برترین پکیج پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی;دانلود مبانی نظری هویت اجتماعی ;دانلود رایگان ادبیات نظری هویت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی دانلود مبانی نظری هویت اجتماعی دانلود رایگان ادبیات نظری هویت اجتماعی

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت اجتماعی

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….. 16

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-2-2 دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2 پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………………………………. 22

5-2-2 کولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن…………………………………………………………………………………………………………………… 26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ………………………………………………………………………………………………. 27

عنوان صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ………………………………………………………………………….. 30

4-2 پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 32

بخشی از متن :

مقدمه : در این فصل ابتدا مروری بر نظریات مرتبط با تحقیق مطرح خواهد شد و سپس با انتخاب چند نظریه تلفیقی ، چار چوب نظری مناسب با این تحقیق مطرح می شود و پس از بیان مدل تحلیلی تحقیق به بیان فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت .

2-2 مباحث نظری

در این فصل عمدتا نظریات تعدادی ازجامعه شناسان كه به موضوع هویت اجتماعی پرداخته اند و با اهداف این تحقیق مرتبط می باشد ، مطرح می شود .

1-2-2 امیل دوركیم [1]

یكی از مفاهیم كلیدی دوركیم ، مفهوم وجدان جمعی است كه عبارت است از ” مجموعه باورها . احساسات مشترك در بین حد وسط اعضای یك جامعه ” سایه گسترده وجدان جمعی بر سر تمام افراد افكنده شده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت نمی كند ، به عبارت دیگر ، تغییر فرهنگ و یا نو شدن نسلها ، تغییری در وجدان جمعی به وجود نمی آورد و همچنان ثابت باقی می ماند . تنها تفاوتی كه ممكن است بوجود آورد در شدت و ضعف وجدان عمومی است . دوركیم برای نشان دادن چگونگی تحول وجدان جمعی و شدت و ضعف آن ، مفاهیم همبستگی مكانیكی و ارگانیكی را كه نشان دهنده ی دو سازمان اجتماعی متفاوتند به كار برده است : به عقیده وی هر چه همبستگی مكانیكی بیشتر باشد به علت شباهت افراد و مشتركات فراوان ، وجدان جمعی نیز قوی تر خواهد بود .

((با افزایش تعداد جمعیت و گسترش ارتباطات اخلاقی و حجم اجتماعی در این جامعه همبستگی مكانیكی كم كم تبدیل به همبستگی ارگانیكی می شود . در این جامعه به علت متمایز بودن افراد از یكدیگر وجدان جمعی تضعیف می شود ، آزادی های فردی گسترش می یابد و هر كس مختار است كه طبق میل خود عمل كند)) (آرون :1377 : 366- 364 )

نفوذ نظارت كننده در جامعه بر گرایشهای فردی ، دیگر كارایی اش را از دست داده و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد . دور كیم این وضعیت را در جوامع جدید آنومی یا بی هنجاری نامیده است. و به دنبال راه حلهایی برای رهایی از وضعیت بحرانی می گردد . بدیهی است راه حل او تقویت وجدان جمعی است كه از طریق عضویت در گروههای صنفی ایجاد می شود .

((به عقیده دوركیم یكی از عوامل موثر بر هویت مذهبی انسانها ، شركت در مناسك مذهبی است . بر گزاری مناسك مذهبی ، تجمع مردمی را در پی دارد كه دارای ارزشها و باورهای مشتركی هستند . این تجمع ، تقویت روح جمعی ، انسجام و اتحاد مومنین به آن مذهب را به ارمغان می آورد . این تجمع كه با احساسات مشترك شارکین همراه است ، آنها را از حوزه ی مادیات به حوزه معنویات منتقل می كند . وی معتقد است كه همه ی فرقه های سیاسی ، اقتصادی یا اعتقادی مواظب اند كه همایش های دوره ای داشته باشند ، تا اعضایشان بتوانند ، با به نمایش در آوردن ایمان مشترك خود در بین جمع به آن جانی تازه ببخشند .)) ( تیریاكیان ، 1373 : 159 )

علاوه بر كاركرد اصلی تجمع مردم در برگزاری مراسم مذهبی ، شادی و تفریح مردم نیز با برگزاری مراسم مذهبی تامین می گردد . بدین جهت است كه از نظر دوركیم ، پیوندی نزدیك و ناگفتنی بین روزه و مهمانی ، ایام مقدس و تعطیلات ، تعطیلات و شادی برقرار است . بدین خاطر گسترش و ارج نهادن به ایام مقدس و مناسك مذهبی سبب ایجاد همبستگی و انسجام مذهبی می شود .

