برترین پکیج کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان pdf

جزوه محاسبه عدم قطعیت; عدم قطعیت; عدم قطعیت اندازه گیری; عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده; کتاب عدم قطعیت; کتاب عدم قطعیت اندازه گیری; مثال های عدم قطعیت

کتاب عدم قطعیت اندازه گیری جزوه محاسبه عدم قطعیت مثال های عدم قطعیت عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده مثال های عدم قطعیت

عدم قطعیت اندازه گیریکتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان

فهرست فایل PDF :

فصل اول

مفاهیم اولیه اندازه گیری و عدم قطعیت

اندازه گیری چیست ؟

چه چیز هائی اندازه گیری محسوب نمی شود؟

عدم قطعیت اندازه گیری چیست ؟

بیان کردن عدم قطعیت اندازه گیری

خطا در مقابل عدم قطعیت

چرا عدم قطعیت اندازه گیری مهم است (کالبیراسون – آزمون – تلرانس)

فصل دوم

مفاهیم آمار توصیفی

خطای اپراتور

محاسبه آماری پایه

بدست آوردن بهترین برآورد

چه تعداد مقدار اندازه گیری شده برای محاسبه اندازه گیری مهم است؟

پراکندگی … انحراف استاندارد

نکته محاسباتی

برای بدست آوردن انحراف استاندارد چه تعداد عدد مورد نیاز است

فصل سوم

منابع خطا و عدم قطعیت

خطا ها و عدم قطعیت ها از کجا ناشی می شوند؟

منابع خطا و عدم قطعیت ابزار اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت جسم مورد اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت فرایند اندازه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت عدم قطعیت های ورودی

منابع خطا و عدم قطعیت مهارت اپراتور

منابع خطا و عدم قطعیت روش نمونه گیری

منابع خطا و عدم قطعیت محیط

تذکرات کلی

فصل چهارم

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

اواع کلی عدم قطعیت در هر اندازه گیری

عدم قطعیت تصادفی

عدم قطعیت سیستماتیک

توزیع شکل خطاها

توزیع نرمال

توزیع یکنواخت

توزیع های دیگر

چه چیزی عدم قطعیت اندازه گیری محسوب نمی شود؟

چگونه عدم قطعیت اندازه گیری را محاسبه کنیم ؟

ارزیابی نوع A

ارزیابی نوع B

هشت مرحله اساسی برای ارزیابی عدم قطعیت

مرحله اول تا مرحله هشتم

عدم قطعیت استاندارد

محاسبه عدم قطعیت استاندارد نوع A

محاسبه عدم قطعیت استاندارد نوع B

تبدیل عدم قطعیت ها از یک واحد اندازه گیری به واحد دیگر

ترکیب کردن عدم قطعیت های استاندارد

عدم قطعیت ترکیبی برای جمع و تفریق کمیت های ورودی

عدم قطعیت ترکیبی برای حاصلضرب یا تقسیم کمیت های ورودی

عدم قطعیت ترکیبی برای توابع پیچیده تر

همبستگی

فاکتور همپوشانی K

چگونه جواب را بیان کنیم ؟

فصل پنجم

مثالهای کاربردی

فصل ششم

اظهارات و نقطه نظرات کلی

چگونه عدم قطعیت اندازه گیری را کاهش دهیم؟

بعضی دیگر از روشهای صحیح اندازه گیری

استفاده از ماشین حساب

کلید های ماشین حساب

ماشین حساب و خطاهای نرم افزار

گرد کردن اعداد

یادگیری بیشتر و ارائه آن در عمل

برخی هشدار ها

مجموعه اصطلاحات علمی و فنی

مفاهیم مقدماتی کالبراسیون و …

کتاب عدم قطعیت اندازه گیری

فرمت فایل : PDF
زبان : فارسی
تعداد صفحات : ۸۶ صفحه
حجم فایل : ۶۸۵ کیلو بایت

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 86برترین پکیج مبانی کالیبراسیون و اندازه شناسی pdf | کالیبراسیون چیست؟

عدم قطعیت;کالیبراسیون;کالیبراسیون به زبان ساده;کالیبراسیون چیست;مبانی کالیبراسیون

مبانی کالیبراسیون کالیبراسیون به زبان ساده خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری كالیبراسیون واستانداردهای اندازه گیری قابلیت ردیابی

