برترین پکیج مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

ایلام نو شوش ارجان جوبجی تدفین قبر(گور);معماری قبور اشیا تدفینی (گورنهاده ها)

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه

در این پژوهش به معرفی ومقایسه قبور ایلامی جدید با توجه به کشفیات بدست آمده تا کنون خواهیم پرداخت ؛ تا بامقایسه های انجام گرفته درمیان این تدفینها ، الگوی مناسبی در ارتباط با شیوه های تدفین این دوره که یکی از نزدیکتریندوره ها به امپراتوری بزرگ هخامنشی است (و بسیار بر آن موثر) را ارائه نماییم و با این معرفی، تاثیر وتاثر ها و سنت های
تدفینی در این دوره از تاریخ را مورد کنکاش قرار دهیم.
پژوهش ارائه شده در 4 فصل ارائه می گردد که در فصل اول به کلیات پژوهش شامل بیان مساله ، اهداف ،ضرورتتحقیق ، روش پژوهش ، خلاصه ای از دوره ایلام و توضیحات مربوط به دوره ایلام نو ، تدفین در دوره ایلام ، پیشینهتحقیقات وجغرافیای نواحی مورد مطالعه و دیگر موارد مربوطه می پردازد. فصل دوم به معرفی تدفینهای مورد مطالعه دردوره ایلام نو اختصاص یافته است ؛ در این فصل به معرفی آرامگاههای شاخص دوره ایلام نو و طبقه بندی گورنهادههای این آرامگاه ها بر اساس جنس آنها و معرفی وتوصیف جداگانه هر یکپرداخته تا در بخش بعدی با توجه به اینطبقه بندی به مقایسه آنها بپردازد. در فصل سوم آثار وگورنهاده های بدست آمده از هر یک از آرامگاه ها به طورجداگانه مورد مطالعه ، سپس با یکدیگر وبا دیگر مناطق مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند و بالاخره در فصل آخر بانتیجه گیری از این مقایسه ها سعی در بیان الگویی برای تدفینهای دوره ایلام نو داشته است.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف
روش پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
روشتجزیه وتحلیل
محدودیت های پژوهش
جغرافیای منطقه
خوزستان
ارجان
شوش
رامهرمز
پیشینه تحقیقاتی
منطقه خوزستان
سابقه پژوهش ها در شهرستان بهبهان
پیشینه مطالعاتی آرامگاه ارجان
سابقه پژوهشهای شوش
پیشینه بررسی ها وپژوهش های باستان شناختی رامهرمز
نگاهی بر دوره ایلام
معنای نام ایلام
محدوده قلمرو ایلام
تقسیم بندی های دوره ایلام
آغاز ایلامی
ایلام قدیم
ایلام میانی
ایلام نو
ویژگی های تمدن ایلام نو در خارج از محدوده سرزمین مرکزی
دوره آهن قدیم
دوره آهنIII
زاگرس مرکزی
فارس
معنانگاری تدفین در باستان شناسی
نحوه تدفین در دوره ایلام
فصل دوم: قبور ایلام نو
آرامگاه ارجان
معماری آرامگاه
گورنهاده ها
کاسه سنگی
حلقه طلایی
دگمه های طلایی
میله نقره ای
پیاله نقره ای
تابوت مفرغی
اسکلت درون تابوت
آتشدان مفرغی
جام ارجان
ساغر مفرغی
گلدان مفرغی
پیاله های مفرغی
چراغ مفرغی
خنجر آهنی
پارچه های ارجان
گل نوشته
کتیبه ها
تاریخ گذاری های آرامگاه ارجان
آرامگاه های ایلام نویی شوش
کاوش های دمورگان
کاوش های دمکنم

کاوش های گیرشمن
کاوش های میروشیجی
قبور ایلام نویی در حفاریهای دمکنم
قبور ایلام نویی در حفاریهای گیرشمن
قبور ایلام نویی در حفاری های میروشیجی
توالی لایه نگاری
قبور ایلام نویی رامهرمز
آرامگاه جوبجی
معماری آرامگاه
تدفین های قرارگرفته در آرامگاه
تاریخ گذاری های آرامگاه جوبجی
گورنهاده ها
ظروفسنگی
ظروفسفالی
گورنهاده های فلزی
فصل سوم : مقایسه تطبیقی گورنهاده ها ومعماری آرامگاه ها
اشیا سنگی

اشیا سفالی
اشیا فلزی

اشیا طلایی
اشیا نقره ای
اشیا مفرغی
اشیا آهنی
دیگر موارد قابل مقایسه
پارچه ها
مهره
حلقه های فلزی
مجموع مقایسه ها
مقایسه معماری آرامگاه ها
فصل چهارم: نتیجه گیری
منابع وماخذ

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 153برترین پکیج مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید سوادکوه

ساسانیان سواد کوه پل سفید قلعه تاق;قلعه طاق;اسپهبد خورشید باستان شناسی معماری

این مجموعه بی نظیر به مطالعه، مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید سوادکوه به همراه پلان و نمایش ساختار معماری آن ، کروکی ارگ،تصاویر قلعه، تصاویر سفال های به دست آمده، طراحی سفال ها و می پردازد

مطالعه، مستند سازی ساختار معماری وبررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید سوادکوه در قالب pdf

در ۱۰ کیلومتری حد فاصل پل سفید – سرخ آباد، راهی فرعی در سمت چپ از جاده ی اصلی جدا می گردد که به منطقهى خطیر کوه و در نهایت به استان سمنان منتهی می شود. با پشت سر گذاشتن ۲ کیلومتر در دست راست به دامنه ی کوهی می رسیم، که تاق در آن جای دارد.

قلعه تاق اسپهبد خورشید با مختصات جغرافیایی ۳۵ درجه، ۵۹ دقیقه و ۵۹۸ ثانیه عرض شمالی و ۵۳ درجه، ۱۴ دقیقه و ۲۵۴ ثانیه طول شرقی در ارتفاع ۱۲۸۴ متر از سطح دریا، در پای روستای کمر پشت در منطقه ی ارژنگ رودبار دو آب قرار دارد .

