برترین پکیج مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

ایلام نو شوش ارجان جوبجی تدفین قبر(گور);معماری قبور اشیا تدفینی (گورنهاده ها)

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه

در این پژوهش به معرفی ومقایسه قبور ایلامی جدید با توجه به کشفیات بدست آمده تا کنون خواهیم پرداخت ؛ تا بامقایسه های انجام گرفته درمیان این تدفینها ، الگوی مناسبی در ارتباط با شیوه های تدفین این دوره که یکی از نزدیکتریندوره ها به امپراتوری بزرگ هخامنشی است (و بسیار بر آن موثر) را ارائه نماییم و با این معرفی، تاثیر وتاثر ها و سنت های
تدفینی در این دوره از تاریخ را مورد کنکاش قرار دهیم.
پژوهش ارائه شده در 4 فصل ارائه می گردد که در فصل اول به کلیات پژوهش شامل بیان مساله ، اهداف ،ضرورتتحقیق ، روش پژوهش ، خلاصه ای از دوره ایلام و توضیحات مربوط به دوره ایلام نو ، تدفین در دوره ایلام ، پیشینهتحقیقات وجغرافیای نواحی مورد مطالعه و دیگر موارد مربوطه می پردازد. فصل دوم به معرفی تدفینهای مورد مطالعه دردوره ایلام نو اختصاص یافته است ؛ در این فصل به معرفی آرامگاههای شاخص دوره ایلام نو و طبقه بندی گورنهادههای این آرامگاه ها بر اساس جنس آنها و معرفی وتوصیف جداگانه هر یکپرداخته تا در بخش بعدی با توجه به اینطبقه بندی به مقایسه آنها بپردازد. در فصل سوم آثار وگورنهاده های بدست آمده از هر یک از آرامگاه ها به طورجداگانه مورد مطالعه ، سپس با یکدیگر وبا دیگر مناطق مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند و بالاخره در فصل آخر بانتیجه گیری از این مقایسه ها سعی در بیان الگویی برای تدفینهای دوره ایلام نو داشته است.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف
روش پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
روشتجزیه وتحلیل
محدودیت های پژوهش
جغرافیای منطقه
خوزستان
ارجان
شوش
رامهرمز
پیشینه تحقیقاتی
منطقه خوزستان
سابقه پژوهش ها در شهرستان بهبهان
پیشینه مطالعاتی آرامگاه ارجان
سابقه پژوهشهای شوش
پیشینه بررسی ها وپژوهش های باستان شناختی رامهرمز
نگاهی بر دوره ایلام
معنای نام ایلام
محدوده قلمرو ایلام
تقسیم بندی های دوره ایلام
آغاز ایلامی
ایلام قدیم
ایلام میانی
ایلام نو
ویژگی های تمدن ایلام نو در خارج از محدوده سرزمین مرکزی
دوره آهن قدیم
دوره آهنIII
زاگرس مرکزی
فارس
معنانگاری تدفین در باستان شناسی
نحوه تدفین در دوره ایلام
فصل دوم: قبور ایلام نو
آرامگاه ارجان
معماری آرامگاه
گورنهاده ها
کاسه سنگی
حلقه طلایی
دگمه های طلایی
میله نقره ای
پیاله نقره ای
تابوت مفرغی
اسکلت درون تابوت
آتشدان مفرغی
جام ارجان
ساغر مفرغی
گلدان مفرغی
پیاله های مفرغی
چراغ مفرغی
خنجر آهنی
پارچه های ارجان
گل نوشته
کتیبه ها
تاریخ گذاری های آرامگاه ارجان
آرامگاه های ایلام نویی شوش
کاوش های دمورگان
کاوش های دمکنم

کاوش های گیرشمن
کاوش های میروشیجی
قبور ایلام نویی در حفاریهای دمکنم
قبور ایلام نویی در حفاریهای گیرشمن
قبور ایلام نویی در حفاری های میروشیجی
توالی لایه نگاری
قبور ایلام نویی رامهرمز
آرامگاه جوبجی
معماری آرامگاه
تدفین های قرارگرفته در آرامگاه
تاریخ گذاری های آرامگاه جوبجی
گورنهاده ها
ظروفسنگی
ظروفسفالی
گورنهاده های فلزی
فصل سوم : مقایسه تطبیقی گورنهاده ها ومعماری آرامگاه ها
اشیا سنگی

اشیا سفالی
اشیا فلزی

اشیا طلایی
اشیا نقره ای
اشیا مفرغی
اشیا آهنی
دیگر موارد قابل مقایسه
پارچه ها
مهره
حلقه های فلزی
مجموع مقایسه ها
مقایسه معماری آرامگاه ها
فصل چهارم: نتیجه گیری
منابع وماخذ

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 153


مطالب تصادفی