2-2-2 تالكوت پارسونز [2]

((پارسونز دنیای اجتماعی را از زاویه افكار مردم به خصوص ارزشها و هنجارها مشاهده می كند . به اعتقاد پارسونز كنشگر انسانی در چارچوب نظام اجتماعی عمل می كند ولی عمل او جنبه ارادی و اخلاقی دارد و دارای خلاقیت ، اختیار ، و نیروی ارزش یابی است )). ( توسلی ، 1373 : 240 )

وی مدل سیبر نتیكی را ارائه می كند كه در آن چهار خرده نظام فرهنگی ، اجنماعی ، شخصیت و ارگانیسم رفتاری وجود دارد . ((اولین خرده نظام ، نظام فرهنگی است كه مركب از ایده ها ، اندیشه ها ، آرزوها ، اعتقادات ، باورهای جمعی و آداب و رسوم اجتماعی است كه فرد از جامعه حال و گذشته اش فرا گرفته است . )) (تنهایی ، 1383 : 183) نظام فرهنگی به افراد می گوید چه كاری انجام بدهند ، چه كاری انجام ندهند . چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است . فرهنگ میانجی كنش متقابل میان افراد است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم پیوند می دهد . به عبارتی ((فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزشها تجسم می یا بد و در نظام شخصیت ملكه ذهن كنشگران می شود .)) (ریتزر ، 1374 : 139 )

دومین خرده نظام ، نظام اجتماعی است كه ((شرایط کارکردی ساخت جامعه را بر عناصر موجود نهادهای اجتماعی تحمیل می کند . )) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) اهمیت نظام اجتماعی برای پارسونز به خاطر فرایند اجتماعی شدن و درونی شدن در نظام مذكور است . به وسیله آنها ارزش و هنجارها به افراد منتقل می شود .(( اجتماعی شدن و كنترل اجتماعی مكانیسم های اصلی اند كه نظام از طریق آنها توازن خود را حفظ می كند . )) ( ریتزر ، 1374 : 137 )

سومین خرده نظام، ((نظام شخصیتی است كه بر چگونگی انتخاب راه ها و نحوه رسیدن به اهداف از طریق قالبهای دو وجهی حق انتخاب ارزشها ، تاثیر می گذارد .)) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) . از نظر پارسونز و شیلر تمایلات نیازی مهمترین واحد های انگیزش كنش هستند كه با زمینه اجتماعی شكل می گیرند . به طور كلی نقش خاص شخصیت آنست كه منابع نیرو بخش را كه ارگانیسم رفتاری فراهم كرده است بسیج كند و آنها را به سوی هدفهای تعیین شده هدایت نماید . شخصیت در ایجاد رابطه اش با نظام اجتماعی نیازمند حمایت است و نظام اجتماعی نیز در شخصیت باید تائید و تصویب شود .(( شخصیت از راه نقش اجتماعی در نظام اجتماعی حضور پیدا می كند و آن بعدی از شخصیت را می سازد كه می توان هویت اجتماعی نامید . )) ( روشه ، 1376 : 162 ) .

پارسونز در تحلیل خرده نظام شخصیتی خود نیم نگاهی به مفاهیم« نهاد ، خود و فرا خود» فروید در تحلیل شخصیت دارد و برآنست كه شخصیت از طریق نهاد با ارگانیسم زیستی در ارتباط است . به همین دلیل برای نهاد ، كاركردی شبیه سازگاری قائل است. ((خود)) كاركرد بسیج و هدایت منابع شخصیت را بر عهده دارد و از این لحاظ كاركردش مشابه كاركرد دستیابی به هدف است .((فرا خود )) كاركرد هماهنگی های نهاد و خود را بر عهده دارد كه این امر از طریق درونی كردن نقشهای اجتماعی امكان پذیر است . به عبارت دیگر فراخود ، كاركرد یگانگی را در نظام شخصیت ایفا می كند و از گذر آن نظارت هایی كه هنجارهای نظام اجتماعی اعمال می كنند ، تحقق می یابد . او معتقد است كه علاوه بر این سه نوع نظام فرعی ، نظام چهارمی نیز وجود دارد كه فروید آن را پیش بینی نكرده است . این بعد شخصیت همان كاركرد حفظ الگو های فرهنگی است كه از راه شخصیت با جهان فرهنگی ارزشها ، ایدئولوژی ها و نهادها ارتباط پیدا می كند . پارسونز این کاركرد چهارم نظام شخصیت را هویت می نامد كه كنشگر عامل ، با درونی كردن نهادها ، ارزشها و ایدئولوژی هایی كه نظام فرهنگی جامعه عرضه می كند به كنش خود جهتی می دهد كه هم برای خودش و هم برای دیگران معنادار است .(( به موجب نظریه عمومی كنش پارسنز ، نظام فرعی هویت اساس پایدار شخصیت را می سازد و می تواند بر سایر نظامهای فرعی شخصیت و بر روابط میانی شان نظارت كند زیرا تامین كننده عناصر یگانگی و هماهنگی میان نظام های فرعی شخصیت است)) ( روشه ، 1376 : 165-164 )

چهارمین خرده نظام در نظریه پارسونز ،(( ارگانیسم رفتاری است كه از تاثیر محیط مادی و نیروهای حیات بخش مادی بر دیگر اجزا سخن می گوید )) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) به طور خلاصه رابطه چهار خرده نظام را می توان به صورت زیر نمایش داد . ارتباط سیبرنتیك خرده نظام های كنش در مدل زیر نشان داده شده است .