تاق اسپهبد خورشید در نوع خود از بزرگترین تاق های طبیعی دنیاست که در نتیجه ی گسل کوه ها بوجود آمده است. عمر این گسل شاید به میلیون ها سال برسد. بیشترین پهنای آن در وسط تاق حدود ۹۰ متر و ارتفاع بیشینه آن در وسط از لبه ی بیرونی قوس تاق تا کف حدود ۹۲ متر است. فاصله ی میان پایه های تاق نزدیک به ۸۵ متر است. دیوارهای طرفین تاق، از داخل با عمقی بین ۱۰ تا ۱۵ متر، با شیب نزدیک به ۵۰ درجه، در بالا بهم می پیوندند، تا قوس تاق ایجاد شود. آنچه این دژ را از سایر استحکامات دفاعی مشابه خود تقریبا بی همتا و استثناء می نماید، ساختار معماری آن است که بر دیواره قائم کوه و با شیب نزدیک به ۹۰ درجه بر آن ایجاد و آرام گرفته و همین امر هم دسترسی به دژ و تسخیر آنرا را در گذشته ناممکن نموده بود. امروزه نیز حتی بررسی و مستند نگاری آن بصورت معلق در زمین و آسمان با ایجاد کارگاه های سنگ نوردی و تجهیزات ویژه به دشواری انجام گرفت و همواره خطرات جانی، سقوط و ترس از ریزش و آسیب به ساختار دژ وجود داشت.

این دژ به سبب عظمت و شگفتی ساختار معماری آن، رخدادها و افرادی که در آن مستقر شده اند، در باورهای مردم و مورخین جایگاه خاصی دارد و با نام های متعددی خوانده شده، برخی از آنها از این قرار است: غار خورشید، قلعه اسپهبد خورشید، عایشه گرگیلی دز، تاق ونداد هرمزد، تاق در بند کولا’، غاریا قلعه دیو سفید، غار ارژنگ دیو، دیو کلی”، لاپ کمر، قلعه ی تاقه

این مجموعه بی نظیر به مطالعه، مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید سوادکوه به همراه پلان و نمایش ساختار معماری آن ، کروکی ارگ،تصاویر قلعه، تصاویر سفال های به دست آمده، طراحی سفال ها و … می پردازد.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 27برترین پکیج بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری

قلعه رستم;تپه قلعه رستم;تپه قلعه رستم لردگان;نوسنگی;تپه قلعه رستم چهارمحال بختیاری;سفال قلعه رستم

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری در قالب pdf در 126 صفحه (قابل کپی به word)

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری در قالب pdf در 126 صفحه (قابل کپی به word)

موقعیت خاص چهارمحال و بختیاری و قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطقی همانند فارس،خوزستان و فلات مرکزی نشان از
اهمیت این منطقه در ادوار مختلف تاریخی و پیش از تاریخی دارد.با وجود موقعیت خاص و مهم این منطقه،به استثنای بررسی و کاوش های هیئت آلمانی در سال های دور تاکنون مطالعات نظاممند و همه جانبه ای در این منطقه صورت نگرفته است.هرچند در سال های اخیر توجه بیشتری به این منظقه شده است اما جنبه های مختلف مطالعات پیش از تاریخی این منطقه هنوز به درستی روشن نشده است.
مهمترین محوطه نوسنگی در منطقه ی چهارمحال و بختیاری محوطه قلعه رستم می باشد که در مطالعات و پژوهش های انجام شده توسط باستان شناسان ایرانی و غیر ایرانی این محوطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شاخص ترین یافته های باستان شناسی این محوطه داده های سفالی آن می باشند که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.با این حال داده های سفالی و به طور کلی سنت سفالگری در این منطقه ناشناخته باقی مانده است و در پژوهش های نوسنگی و سفال محور، باستان شناسان توجهی به این محوطه نداشته اند.بنابراین معرفی ابعاد مختلف سنت سفالگری و ویژگی های سفالی این محوطه می تواند این کمبود را در مطالعات باستان شناسی ایران جبران کند و به الگویی جهت شناخت سفال نوسنگی در این محوطه دست یافت.در کنار شناخت و آشنایی با سنت سفالگری این محوطه می توان به بررسی و مطالعه داده های سفالی محوطه های هم دوره در مناطق همجوار پرداخت تا زمینه بررسی تحولات نوسنگی و ارتباطات منطقه ای در این بخش از فلات ایران مهیا گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
– -2 1 بیان مساله
– -3 1 پیشینه پژوهش
– -4 1 اهمیت و ضرورت
– -5 1 اهداف تحقیق
– -6 1 پرسش های تحقیق یا فرضیه ها
– -7 1 روش تحقیق
– -8 1 فرآیند تحقیق
– -9 1 محدودیت های پژوهش
فصل دوم:جغرافیای چهارمحال و بختیاری و دوره نوسنگی در قلعه رستم
– -1 2 جغرافیا و اقلیم چهارمحال و بختیاری
– -2 2 دوره نوسنگی در قلعه رستم
– – -1 2 2 دشت خانمیرزا و تپه قلعه رستم
– – -2 2 2 بررسی در چهارمحال و بختیاری
– – -3 2 2 روند کاوش در قلعه رستم
– – -4 2 2 روش لایه نگاری
1 گمانه – – – – 4 2 2 A
ب
2 گمانه – – – – 4 2 2 B
– – -5 2 2 مراحل فرهنگی قلعه رستم
– – -6 2 2 سفال نوسنگی قلعه رستم
سفال مرحله 1 6 2 2
سفال مرحله 2 6 2 2
سفال مرحله 3 6 2 2
– 4گونه شناسی سفال قلعه رستم.
6 2 2 گونه 1
6 2 2 گونه 2
6 2 2 گونه 3
6 2 2 گونه 4
6 2 2 گونه 5
4 6 2 2 گونه 6
6 2 2 گونه 7
6 2 2 گونه 8
4 6 2 2 گونه 9
6 2 2 گونه 10
6 2 2 گونه 11
6 2 2 گونه 12
2 2 گونه 13
2 2 گونه 14
2 2 گونه 15
2 2 گونه 16
– – – -5 6 2 2 طبقه بندی فرم و نقش سفال قلعه
– – – -6 6 2 2 سفال قلعه رستم
– – -7 2 2 سایر یافته های فرهنگی استقراری در محوطه قلعه رستم
– – -8 2 2 اقتصاد زیستی ساکنان قلعه رستم
فصل سوم:دوره نوسنگی در مناطق همجوار
– -1 3 دوره نوسنگی در فارس56
– – 1 1 3 مطالعات نوسنگی در فارس
– – 2 1 3 گاهنگاری دوره نوسنگی در فارس
– – 3 1 3 سفال نوسنگی در فارس
1 3 1 3 سفال موشکی (فارس عتیق 1)

