برترین پکیج اصول و قوانین لوله کشی گاز ساختمان

سیستم لوله کشی گاز ساختمان;سیستم حرارتی لوله کشی

سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان مشتمل بر لوله‌کشی رابط، کنتور و لوله‌کشی داخل ساختمان که از خروجی رگلاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می‌شود میباشد

نکات لوله کشی گاز ساختمانها

1-در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد.

2-کروکی آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.

3-جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد.

4-با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.

5-نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا بدون قلم خوردگی پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.

6-انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست.

7-مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذA3 باشد.

علمک

1-انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.

2-فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.

3-در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.

4-محور رایزر و علمک هم راستا باشد.

5-فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد.

کنتور

1-روی دیوار همسایه نباشد.

2-اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.

3-برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.

4-جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیتG10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.

5-در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

لوله

1-در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.

2-اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

3-در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

4-حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

5-اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

6-لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

7-عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

8-شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

9-تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

10-اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

11-در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد:

i.پیش بازرسی

ii.پایان جوشکاری و نظارت مصالح

iii.نوار پیچی و تست

12-لوله شیر آلات اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد.

13-برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود.

14-تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد.

15-اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 82برترین پکیج دانلود تحقیق پالایش نفت

پالایش نفت;نفت خام ;پالایشگاه ;بنزین و مواد سنگین مانند قیر;تفکیک پذیری روی نفت خام

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد .

همان طوری كه بیان شد نفت خام مخلوطی از هیدروكربورهای مختلف بوده كه در ان مواد سبك مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد كه در هم حل شده اند . برای استفاده باید این مواد از هم تفكیك گردند و به این جهت لازم است كه عمل تفكیك پذیری روی نفت خام انجام گیرد .بعد از عمل تفكیك در مورد بعضی از فراورده ها ، جهت قابل استفاده شدن لازم است كه عملیات ثانویه روی آنها انجام گیرد .

برای هر یك از مراحل پالایش دستگاههای خاصی لازم است ودركل عمل پالایش شامل سه مرحله اصلی می باشد كه عبارتند از :تفكیك یا عمل جداسازی ،عمل تبدیل و تصفیه .

قبل از پرداختن به هر یك از مراحل لازم است توضیحات مختصری در مورد بعضی تعاریف و قوانین داده شود .

 • فاز: محیط یا قسمتی ازماده است كه تمام خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن یكسان باشد.
 • نقطه جوش : درجه حرارتی است كه مایع در ان درجه حرارت به حالت غلیان در می آید و درهمه نقاط مولكولها می خواهندبه فاز گاز وارد شوند .
 • حالت تعادل : به حالتی از سیستم گفته می شود كه خواص ماكروسكوپی آن مانند :

دما، فشار ، غلظت ، حجم و …در ان حالت ثابت باشد ، تعادل دینامیكی دارد و در اشل میكروسكوپی تحولات دردو جهت با سرعت مساوی انجام می گیرد.

 • فشار بخار : در سیستم بسته روی سطح مایع در هر درجه حرارتی مقداری بخار مایع ایجاد می شود كه این بخار تولید فشار می كند . وقتی كه بین فاز مایع و فازگازی تعادل برقرار گردد فشار ایجاد شده را فشار بخارمایع گویند كه تنها بستگی به دما دارد ودرهردمایی برای هر مایع مقداری ثابت است ودر صورت تغییرد ما مقدار ان نیز تغییر می كند و رابطه آن به صورت زیر می باشد :

در این رابطه P فشار بخار بر حسب اتمسفر t دما بر حسب درجه كلوین و آنتالپی تبخیر مولی بر حسب ژول برمول و R ثابت گازها كه برابر 314/8 ژول بر درجه كلوین مول است .

در محدوده دمایی كه H 8 ثابت باشد رابطه زیر كه به نام ( كلازیوس – كلاپیرون ) معروف است را خواهیم داشت :

فشار جزئی : در مورد مخلوط گازها ، فشاری را كه هر گاز وقتی كه به تنهایی تمام ظرف را اشغال كند فشار جزیی آن گاز گویند وبا نشان می دهند مجموع فشارهای جزئی گازها مساوی فشار كل سیستم است :

و

دراین روابط فشار كل و كسرمولی سازنده i می باشد .

