برترین پکیج مطالعات موزه آب در قالب word

موزه آب در قالب word موزه آب;برنامه فیزیکی موزه;طراحی موزه

مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه  کامل و جامع

مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه کامل و جامع شامل موارد زیر می باشد:

چکیده

مقدمه

فصل اول

بخش اول: مبانی نظری

آب وجایگاه آن

ممفهوم نمادین آب در اساطیر كهن

گوهروجودی وویژگی های آناهیتا

آب از دیدگاه قرآن كریم

آب در مذاق حافظ

آب وچرخش سال

آب وبلاگردانی

آب ،نمادبركت

آب ودرمان

آب چهل یاسین

آب تفال و حاجت خواهی

بخش دوم: نقش آب در طبیعت

آب در طبیعت

انسان وآب

آب شیرین

آب درصنعت

كسب انرژی از آب

آب وحمل ونقل

تصفیه و توزیع آب

آب وآلودگی

بخش سوم:

آب درزندگی روزمره

آب ومسئولیت های آن

بخش چهارم:آب ومعماری

عناصرمرتبط باآب در معماری

آموزش وكودك وآب

بخش پنجم:

ایده ها و مفاهیم كلی در طرح موزه آب

موزه و عملكرد آن

فصل دوم

بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری . . . . . . . ……. 23

1-1-2 معبد آناهیتا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… – 23

2-1-2 چهل ستون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 23

3-1-2 پل خواجو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 23

4-1-2 سی وسه پل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 24

5-1-2 شاهزاده ماهان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 24

بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی . . . . . . . . . . . . . …………. 25

1-2-2 موزه هنرهای معاصر تهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. – 25

2-2-2 باغ موزه آب قلهك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 28

3-2-2 موزه آب یزد)كركسیونی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… – 42

بخش سوم: نمونه خارجی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. 44

1-3-2 موزه آب هلندآرنهوم)كركسیونی وكاربردی( . . . . . ….. – 44

2-3-2 موزه آب مورسیا)اسپانیا( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. – 44

3-3-2 موزه تاریخی سیامیك)ژاپن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… – 45

4-3-2 پارك تفریحی آبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… – – 46

فصل سوم:

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 46

1-1-3 بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه . . . . . . . . . . . ……….. – 46

2-1-3 برنامه ریزی سرای هستی بخش . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… – 48

3-1-3 ساختار عملكردی موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… – 49

4-1-3 بررسی عملكردها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 50

5-1-3 حوزه معرفی و آموزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. – 50

6-1-3 گالری ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 51

7-1-3 واحد روابط عمومی و اموربین الملل . . . . . . . . . . . ……….. – 51

8-1-3 امورآموزش وتبلیغات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. – 52

9-1-3 آب وكودك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 52

10-1-3 حوزه پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. – 52

11-1-3 حوزه خدمات رفاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 53

12-1-3 حوزه مالی واداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 53

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 54

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 54

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 55

1-2-3 نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان . . . . . . . . . . . ……….. – 55

2-2-3 انتخاب سیستم سازه های بهینه . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. – 62

فصل چهارم: طراحی موضوع

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 63

1-1-4 لزوم تحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. – 63

2-1-4 شناخت وتحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 63

3-1-4 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 64

4-1-4 تقسیمات سیاسی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… – 65

5-1-4 جغرافیای طبیعی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. – 66

6-1-4 پوشش گیاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 66

7-1-4 زمین شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 66

8-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 67

9-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 67

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 68

1-2-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 68

1-2-4 شناخت منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68

2-2-4 پتانسیل های توسعه منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 69

3-2-4 وضعیت اقلیم وهواشناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. – 70

4-2-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه – 22 شهرتهران . . . … 71

5-2-4 طرح تفصیلی منطقه – 22 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 73

6 2 4 امكانات منطقه – – – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73

7-2-4 دریاچه پارك چیتگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 74

8-2-4 شبكه دسترسی به منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. – 74

9-2-4 بافت قدیم منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76

10-2-4 شهرك های موجود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 77

11-2-4 بافت جدید منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77

12-2-4 تراكم جمعیت ومسكن در منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78

بخش سوم)به سوی طراحی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. 79

1-3-4 سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. ………………………….. – 79

2-3-4 عبورومروردرسایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 79

3-3-4 ورودی های سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 79

4-3-4 ورودی به بنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. – 79

5-3-4 مراكز فرهنگی اطراف سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 80

6-3-4 درختان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. ………………………….. – 80

7-3-4 آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… ………………………….. – 80

بخش چهارم:چگونگی شكل گیری حجم معماری . . . . . . . . . . . . . . ………….. 81

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. ………………………….. 83__

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 137


مطالب تصادفی