سفال جری (فارس عتیق 2)
سفال شمس آباد (فارس قدیم)
– -2 3 دوره نوسنگی در خوزستان71
– – 1 2 3 مطالعات دوره نوسنگی دردشت شوشان و دهلران
– – 2 2 3 گاهنگاری دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
– – 3 2 3 سفال دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
– – – 1 3 2 3 دوره شکل گیری شوشان
– – – 2 3 2 3 شوشان عتیق
– – – 3 3 2 3 شوشان قدیم
– – – 4 3 2 3 سفال نوسنگی در دهلران
– -3 3 دوره نوسنگی در فلات مرکزی
– – 1 3 3 فلات مرکزی ،نام و گستره جغرافیایی
– – 2 3 3 مطالعات نوسنگی فلات مرکزی
– – 3 3 3 گاهنگاری پیش از تاریخ فلات مرکزی
– – 4 3 3 سفال نوسنگی در فلات مرکزی
– – – 1 4 3 3 سفال دوره شکل گیری
– – – 2 4 3 3 سفال دوره فلات عتیق
– – – 3 4 3 3 سفال دوره فلات قدیم
فصل چهارم: جمع بندی
– -1 4 بحث
– -2 4 نتیجه گیری
منابع و مآخذ.
منابع فارسی
منابع لاتین

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 126برترین پکیج پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه

چاتال هیوک;چاتال هویوک ترکیه;تدفین چاتال هیوک باستان شناسی;چاتال هیوک معماری

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل و بی نظیر درباره معماری، باستان شناسی و شیوه تدفین محوطه تاریخی چاتال هیوک به همراه تصویر، نقشه، تصاویربازسازی شده از فضاهای داخلی و خارجی روستا و خانه ها، تصاویر از شیوه تدفین، گزارش تدفین و در قالب پاورپوینت در 61 اسلاید می باشد

پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک در 61 اسلاید

چاتال هیوک یکی از ازمحوطه های بزرگ وکلیدی آسیای صغیر واقع در32کیلومتری جنوب شرقی شهر قونیه ترکیه و11 کیلومتری جنوب چومرا می باشد وبزرگترین استقرارعصرنوسنگی شناخته شده شده درخاورمیانه محسوب می شود. براساس کاوش های انجام یافته تاکنون قدمت قدیمی ترین لایه این محوطه، متعلق به 6500 ق.م می باشد.ازحفاری این تپه، اشیاء مسی، پیکرک ها، نقاشی های دیواری ونیز استخوان انسان های ساکن دراین اثر پیداشده اند..تدفین به عنوان جنبه دیگرى از نوآورى هاى دوره نوسنگى درآناتولى جالب توجه است.تنوع شیوه هاى تدفینى در محوطه هاى نوسنگى این منطقه خود مى تواند ناشى از جنبه فردى داشتنمذهبوتنوع آن در این دوره در آناتولى باشد.وجود آثار تدفینى تزیینى و آیینى به همراه فرد متوفى علاوه بر این كه بیانگر ذوق هنرى وتوانایى سازندگان آن است، نشان از نوعى اعتقاد به زندگى دوباره نیز دارد.بررسی نحوه تدفین ، شیوه های خاک سپاری ورسومات مرتبط با دفن مردگان دراین مکان تاریخی موضوع تحقیق حاضر می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
موقعیت جغرافیایی آسیای صغیر
تـاریخچه مطـالعـات باستـان شناسـی درآسیای صغیر
موقعیت جغرافیایی چاتال هیوک
موقعیت چاتال هیوک در نقشه آسیای صغیر
طرح بازسازی روستایچاتال هیوک
نقشه توپوگرافی چاتال هیوک
ترانشه های محل کاوش در چاتال هیوک
سوابق کاوش های انجام یافته درچاتال هیوک
معماری چاتال هیوک
نمای کلی از محل کاوش در چاتال هیوک
نقشه بخشی ازآثار معماری مکشوفه درچاتال هیوک
طرحخانه های چاتال هیوک
ساختار معماری یک خانه درچاتال هیوک
طرح معماری داخل منازل چاتال هیوک
سایت پلان منازل چاتال هیوک با توجه به پلان های مکشوفه
رنگ آمیزی دیوارهای خانه ها درچاتال هیوک
تدفین درچاتال هویوک
اسکلت انسان روبه جهت شمال
دانه های تزئینی درکنار استخوان ها
دفن یک فرد بدون دست وشانه
تدفین دیگری باسنگ چین دور قبر
تصاویر از چند تدفینی
تدفین به شکل ساده
تدفین به شکل روم شرقی(بیزانسی)
تدفین باسنگ چین دور قبر
نمونه هایی ازسنگ چینی گورها
دفن نوزادان به صورت پلت فرم
تدفین باجمع شدگی پاها
اسکلت بدون سر یکزندرکنارجنین
دفن جداگانه وثانوی
اسکلت انسانی بااشیای زینتی مهره ازجنس استخوان و سنگ درکنار مچ پا
تدفین به شکل پلت فرم
پلان محل دفن وقرارگیری اسکلت های انسانی:
طرحی ازیک تدفین درچاتال هیوک:
نمونه سنگ های ابسدین درچاتال هیوک
تیغه های ساخته شده ازجنس سنگ ابسدین
منابع وماخذ:
اینپروژه یک مجموعه جامع و کامل و بی نظیر درباره معماری، باستان شناسی و شیوه تدفین محوطه تاریخی چاتال هیوک به همراه تصویر، نقشه، تصاویربازسازی شده از فضاهای داخلی و خارجی روستا و خانه ها، تصاویر از شیوه تدفین، گزارش تدفین و … در قالب پاورپوینت در 61 اسلاید می باشد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 61برترین پکیج بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری

قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری سفال قلعه رستم قلعه رستم

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری و حوزه های فرهنگی همجواردر قالب pdf( قابل کپی به word) در 126 صفحه

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری در قالب pdf( قابل کپی به word) در 126 صفحه

موقعیت خاص چهارمحال و بختیاری و قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطقی همانند فارس،خوزستان و فلات مرکزی نشان از
اهمیت این منطقه در ادوار مختلف تاریخی و پیش از تاریخی دارد.با وجود موقعیت خاص و مهم این منطقه،به استثنای بررسی وکاوش های هیئت آلمانی در سال های دور تاکنون مطالعات نظام مند و همه جانبه ای در این منطقه صورت نگرفته است.هرچند درسال های اخیر توجه بیشتری به این منظقه شده است اما جنبه های مختلف مطالعات پیش از تاریخی این منطقه هنوز به درستیروشن نشده است.
مهمترین محوطه نوسنگی در منطقه ی چهارمحال و بختیاری محوطه قلعه رستم می باشد که در مطالعات و پژوهش های انجامشده توسط باستان شناسان ایرانی و غیر ایرانی این محوطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شاخص ترین یافته های باستانشناسی این محوطه داده های سفالی آن می باشند که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.با این حال داده های سفالی و به طورکلی سنت سفالگری در این منطقه ناشناخته باقی مانده است و در پژوهش های نوسنگی و سفال محور، باستان شناسان توجهی بهاین محوطه نداشته اند.بنابراین معرفی ابعاد مختلف سنت سفالگری و ویژگی های سفالی این محوطه می تواند این کمبود را درمطالعات باستان شناسی ایران جبران کند و به الگویی جهت شناخت سفال نوسنگی در این محوطه دست یافت.در کنار شناخت وآشنایی با سنت سفالگری این محوطه می توان به بررسی و مطالعه داده های سفالی محوطه های هم دوره در مناطق همجوارپرداخت تا زمینه بررسی تحولات نوسنگی و ارتباطات منطقه ای در این بخش از فلات ایران مهیا گردد.
این فایل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه پژوهشاهمیت و ضرورت
اهداف تحقیق
پرسش های تحقیق یا فرضیه ها
روش تحقیق

فرآیند تحقیق
محدودیت های پژوهش
فصل دوم:جغرافیای چهارمحال و بختیاری و دوره نوسنگی در قلعه رستم
جغرافیا و اقلیم چهارمحال و بختیاری
دوره نوسنگی در قلعه رستم
دشت خان میرزا و تپه قلعه رستم
بررسی در چهارمحال و بختیاری

روند کاوش در قلعه رستم
روش لایه نگاری
گمانهA
گمانه B مراحل فرهنگی قلعه رستم
سفال نوسنگی قلعه رستم
سفال مرحله 1
سفال مرحله 2
سفال مرحله 3
گونه شناسی سفال قلعه رستم

گونه 1
گونه 2
گونه 3
گونه 4
گونه 5
گونه 6
گونه 7
گونه 8
گونه 9
گونه 10
گونه 11
گونه 12
گونه 13
گونه 14
گونه 15
گونه 16
طبقه بندی فرم و نقش سفال قلعه رستم
2 سفال قلعه رستم
سایر یافته های فرهنگی استقراری در محوطه قلعه رستم
اقتصاد زیستی ساکنان قلعه رستم
فصل سوم:دوره نوسنگی در مناطقهمجوار
دوره نوسنگی در فارس
مطالعات نوسنگی در فارس
گاهنگاری دوره نوسنگی در فارس سفال نوسنگی در فارس
سفال موشکی (فارس عتیق 1)

سفال جری (فارس عتیق 2)
سفال شمس آباد (فارس قدیم)
دوره نوسنگی در خوزستان
مطالعات دوره نوسنگی دردشت شوشان و دهلران
گاهنگاری دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
سفال دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
دوره شکل گیری شوشان
شوشان عتیق
شوشان قدیم
سفال نوسنگی در دهلران
دوره نوسنگی در فلات مرکزی
فلات مرکزی ،نام و گستره جغرافیایی
مطالعات نوسنگی فلات مرکزی
گاهنگاری پیش از تاریخ فلات مرکزیسفال نوسنگی در فلات مرکزی
سفال دوره شکل گیری
سفال دوره فلات عتیق
سفال دوره فلات قدیم
فصل چهارم: جمع بندیبحث
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 121برترین پکیج کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

چگاسفلی;گورستان چگاسفلی;کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان;گورستان تل چگاسفلی

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)