 • محلول : به یك مخلوط یكنواخت و همگن محلول گویند كه دارای یك فاز می باشد .
 • محلول ایده آل : محلولی را گویند كه آنتالپی انحلال آن مساوی صفر باشد :
 • تعادل فازها در محلول دوتایی : وقتی كه دو ماده را در هم حل می كنیم در حالت كلی دو حالت اتفاق می افتد :
 • دو ماده در هر دو فاز سنگین و سبك ( به عنوان مثال ، حالت مایع و حالت گاز ) درهم حل
  می شوند .
 • دو ماده در فاز سنگین نا محلول و در فاز سبك محلول هستند ( صرفا در فاز مایع نامحلول ودر فاز گاز محلول هستند . )

دروهله اول ، ما حالتی را در نظر می گیریم كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگین محلول هستند و اشاره ای به روابط و قوانین موجود در این شرایط می كنیم .

وقتی كه مخلوط ایده آل ازدو مایع داشته باشیم ،در فاز بخار و بر اساس قانون دالتون خواهیم داشت :

و
و براساس قانون رائولت ، فشار بخار هر سازنده از روی غلظت آن در فاز مایع مساوی است با :

در این رابطه فشار بخار جسم A در فازی گازی ، فشار بخار خالص جسم A و كسر مولی در فاز مایع و كسرمولی در فاز بخار است .

از مجموع این دو رابطه خواهیم داشت :

در مخلوطهای دو تایی ایده آل در حالت تعادل بین مایع و بخار خواهیم داشت :

و

در این رابطه k ضریب تعادل و x1 و x2 جز مولی اجزا 1و2 در فاز مایع وy1 y2

جز مولی اجزا 1و2 در فاز بخار می باشد و همیشه در مورد آنها داریم :

و

نسبت فشار خالص دو جسم را ضریب فرایت گویند كه معادل است با :

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی عبارتند از دما t ، فشار p و تركیب مخلوط c یا همان x برای نمایش تغییرات پارامترها بر روی صفحه وبررسی اثر آنها در روی فازها معمولا دو پارامتر درنظر گرفته می شود و بقیه پارمترها ثابت می مانند .

در مخلوطهای دو تایی كه از قانون رائولت پیروی می كنند ، یعنی اینكه آنتالپی انحلال مساوی صفر است ، محلول ایده ال است و خواهیم داشت :

دراین رابطه فشار بخار جسم A در روی محلول و فشار بخار همان جسم بصورت خالص و كسر مولی ان در فاز مایع است .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21برترین پکیج GS-EP-EXP-101 ترجمه فارسی

ICAPSTOTAL PRECOMPrecommissioning Execution;توتال پیش راه اندازی

ترجمه فارسی دستورالعمل پیش راه اندازی شرکت توتال

ترجمه فارسی دستورالعمل پیش راه اندازی شرکت توتال

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 90برترین پکیج دانلود پاورپوینت خواص دیزل گازوئیل

خواص دیزل گازوئیل ;گازوئیل زیست دیزل ;زیست ‌توده;نقطه ریزش ;فیلتراسیون گازوئیل

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار روداین سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود دارد

سوخت دیزل

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود داردکه ازجمله آنها می‌توان :

به زیست‌دیزل، زیسـت ‌تــوده به

مـایـع (BTL) و گـاز به مـایع

(GTL) اشاره داشـت.

نقطه ریزش

نقطه ریزش یک مایع پایین ترین دمایی است که در آن مایع تحت شرایط تعیین شده روان و جاری می گردد.

مفهوم نقطه ابری شدن Cloud point :

هنگام سرد شدن محصولات نفتی،دمایی که در آن ابر یا هاله ای از کریستال های ترکیبات پارافینی در داخل محصول نفتی ظاهر شود.(در این دما نمونه سیالیت خود را از دست نداده و قابل استفاده است)

گازوئیل دارای حداقل نقطه اشتعال 54°C و ماکزیمم نقطه ریزش 0°C می‌باشد . دانسیته آن در دمای 15.6°C برابر با 820-860kg/m3 می‌باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.