1-2 نمودار رابطه چهار خرده نظام پارسونز

انرژی – نظام فرهنگ اطلاعات +

نظام اجتماعی

نظام شخصیت

انرژی + نظام ارگانیسم اطلاعات –

((در نظام فرهنگی اطلاعات بدون انرژی و در نظام ارگانیسم انرژی بدون اطلاعات موجود است . مدل سیبر نتیك بر اساس ارتباط دوسویه اطلاعات و انرژی از بالا به پائین و از پائین به بالا بین خرده نظام های چهار گانه قابل طرح است . اختلال و ناهماهنگی پایدار بین اطلاعات و انرژی و بین فرهنگ و شرایط ارگانیسمی منشا مشكل اجتماعی است .)) ( اورعی ، 1374: 42 )

3-2-2ماكس وبر [3]

ماكس وبر در كتاب ” سرمایه داری و اخلاق پروتستان ” در جستجوی پاسخ به این سوال است كه: چه عاملی باعث به وجود آمدن سرمایه داری در غرب شده كه در سایر نقاط دنیا وجود ندارد ؟ وبر به ساخت ذهنی انسان رجوع می كند و معتقد است كه ذهنیت و طرز تفكر غربیها كه ناشی از فرهنگشان است سبب به وجود آمدن سرمایه داری در غرب گردید . به اعتقاد او هدایت و تعیین جهت رفتار انسان بر عهده فرهنگی است كه آن شخص در آن زندگی می كند . از نظر او، مذهب یكی از اجزای فرهنگ جامعه است و قادر است به تناسب موقعیتش در آن فرهنگ ، جهت دهنده رفتارهای انسان باشد . باید به خاطر داشت كه خصلت جهت دهی فرهنگ ، بدون شكل گیری منسجم آن ، در ذهنیت انسان امكان پذیر نیست . به عبارت دیگر از طریق فرایند جامعه پذیری ، فرهنگ درونی می شود و به عقیده وبر ، جهان بینی افراد شكل می گیرد . این جهان بینی شكل گرفته در ذهنیت انسانهاست كه هدایت وكنترل رفتارهای انسان را عهده دار است (( فرمان اختیار و اغراض ما در دست جهان بینی ماست )) ( آرون ، 1377 : 613 )

رفتار اقتصادی پروتستانها و در نتیجه سرمایه داری غرب ، بر اساس جهان بینی شكل گرفته در ذهنیت پروتستانها که نتیجه فرهنگ خاص مذهبی آنها بود ، شكل گرفته است . جهان بینی پروتستانی باعث شد ، پروتستانها به شیوه خاصی زندگی كنند و به كار و كوشش بپردازند . (( پیوند میان روح سرمایه داری و اخلاق پروتستانی نشان میدهد كه چگونه یك طرز تفكر معین درباره جهان می تواند جهت گیری كنشها را تعیین كند )) ( همان : 614 )

فرهنگ جهان بینی ( ساخت ذهنی ) عمل

مدل فوق گرچه نشان می دهد كه كنشگران اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ می باشند ولی وبر معتقد است كه كنشگران از اختیار در كنش خویش برخوردارند . از نظر وبر (( علیت جامعه شناختی)) علیتی احتمالی است . تعیین جبری گذشته و آینده به یك اندازه امكان ناپذیر است . بنابر این (( درست است كه در هر لحظه گرایشهایی بنیادی وجود دارد ، اما حدی از آزادی عمل همیشه برای آدمیان محفوظ است . این طرز تصور از تحول تاریخی به وبر امكان می داد كه حس درك عظمت مرد عمل را از دست ندهد .)) (همان :583 )

(( به اعتقاد وبر ، تعارض نظام ارزشی ( فرهنگ ) با نظام اقتصادی ، سبب تغییر فرهنگ می شود و تغییر فرهنگ سبب تغییر جهان بینی ( ساخت ذهنی ) انسان خواهد شد . به نظر وی تعارض بین دانش اثباتی و دانای دینی در دنیای معاصر مصداق بارز تعارض نظام ارزشی و نظام اقتصادی است .)) ( همان : 623)


[1]-Emile Durkheim

[2] – Talcott parsons

[3]- Max Weber

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15


مطالب تصادفی