فهرست مطالب
فهرست شکل ها پ
فهرست جداول س
فهرست نمودارها ص
سخن ناشر ط
قدردانی ع
پیشگفتار
صادق ملک شهمیرزادی 1
مقدمه
عباس مقدم 4
فصل اول. دربارة تُ لچگاسفلی
عباس مقدم 15
فصل دوم. کاوش در گورستان تُ لچگاسفلی
عباس مقدم 23
فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی، دشت زهره
کوروش محمدخانی 39
فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج 49
فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش
جواد سلمانزاده 137
فصل ششم. بحث و نتیج هگیری
عباس مقدم 151
پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی
حامد وحدت ینسب، سیده ماندان کزازی 157
پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی
لعیا عالی نیا 243
پیوست ۳. توصیف و طبق هبندی ظروف سفالی
مهرنوش زاده دباغ 261
پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گون هشناسی ظروف سنگی
زینب ولی زاده 285
پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزی
جواد سلمانزاده، احمد سرخوش 301
پیوست ۶. توصیف و طبق هبندی اشیای تزئینی و مهرها
سارا فریدونی 315
پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررس یهای باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلی
نیما نظافتی 333
پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُ لچگاسفلی
الناز پیروزی 341
پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُ لچگاسفلی
سهیلا ذکوی، عبدالرحیم بناء 349
پیوست ۱۰. استفاده از دس تساخت ههای کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُ لچگاسفلی
مهرنوش زاد هدباغ 355
کتابنگاری 365
ب

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)

فهرست مطالب

1مقدمه

فصل اول. دربارة تُل چگاسفلی

فصل دوم. کاوش در گورستان تُل چگاسفلی

فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی

فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج

فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش

فصل ششم. بحث و نتیجه گیری

پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی

پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی

پیوست ۳. توصیف و طبقه بندی ظروف سفالی

پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی ظروف سنگی

پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزی

پیوست ۶. توصیف و طبقه بندی اشیای تزئینی و مهرها

پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررسی های باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلی

پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۱۰. استفاده از دست ساخته های کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُل چگاسفلی کتاب نگاری

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 405برترین پکیج مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان;تپه قلعه خان;تپه قلعه خان بجنورد;تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالیاین فایل یک مجموعه جامع و کامل درباره بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی به همراه تصاویر جدید و قدیم محوطه، تصاویر اشیای فرهنگی به دست آمده، نقشه سایت، نقشه  برش لایه ها، نقشه سازه های معماری، طراحی سفال و  می باشد

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی در قالب pdf در 40 صفحه (قابل کپی به word)

*این فایل به جهت صرفهجویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 80 صفحه بوده است.

روستای قلعه خان در شهرستان مانه و سملقان به مركزیت آشخانهدر استان خراسان شمالی واقع است . در میان خانه های بافتقدیمی این روستا تپه ای باستانی وجود دارد. بر اساس پژوهش هایباستان شناختی، این تپه به طور متناوب از 6000 ق. م تا تقریباً 60سال قبل (حدود 8000 سال) محل سكونت گروه های انسانی دردوره های مختلف بوده است.
ارتفاع عمدة تپة باستانی قلعه خان، سازه ای متعلق به دورةتاریخی است. سازهای با پلان كلّی گرد یا شش ضلعی كه روی
بقایای پیش از تاریخی تپه پی افكنده شده است. سازه احتمالاً دردورة اشكانیان ساخته شده و در دورة ساسانی تجدید بنا شده است .در طول دورة اسلامی، به طور متناوب از بخش های داخلی سازهاستفاده می شده است .در نزدیكی (حدود یك كیلومتری) تپهگچ بری هاییاحتمالاً متعلق به بنایی رسمی از دورة ساسانی شناسایی شد.

استقرار قلعه خان در شرق شمالی ایران در دشت سملقان ودر مركز روستایی به همین نام، درفاصلة حدوداً 23 كیلومتری غربشهر آشخانه (مركز شهرستان مانه و سملقان) قرار دارد.

شكل امروزی هستة اصلی اثر شبیه استوانه ای تقریباً گرداست كه دیواره های آن از تمام جوانب به صورت تقریباً عمودی
(برش) قابل مشاهده است. در نتیجه لایه های فرهنگی وساختارهای معماری در برشهای عمودی اطراف اثر مشهود است.
دامنه های غربی، شمالی و شرقی تپه به وسیلة ساكنین محل درگذشته (دهه 1350 .ه.ش) به گونه ای خاكبرداری شده كه ارتفاعدیواره ها در آن بیش از شش متر است. در میان خانه های مسكونیروستای معاصر، برجستگی های بزرگ و كوچك به صورت جدا ومنفك از تپة اصلی مشاهده می شود و به نظر می رسد وسعت تپهبیش از شكل امروزی باقیمانده از آن بوده است..

این فایل یک مجموعه جامع و کامل دربارهبررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی به همراهتصاویر جدید و قدیم محوطه، تصاویر اشیای فرهنگی به دست آمده، نقشه سایت، نقشه برش لایه ها، نقشه سازه های معماری، طراحی سفال و ….می باشد:

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 40برترین پکیج تحقیق در مورد موزه 41 ص

تحقیق موزه و مقاله موزه;فایل تحقیق درباره موزه;فایل ورد موزه;تحقیق درباره موزه;کار تحقیقی دذ مورد موزه

تحقیق در مورد موزه 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

تحقیق در مورد موزه 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تعاریف موزه

همواره تعاریف و تعابیر متفاوتی برای موزه به کار گرفته شده و دیدگاههای متفاوتی در این خصوص وجود دارد. هر یک از این تعاریف براساس دیدگاهها و جهان بینی های شخصی ارائه گردیده اند . یکی از این تعاریف ، معنای لغوی موزه بوده که بیشتر جنبه ای تاریخی دارد: « واژه موزه از کلمه یونانی موزیون (mouseion) گرفته شده و در دوره کلاسیک یونان جایگاه پرستش موز هاست » موزها فرشتگان الهام بخشی هستند که هنرهای عامیانه ، موسیقی ، شعر ، نقاشی ، معماری و …. به ایشان نسبت داده شده است . این مکانها به فرشتگان الهام بخش وقف می شدند و جایگاهی برای پرستش و مطالعه بودند.

