برترین پکیج پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-1- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-2- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….27

2 – 1-3-كالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….29

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز……………………………………………………………………………….30

2-2-2-فرم قطاعی……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-3- فرم ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………33

2-2-4- فرم چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..35

2-2-5- فرم اقماری……………………………………………………………………………………………………..36

2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………37

2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….38

2-2-8- فرم شبكه محوری باروكی………………………………………………………………………………….39

2-2-9- فرم مشبك ( توری شكل ) ………………………………………………………………………………..40

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….41

2-3-پارادایم های جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..41

2-3-1-راهبرد پراكنش شهری ……………………………………………………………………………………….42

2-3-2- تجربیات پراكنش شهری در كشور­های مختلف……………………………………………………..47

2-3-2-1- امریكا………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-2- چین…………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..48

2-3-2-4- ایران…………………………………………………………………………………………………………49

2-4- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….49

2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….49

2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..52

2-4-3-1-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..52

2-4-3-2-سوئیس………………………………………………………………………………………………………53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………53

2-6-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………56

2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..59

2-9- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………62

2-10- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………71

2-12- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76

2-14- شهر فشرده و كیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….77

2-15- كیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………78

خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

2-1-1- کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف كننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یكدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383 :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیكره اجتماعی و زنده آن راتشكیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).

دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).

بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد كه زندگی شهری را امكان پذیر می سازد (وزارت كشور ،1387: 304).

از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یك واحدجغرافیایی – اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .

اگر چه تعریف جامعی از شهر كه بتواند شامل كلیه شهرهای جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سیستم­های اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یك از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه ­داده اند.

2 – 1-3-كالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.

كالبد شهری ،یا به عبارتی طرح فضایی شهر بیانگر وسعت ،محتوا و حدود جغرافیایی و چگونگی استفاده از زمین شهری و فعالیت هایی است كه توسط انسان بر روی این فضا پیاده می شود(حبیبی ،1375 :1).

در این رابطه دلایل انتخاب شهر به عنوان یک واحد فضایی را می توان اینگونه بیان نمود .

1- حل و فصل شهری تعریف شده (مفهوم مورفولوژیک)

2- یک واحد عملکردی

3- یک نهاد قانونی (مفهوم اداری)( eurostate Statistics in focus 82/2008) .

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک

فرم شهر از نظرلینچ حاصل رابطه میان عناصر مرئی شهر و شناسایی گفتاری آن عناصر بوسیله استفاده کنندگان محیط شهری است .بنابراین تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سالهای اخیر نشان می دهد که در همه شهرها نمی توان از الگوی واحدی تبعیت کرده یا نظریه معینی را بکار برد.

در ذیل به عمده­ترین الگوهاواستراتژی های مرتبط با ساخت شهر اشاره می­گردد:

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز [1]

واضع این نظریه ارنست برگس از مكتب اكولوژی شیكاگو می­باشد. الگوی ساخت شهر براین اصل استوار است كه توسعه شهر از ناحیه مركزی به خارج شهر صورت گرفته و این مناطق ،با ناحیه مشاغل مركزی شروع و به وسیله منطقه در حال تحول احاطه می شود .


1. Concentric Urban Structure

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70


مطالب تصادفی