فیلتراسیون گازوئیل

یکی از مسائل مهم در ماشین آلات استفاده از سوخت مناسب و عاری از هر گونه ناخالصی می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده سوخت مورد استفاده شرکت ها به دلایلی از قبیل تانکرهای حمل و نقل، تانک های ذخیره نامناسب و آلوده، شرایط جوی منطقه و…. دچار آلودگی می گردد.

عملکرد دستگاه فیلتراسیون گازوئیل :

ابتدا خروجی گازوییل مخازن به پمپ دستگاه وصل شده و از طریق پمپ وارد فیلتر ذرات می گردد.این فیلتر قادر است ذرات را تا 10 میکرون از سوخت جدا نماید.پس از آن سوخت وارد فیلترکوالسر(جداساز آب)می گردد.در سیستم کوالسر آب موجود در سوخت از آن جدا شده و در پایین مخزن کوالسر جمع آوریمی گرددو در نهایت گازوئیل با عبور از یک سپریتور کاملا خالص سازی می شود .با این روش آب و ذرات با رانـدمان بسیار منـاسب از سوخـت

پالایش شده و در نتیجه عمر قطعات حساس

از قبیل انژکتـورها و پمپ گازویـیل افزایـش

می یابد.

عدد ستان چیست ؟

عدد ستان (به انگلیسی: (Cetane number یک معیار اندازه گیری جهت نشان دادن زمان تاخیر، احتراق سوخت می‌باشد بدان معنی که زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفـظه احتراق

شروع احتراق سوخـت که درطی این

تاخیرزمان،سوخت جمع شده و سپس

محترق می گردد .

عدد اکتان سوخت :

عدد اکتان از نسبت میزان اکتان سوخت به هپتان بدست می آید . هپتان خاصیت متراکم شدن ضعیف دارد لذا عدد صفر برای آن در نظر می گیرند و در مقابل اکتان قابلیت متراکم شدن بسیار بالا دارد که به آن عدد 100 می دهند .

عدد اکتان در سوخت های مختلف معیاری است که نشان می دهد تا چه میزان سوخت در مقابل فشار و حرارت مقاوم می باشد و بطور خودبخود محترق نمی شود.

فایل پاورپوینت 15 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15برترین پکیج دانلود پاورپوینت مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

صنعت نفت;سازمانهای چابک;ویژگیهای سازمانهای چابک;ابعاد تولید چابک

صنعت نفت سازمانهای چابک ویژگیهای سازمانهای چابک ابعاد تولید چابک

امروزه محیط سازمانها آبستن تغییرات، فرصتها و چالشهای زیادی است که توانائی و قابلیت رویارویی با آنان را می توان از سازمانها انتظار داشت. از یک طرف نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتهای حاصل از تغییرات و از طرف دیگر بهبود توانائیها و زیرساختهای سازمان میتواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار سازمان باشد.

شرایط قرن 21

سرعت غیر قابل کنترل

تغییر و تحولات سریع

انتقال سریع مفاهیم و اطلاعات

گسترش ارتباطات

تسلط روز افزون عامل دانش و دانائی

مشتری مداری

افزایش رقابت

تغییرات فناوری (بویژه شبکه ای شدن)

حرکت اقتصادی و جهانی بسوی سراسری شدن و یکپارچگی

ویژگیهای سازمانهای چابک

انعطاف پذیر هستند

مبتنی بر اطلاعات می باشند

تمرکز فعالیتها بر شایستگی ها

حذف هزینه های سربار

خلاق

فقدان سلسله مراتب

اعتماد بین همکاران

فایل پاورپوینت 23 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 23برترین پکیج دانلود شرح اجزاء مختلف یک سیستم تراکمی

دانلود مقاله شرح اجزا سیستم تراکمی با فرمت word;دانلود مقاله کمپرسور سیستم های تبرید;دانلود مقاله درباره کندانسور;دانلود تحقیق کندانسور پیستونی

اجزاء مختلف یك سیستم تراكمی شامل كمپرسور كندانسور اواپراتور و شــیر انبســـاط می باشد كه قلب یك سیستم تراكمی بوده كه ممكن است 1 ـ در ماشینهای مبرد تبخیری كمپرسورهای پیستونی2 ـ كمپرسوردورانی با پیستون گردنده (رتور) 3 ـ كمپرسورهای گریز از مركز یا توربو كمپرسورها و 4 ـ كمپرسورهای مارپیچی بكار روند