«موزه ها ، همان دختران ژوپیتر (jopiter) یا خدایان الهام بخش علم و ادبیات و هنر و موسیقی و حجاری و … می باشند. موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از دنیای جهت گرد آوری مجموعه هایی از نموده های گوناگون به منظور تحقیق و بررسی و بهره گیری

همچنین تعاریف دیگری نیز براساس عملکرد و جایگاه موزه صورت گرفته است. از جمله می توان به تعبیر خاص « آلن دوکلاس » اشاره نمود:

« موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از بنایی جهت گرد آوری مجموعه هایی از اشیا، به منظور تحقیق ، بررسی، بهره گیری و … بنابراین می توان گفت موزه نخست برای سهولت کار عنصری را که اصولا دارای هویت زمان و مکان بوده به زیر یک سقف گرد می آورد . دوم اینکه مشخصات و شرحی را به عنوان نخستین کام برای شناسایی اشیا فراهم می آورد، همچنین باعث پیدایش انگیزه برای سیر تفکرات بیننده فراتر از چیزهایی که به طور عادی شناخته است ، می گردد.»

تعریف دیگری نیز از سوی مدیریت موزه های فرانسه ارائه شده است : « در ماده 2 فرمان 1546-45 سیزدهم ژوئیه 1945 آمده که به هر کلسیون متشکل از آثار که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی باشد و به صورت دائمی در معرض تماشای عموم قرار بگیرد از نظر فرمان حاضر، موزه اطلاق می شود.»

« یک موزه موسسه است که مجموعه ها ، اسناد را نگاهداری می کند. نمایش می دهد و با مدارک آنها را توضیح می دهد و برای منفعت عمومی مشارکت می کند.»

2-1-1- آکیوم

اما آکیوم در طی سالهای 2001-1946 جامعترین تعریف موزه را بدست آورده است :

سال 1946

کلمه موزه ها تمامی مجموعه های باز بر عموم از اشیای هنری ، تکنیکی، علمی ، تاریخی و باستان شناسی را در بر می گیرد و نیز باغ های حیوان شناسی ، باغ های گیاه شناسی را شامل می شود به استثناء کتابخانه ها مگر در آنها در فضاهای دائمی برای نمایش نگهداری شوند.

سال 2001

ماده 2: تعاریف : یک موزه موسسه دائمی بدون مقاصد مادی است که در جهت خدمت به جامعه و توسعه آن است . بر روی عموم باز می باشد و برای مقاصد مطالعاتی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، بهره وری معنوی ، آثار و شواهد بر جای مانده از انسان و محیط آن را بدست می آورد، نگاهداری می کند . تحقیق می کند ، با آنها ارتباط برقرار می کند و آنها را به نمایش می گذارد .

تاریخچه موزه در جهان

گردآوری مجموعه های مختلف و به عبارت دیگر مجموعه سازی را که شاید اولین انگیزه برای ایجاد موزه ها شد ، امری خواص در انسان دانسته اند که از اولین روزهای حیات انسان بر روی زمین همواره با او همراه بوده است . در ابتدا این امر به صورت ذخیره غذا، پوشاک و … خود را نمایان ساخت ولی با گذشت زمان خود را در شیوه های اعتقادی و آیینی بروز داد و انسان آموخت چیزهایی را که برای او ارزشمند است جمع آوری و نگهداری نماید. همانطور که قبلا نیز عنوان شد در یونان باستان موزه جایگاه پرستش موزها بود. در سایر تمدن های باستانی نیز کمابیش اینگونه معابد و اماکن باتفاوت هایی که ناشی از اختلاف در عقاید و آیین هایشان بود یافت می شد.

در بین این تمدن ها به دلیل شکوفایی و پیشرفت در فرهنگ و هنر، مصر و یونان از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این معابد با شکوهتر نمایان گردیدند.

در پایان سده چهارم و آغاز سده سوم پیش ازمیلاد مسیح ، که مصر پایگاه فرهنگ و هنر یونان گردید، « بطلیموس اول » از سرداران « اسکندر مقدونی » به اعتلای فرهنگ و هنر یونان همت گماشت و توجه برجسته ترین دانشمندان یونان آسیای صغیر و پاره ای از کشورهای دور و نزدیک به مصر جلب شد. بطلمیوس در کنار کاخ مسکونی خود در شهر اسکندریه جایی را به نام موزه مشتمل بر یک دانشگاه بزرگ، کتابخانه ، آزمایشگاه ، رصدخانه و باغ گیاهان و جانوران تاسیس کرد ولی پس از بطلمیوس این فکر دنبال نشد و از این «موزه » فقط اشاره هایی در کتابها باقی مانده است …. استفاده از آثار هنری در روم باستان به نحو دیگری بود. سرداران رومی نخبه ، غنایمی را که طی جنگ ها بدست می آوردند در شهر روم در پارک ها و حمام ها و سایر اماکن عمومی به نمایش می گذارند و عامه مردم می توانستند از آنجا دیدن کنند.

« در قرون وسطی » موزه کالبدی بود که در آنجا مجموعه هایی از اشیا کمیاب و جالب ادوار گذشته از قبیل تاریخ طبیعی یا آثار هنری را به نمایش در می آوردند . گرایش به گرد آوری آثار و اشیا نفیس و ارزشمند از دیدگاه زیبایی شناسی مبتنی بر انسان محوری که در دوران یونان و روم باستان به ظهور موزه انجامید در قرون وسطی رنگ دیگری به خود گرفت و به جهت حاکمیت مذهب در این دوران موزه بیشتر به مکان جمع آوری اشیا متبرک و مذهبی تبدیل گردید. لیکن با آغاز دوره رنساسن از انهدام کامل این گنجینه ها جلوگیری به عمل آمد و در نیتجه موزه ها نیز در تداوم سیر سابق خود تجدید هیات یافتند.

از حدود سال 1400 تا 1700 یعنی از آغاز رنسانس تا اوج «کلاسیسم »، کشف مجدد عهد باستان یونانی و روسی بروز چند پارگی در جهان مسیحیت و دنیوی شدن آموزش ، پیدایش کلی یا طبقه n « آرستیوکرات » طبقه اشراف و « بوژوا، طبقه متوسط» و همچنین اکتشافات عمده به ازدیاد گسترده مجموعه نخست در مجموعه های سلطنتی و سپس نزد متاسیان خصوصی منجر شد.

