) بودجه ریزی برنامه ای

2-1-5) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف

2-1-5-1) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف در امریکا

2-1-6)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر

2-1-7) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی

2-1-8) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا

2-1-9) نظام بودجه ریزی افزایشی

2-1-10) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی

2-2) بودجه ریزی عملیاتی

2-2-1) تعریف بودجه ریزی عملیاتی

2-2-2)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور

2-2-3) انواع بودجه ریزی عملیاتی

2-2-4) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی

2-2-5) اجرای بودجه عملیاتی

2-2-5-1) حسابداری قیمت تمام شده

2-2-5-2) روش اندازه گیری کار

2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

2-2-7) اهداف بودجه ریزی عملیاتی

2-2-8) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی

2-2-9) اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول

2-2-10) فواید بودجه ریزی عملیاتی

2-2-11) الزامات بودجه ریزی عملیاتی

2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی

2-2-11-2) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا

2-2-11-3) تامین آموزشهای لازم

2-2-11-4) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی

2-2-11-5) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده

2-2-11-6) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج

2-2-11-7) فراهم کردن زمینه های مدیریتی

2-2-11-8) اقدامات نهایی

2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی

2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-3-1) پژوهش اول

2-3-2) پژوهش دوم

2-3-3) پژوهش سوم

2-3-4) پژوهش چهارم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55


مطالب تصادفی