این فایل شامل تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی

اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی

سیلندرها

پیستون

رینگ های پپیستون

واسطه ( کریسکف)

شاتون

میل لنگ

چرخ طیّار

کاسه نمد

سوپاپ های مکش و رانش کمپرسور

سوپاپ محافظ

بای پاس (میان بر)

سیستم روغن کاری

سیستم خنک کننده کمپرسور

كمپرسورهای پیستونی تراكم یك مرحله ای

الف) كمپرسورهای خرد و كوچك

كمپرسورهای فریونی

كمپرسورهای بزرگ واسطه ای

ساختمان اجزاء كمپرسورهای دورانی

کمپرسورهای مارپیچی

و ….

فرمت فایل: word قابل ویرایش

تعداد صفحه:14

فایل بسیار مفید و کاربردی برای پایان نامه و پروژه و تحقیق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14برترین پکیج راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت

راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت;نظارت کارگاهی;وظایف و مسئولیت های گروه نظارت;روابط بین گروه نظارت و پیمانکار و عوامل پیمانکار;بازرسی های متداول;مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت;مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت

راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت

فصل اول – نظارت کارگاهی

1-1 کلیات 1

2-1 انواع نظارت 1

3-1 سازمان گروه نظارت 2

4-1 وظایف و مسئولیت های گروه نظارت 2

5-1 ناظر 3

6-1 روابط بین گروه نظارت و پیمانکار و عوامل پیمانکار 5

7-1 بازرسی های متداول 6

فصل دوم – مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت

1-2 کلیات 15

2-2 مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت 16

3-2 آزمایش مجدد 18

4-2 روشهای نمونه برداری 19

5-2 منحنی های کنترل 19

فصل سوم – سیمان و آزمایشهای آن

1-3 کلیات 23

2-3 کانیهای لازم برای تولید سیمان 23

3-3 تولید سیمان 24

4-3 ترکیب شیمیایی سیمان 24

5-3 انواع سیمان 25

6-3 مقاومت نسبی بتن های ساخته شده از سیمان های مختلف 27

7-3 دستورات آئین نامه ای برای انتخاب نوع سیمان در شرایط محیطی گزند بار 28

8-3 ویژگیهای شیمیایی سیمان 29

9-3 ویژگیهای فیزیکی سیمان 29

10-3 آزمایش های سیمان 31

11-3 نمونه برداری از سیمان 31

12-3 انبار کردن و نگهداری سیمان 36

فصل چهارم – سنگدانه و آزمایشهای آن

1-4 کلیات 41

2-4 منابع سنگدانه ها 41

3-4 تعاریف 44

4-4 مشخصات فنی سنگدانه 47

5-4 آزمایشهای سنگدانه ها 65

6-4 حمل و نقل و انبار کردن سنگدانه ها 65

فصل پنجم – آب و مواد افزودنی

1-5 آب 71

2-5 مواد افزودنی 72

3-5 آزمایشهای آب و مواد پوزولانی 79

فصل ششم – فولاد

1-6 کلیات 83

2-6 نوع و مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن 83

3-6 حمل و انبار کردن میلگردها 87

4-6 نمونه برداری و آزمایش 87

5-6 مشخصات مکانیکی و ضوابط پذیرش میلگردها 88

6-6 مشخصات شیمیایی میلگردها 91

7-6 نقشه های اجرایی 92

8-6 بریدن و خم کردن آرماتور 92

9-6 بستن و کارگذاشتن آرماتورها 93

10-6 وصله کردن آرماتور 94

11-6 جوشکاری آرماتور 94

12-6 حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد 100

13-6 رواداریها در بریدن و کار گذاشتن میلگردها 102

14-6 بازرسی و نظارت 103

15-6 آزمایشهای میلگرد 104

فصل هفتم – پایایی بتن

1-7 کلیات 107

2-7 محیط با شرایط یخ زدن و آب شدن متناوب 107