در دوره رنسانس همچنین به دلیل تحولات فکری، این اندیشه در صاحبان مجموعه پدید آمد که فقط از دیدگاه مادی به آنها توجه نداشتند بلکه بر ارزش های معنوی و هنری مجموعه هایشان نیز تاکید ورزند.

برای نمایش آثار هنری حجیم خود مانند مجسمه و تابلوهای بزرگ نقاشی اتاق هایی نور گیر با طول زیاد و عرض کم ساختند و آن را « گالری» نامیدند. از آن پی واژه موزه در دوره رنسانس درباره مجموعه های هنری متداول گشت.

گشوده شدن مجموعه های خصوصی به روی مردم (سده 17 و 18 م ) ، رنسانس و پس از انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپای غربی (1750 -1850 میلادی ) افکار جدید و تاثیرات اساسی ای در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در غرب پدید آورد . لذا در این ایام مجموعه های خصوصی با نام موزه در اختیار عموم افراد جامعه قرار گرفت . در سال 1683 م توسط « آشممولین » نخستین موزه ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شهر آکسفورد انگلستان گشایش یافت در تاریخ 30 اوت 1792 م در فرانسه براساس تصویب نامه f.n.c موزه ها منبر عمومی و ملی یافتند .

همزمان با این عمل (موزه لوور) (عکس 3 ت 1) به عنوان مکاین برای استفاده عموم در سال 1792 م افتتاح شد کرسنگ زیرین بنای موزه ها در قرن نوزدهم میلادی گردید.

در نیمه اول قرن نوزدهم مجموعه های خصوصی که در دوران قبل حمل آوری شده بودند به دلایلی از قبیل رخدادهای سیاسی و گشوده شدن مجموعه های خصوصی بر روی مردم به موزه های عمومی تبدیل شده و در طراحی و ساخت موزه ها ، الگوی ، معبد- موزه » رایج شد موزه ها عهده دار نقش عمده ای در ایجاد سبک هیا معماری شدند به عبارت دیگر طراحی موزه ها محلی برای بروز ظهور سبکهای مختلف معماری به منظور مجذوب ساختن مردم گردیدد . همچنین موزه های این دوره اساسا خصلت هنری و تاریخی و باستان شناختی داشتند و در بر انگیختن وقوف به ارزش تمدن اروپایی یا غربی به هنگام طلوع ملی گردید اروپایی و امپریالیسم متناظر آن نقش قابل ملاحظه ای ایفا کردند.

در صد سال بین 1850 و 1950 ، پدیده های پندی بروز کردند که با تاثیر بر یکدیگر به پیدایش « جهان موزه ها » منجر گردیدند. که بذر وضع کنونی را در بطن خود داشت . این پدیده ها عبارت بودند از ادامه گسترش انقلاب صنعتی در اروپا و ایالات متحده، استقرار رژیم های دموکراتیک ، تحولات بنیادی در علوم و تسریع پیشرفت فنی ، گسترش استعمار اروپا و آمریکا ، اعم از اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ، اشاعه وسایل ارتباطی و بروز جنبه «دموکراتیک » در آموزش و فرهنگ .. این دوره هم چنین شاهد پیدایش انواع تازه ای از موزه شد : از جمله موزه های انسان شناسی و مردم شناسی ، موزه های علوم و فنون ، موزه های تاریخ شهرها ، موزه های مواضع باستان شناسی و نیز ناظر کشف نقش آموزشی موزه ها و پیدایش آگاهی حرفه ای گردید.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41برترین پکیج مقاله درباره مقایسه سفال اشكانی و ساسانی

تحقیق درباره مقایسه سفال اشكانی و ساسانی ;مقایسه سفال اشكانی و ساسانی ;تحقیق سفال ساسانی ;فایل ورد سفال اشکانی

دانلود مقاله درباره مقایسة سفال اشكانی و ساسانی 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات:

دانلود مقاله درباره مقایسة سفال اشكانی و ساسانی 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سفالگری باستانی

هنر سفال سازی نزد باستانشناسان قدر و منزلت خاصی دارد، چه همین قطعه‌های كوچك سفال كه به ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، ما را به زمانه و زندگانی مردم آن روزگاران می‌رساند. فن سفال سازی درایران، از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است. به نوشته گیرشمن، در حدود ده هزار سال پیش، كسانی كه دركوهستانهای بختیاری ضمن پرداختن به شكار و تهیه خوراك، به ساخت ظروف سفالی نیز اشتغال داشته‌اند. این نظریه كه بیشتر باستانشناسان، آغاز صنعت سفال سازی را از ایران می‌دانند، در خور توجه است. به نوشته پروفسور پوپ در كتاب بررسی هنر ایران «مداركی كه اخیراً به دست آمده قویاً موجب اثبات فرضیه‌های چند سال اخیر است مبنی بر این كه كشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آن یعنی : كوزه‌گری و صنعت سفال‌سازی و بافندگی از فلات ایران آغاز شده است».

نقوش سفال در باستان

گل رس كه ماده اولیه مورد نیاز در هنر سفالگری است انسان را قادر می‌نماید تا از آن، جهت ساخت ظروف مختلف سفالین استفاده كند. این ظروف كه در ابتدای امر ساده و دست سازند بیشتر جهت رفع نیازمندیهای اولیه زندگی و تعدادی نیز بر اساس اعتقادات مذهبی در مراسم مختلف از جمله تدفین كاربرد داشته‌اند. به تدریج با اختراع چرخ سفالگری در هزاره پنجم ق.م و بعد از آن رواج لعاب به عنوان پوشش و تزیین ظروف، در دوران تاریخی عمده‌ای در تولید آثار سفالی ایجاد گردید. نقوش حیوانی- گیاهی و انسانی جایگزین نقوش ساده هندسی شدند. ساخت ظروف به شكل پیكره‌های حیوانات از قبیل بز ، كاو نر كوهاندار ، سگ و گوزن رواج یافت به این گونه ظروف كه معمولا آبریزی در لبه آنها دیده می‌شود ریتوان می‌گویند. ریتون كه سیر تكاملی آن تا دوره ساسانی ادامه پیدا می‌كند به عنوان ساغر و ظرف نوشیدنی پیشكشی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در قرون اولیه اسلامی شیوه سفالگری كم و بیش همانند دوره قبل از اسلام (ساسانی) ادامه پیدا كرد. از قرن سوم هجری در صنعت سفالگری دگرگونی و تحولی شگرف پدید آمد و هنر سفالگری از نظر فن لعاب‌دهی و نقوش و نیز استفاده از كتیبه جهت تزیین ظروف و ظروف زرین‌فام به مراحل پیشرفته‌ای رسید. به طوری كه اوج این تحولات را از اواخر عصر سلجوقیان و خوارزمشاهیان می‌توان مشاهده نمود. در كنار آثار سفالی، روند تكاملی و تحولات چشمگیر صنعت زیبای آبگینه را نمی‌تواند نادیده گرفت. قدمت این صنعت زیبا و ظریف به 2500 تا 3000 سال ق.م می‌رسد و احتمال می‌رود كه سازنده اولین اشیا شیشه‌ای مصریان باشند.

هنرمند سفالگر پیش از تاریخ ایران با نقاشی روی سفالینه‌ها گویی شعر می‌سرود. سفالگر نقاش با استفاده از عناصر بصری ساده، اشیاء و حیوانات و انسان را می‌نمایاند، مثلاً خطوط موّاج موازی در درون یك دایره و مستطیل، نشاندهنده آب است و مثلثی كه سطح آن چهارخانه بندی شد، نشانگر كوه یا مربعی كه با خطوط افقی و عمودی تقسیم و خطوط موّاج در آن ترسیم شده، احتمالاً نشانه زمین زراعتی است. جانوران منقوش روی ظروف عمدتاً عبارتند از: بز، قوچ، گوزن، گاو، پرندگان و غیره. امّا برخلاف نقاشی غارها در اینجا شكل واقعی حیوان مورد توجه نبوده، بلكه طرح خلاصه و اغراق شده آن مطرح است. زیرا كه آرایش سفالینه در كار سفالگر اهمیت بیشتری دارد: او به دلخواه، شكل طبیعی را به شكل تجریدی تبدیل می‌كند تا بدین ترتیب مقاصد تزیینی خود را برآورده سازد.

در این دوره بدنه سفال لطیف و درخشان شد و در تمام تپه‌ها و دهكده‌های باستانی كم و بیش این مراحل طی شده است. می‌توان گفت كه این مراحل به دوره تمدنی بستگی داشته است. مثلاً زمانی كه سفالها خشن و ناصاف بود، خانه‌های مردم نیز از گل و چینه ساخته شده بود، امّا در مرحله‌ای كه سفالها نازك و صیقل‌دار شد، خانه‌ها نیز با خشت و آجر ساخته شده‌اند.

مقایسه سفال اشكانی و ساسانی

در دوره اشكانیان به سبب توجه خاص به ظروف زرین و سیمین، ساخت ظروف سفالینی رو به كاهش نهاد. از ویژگیهای سفال‌گری این زمان، باید به لعاب ظروف اشاره كرد. رنگ این لعابها سبز روشن تا آبی فیروزه‌ای رنگ بود. اشیاء باقی مانده از این دوره، شامل خمره‌های بزرگ برای انبار آذوقه، تابوتهای سفالی با نقش انسان و ظروف گلدان شكل و قمقمه‌هایی كه با لعاب تزیین شده‌اند.

و…

فهرست مطالب :

سفالگری باستانی

نقوش سفال در باستان

مقایسه سفال اشكانی و ساسانی

بررسی نقش سفالهای اشكانی و ساسانی

سفال اشكانی

نگاهی به روند سفالگری بعد دوره اشكانیان و ساسانیان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18برترین پکیج دانلود پاورپوینت مراسم نوروز در عهد صفویه

دانلود پاورپوینت نوروز در عهد صفویه;چگونگی برگزاری نوروز در عهد صفویه;نوروز در عهد صفویه;تحقیق درباره نوروز در عهد صفویه;دانلود پروژه نوروز در عهد صفویه;نوروز در دوران صفویه;جشن نوروز در صفویه;پاورپوینت جشن نوروز در زمان صفویه;جشن نوروز در صفویه

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است

پاورپوینتمراسم نوروز در عهد صفویه

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه،

جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده

از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و

هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند.

زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است که امروزه به آن برابری

بهاری می‌گویند.

توضیحاتی از متنپاورپوینت

جشن گلریزان در نوروز :

یک جشن دیگر در نوروز، جشن گل سرخ و یا به عبارت دیگر، جشن

گلریزان است. این جشن در بهار و در مراسم شکوفه زدن گل سرخ

برگزار می‌شد و تا زمانی که گل سرخ وجود داشت، ادامه می‌یافت.

در این جشن شب و روز در اماکن عمومی رقص و پایکوبی برپا می‌شد

و شماری از نوجوانان که برای سرگرمی مردم در قهوه خانه‌ها

می‌رقصیدند،

در خیابان‌ها و محلات شهر راه می‌افتادند و عده‌ای هم همراه آن‌ها،

طبق‌هایی پر از چراغ حمل می‌کردند و بر سر و روی عابران گل می‌ریختند

و از آنان پول می‌گرفتند. زنان و مردان شهر در حومه شهر‌ها به گردش

می‌پرداختند و غذا و تنقلات می‌خوردند و از روی شوخی به یکدیگر

گل سرخ پرتاب می‌کردند.

فرمت :پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد صفحات :15

مختص ارائه کلاسی و کنفرانس

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 15