3-7 بتن در شرایط محیطی مهاجم 109

4-7 حداکثر مواد پوزولانی 110

5-7 محیط های سولفاتی 111

6-7 محافظت در برابر خوردگی آرماتور 113

7-7 خوردگی فولاد به علت کربناسیون 114

8-7 معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی 116

فصل هشتم – ساخت حمل ریختن و تراکم بتن

1-8 ساخت بتن 117

2-8 حمل بتن 123

3-8 بتن ریزی و متراکم ساختن بتن 129

4-8 تراکم وتحکیم بتن 137

5-8 سقوط آزاد بتن و جداشدگی 142

فصل نهم – کیفیت بتن و طرح اختلاط

1-9 اجزای بتن 147

2-9 مشخصه های بتن سخت شده 149

3-9 مشخصه های بتن تازه 153

4-9 انقباض بتن 154

5-9 آزمایش های بتن 155

6-9 شرایط پذیرش بتن 167

7-9 طرح اختلاط 170

فصل دهم – اثر مواد شیمیایی مختلف بر بتن و شیوههای حفاظت سطحی

1-10 کلیات 185

2-10 طبیعت ترکیبات شیمیایی مهاجم 186

3-10 خوردگی آرماتور 190

4-10 ارزیابی تاثیر حفاظت سطحی بتن با آزمایش 196

5-10 ترکیبات حفاظت سطحی بتن 198

6-10 راهنمای اثر مواد بر بتن و انتخاب شیوه حفاظت 218

فصل یازدهم – عمل آوردن بتن

1 -11 کلیات 241

2-11 تاثیر حرارت 242

3-11 عمل آوری توسط آب 243

4-11 پوشش های نفوذ ناپذیر 244

5-11 پوشش های پاشیدنی 244

6-11 عمل آوری تحت حرارت زیاد و بخار 246

7-11 عمل آوری در اتوکلاو 247

8-11 مدت عمل آوردن 247

9-11 عمل آوری بتن روسازی بام عرشه پل ها و کف های روباز 248

10-11 عمل آوری بتن دیوارها و کفهای داخلی 249

11-11 عمل آوری بتن دیوارها و ستونهای خارجی و پایه های پل ها 250

فصل دوازدهم – روشهای خاصبتن ریزی

1-12 کلیات 251

2-12 پمپ کردن بتن 251

3-12 پاشیدن بتن و ملات 260

4-12 بتن ریزی در زیر آب 269

فصل سیزدهم – مرمت بتن

1-13 کلیات 273

2-13 مصالح مرمت بتن 274

3-13 آماده سازی بتن برای مرمت 276

4-13 روشهای برداشتن بتن 277

5-13 تمیز کردن و عمل آوری 278

6-13 روشهای مرمت 279

7-13 عملکرد برخی از مصالح تعمیر در مرمت سازه های بتنی 288

88 ل چهاردهم – ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد

1-14 کلیات 291

2-14 تعریف هوای سرد 291

3-14 مصالح 292

4-14 طرح مخلوط بتن 292

5-14 دمای بتن تازه 293

6-14 روش برآورد دمای مخلوط بتن 294

7-14 گرمایش مصالح 295

8-14 مدت زمان لازم جهت محافظت از بتن تازه در مقابل یخ زدگی 297

9-14 روشها و مصالح لازم جهت محافظت از بتن در مقابل یخ بندان 300

10-14 آمادگیهای قبل از بتن ریزی 301

11-14 اختلاط بتن 302

12-14 عمل آوردن بتن 302

فصل پانزدهم – ساخت بتن و بتن ریزی در هوای گرم

1-15 کلیات 303

2-15 حدود کاربرد 303

3-15 تدابیر ویژه جهت بتن ریزی در هوای گرم 306

فهرست ماخذ 317

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 321برترین پکیج پاورپوینت پی دی اف شده اندازه گیرهای دبی (فلو)

پاورپوینت پی دی اف شده اندازه گیر های دبی (فلو)

پاورپوینت پی دی اف شده اندازه گیر های دبی (فلو)

پاورپوینت پی دی اف شده اندازه گیر های دبی (فلو)

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 81برترین پکیج اکسل جامع محاسبات ضخامت پایپ مطابق با ASME B31.3

اکسل جامع محاسبات ضخامت پایپ مطابق با ASME B313

اکسل جامع محاسبات ضخامت پایپ مطابق با ASME B313

اکسل جامع محاسبات ضخامت پایپ مطابق با ASME B31.3

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 81