مبانی کالیبراسیون

فهرست مطالب فایل PDF مبانی کالیبراسیون

فصل اول : مبانی اندازه شناسی
 • کمیتهای پایه (اصلی)
 • تعاریف مرتبط با اندازه گیری
 • دستگاههای اندازه گیری
فصل دوم : خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری
 • خطای اندازه گیری
 • مؤلفه های خطا
 • عوامل کلی و متداول خطا
 • درستی
 • صحت
 • اریبی (گرایش)
 • دقت
 • عدم قطعیت
 • منابع عدم قطعیت
 • دسته بندی عدم قطعیت
 • عدم قطعیت های استاندارد ، ترکیبی و گسترده
فصل سوم : کالیبراسیون واستانداردهای اندازه گیری
 • مفهوم کالیبراسیون
 • تأیید اندازه شناختی
 • اقلام تحت کالیبراسیون
 • حمل و نقل اقلام بمنظور کالیبراسیون
 • بازه زمانی (پریود) بین کالیبراسیون
فصل چهارم : قابلیت ردیابی و سیستم اندازه گیری ملی
 • قابلیت ردیابی
 • اجزاء یک سیستم اندازه گیری ملی
 • اندازه گیری های طول و ابعاد در سطح ملی
 • اندازه گیری های جرم در سطح ملی
 • اندازه گیری های فشار در سطح ملی
 • اندازه گیری های دما در سطح ملی
پیوست ۱- توصیه های انجمن ابزاردقیق آمریکا برای کالیبراسیون در کارخانجات
مراجع و منابع

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : ۶٫۷۹ مگابایت

تعداد صفحات : ۸۲ صفحه

زبان : فارسی

مبانی کالیبراسیون

پیوست ۱ : تو صیه های انجمن ابزاردقیق آمریکا ISA برای کالیبراسیون در کارخانجات صنعتی

مقدمه :
کالیبراسیون دستگاههای کنترلی یک فعالیت کلیدی در نگهداری و تعمیرات(نت) است وهدف ازآن اطمینان به حفظ درستی طراحی شده در سیستمهای کنترلی است . معمولا این فعالیت در آزمایشگاه کالیبراسیونی موجود در سایت که اغلب دستگاههای کالیبراسیون در آن قرار دارند انجام میگیرد.

جنبه های مهم در فعالیت های کالیبراسیون عبارتند از :
 • کیفیت آزمایشگاه کالیبراسیون
 • کیفیت و درستی وسائل (انداه گیری) مورد استفاده
 • نگهداری سوابق کالیبراسیون

در کالیبراسیون ، اندازه گیری بعمل آمده توسط یک وسیله تحت آزمون با مقدار مربوط به یک وسیله با درستی بسیار بهتر مقایسه میشودتا خطاهای وسیله تحت آزمون مشخص گردد. خطاها در صورتی قابل قبول هستند که در محدوده مجازی قرار گیرند . توصیه میشود عملیات کالیبراسیون طبق روشهای مکتوب انجام می گیرد.

تمامی وسائل اندازه گیری قبل از اولین استفاده بایستی کالیبره شوند تا به تمامی تنظیمات انجام شده روی آنها اطمینان حاصل شود. اینکار میتواند توسط فروشنده وسیله اندازه گیری و با ارائه گواهی کالیبراسیون معتبر انجام گیرد یا در محل آزمایشگاه کالیبراسیون (در سایت ) و بلافاصله پس از دریافت وسیله انجام گیرد.معمولأ فروشندگان هزینه اضافه تری برای کالیراسیون وارائه گواهی آن در یافت میکنند.

اغلب وسائل ابزاردقیق دارای تنظیم صفر و پهنه ۱۰۵ هستند و در اغلب موارد کالیبراسیون این وسائل شامل تصحیح خطاهای صفرو پهنه است تا درمحدوده رواداری پذیرفته شده ای قرار گیرد.

معمولا یک وسیله اندازه گیری (وسیله ابزاردقیق) در تعدادی نقطه آزمون که در گستره کالیبراسیون آن قرار میگیرند بررسی میشود . این نقاط از کمترین مقدار گستره (نقطه صفر) تا بیشترین مقدار گستره را در بر میگیرد. نقطه صفر میتواند صفر واقعی وسیله نباشد.

اختلاف بین کمترین مقدار و بیشترین مقدار گستره را پهنه مینامند.در بسیاری از موارد ، نقطه کالیبراسیون پهته کمتراز گستره نامی (توانائی اندازه گیری ) وسیله تحت کالیبره میباشد. بعبارت دیگر ، یک وسیله اندازه گیری طوری کالیبره میشود تا در یک گستره کاری مشخصی(کوچکتر یا مساوی گستره نامی)وظیفه خودرا ایفا کند.

در یک حلقه ابزاردقیق ۱۰۶ ، باید تک تک وسائل اندازه گیری (بطور جداگانه)کالیبره شوند.این رویکرد اطمینان میدهد که خطای تمامی وسائل اندازه گیری که خارج از رواداری مجاز خود قرار دارند تصحیح میشود.

وقتی در یک حلقه ابزاردقیقی ،تعدادی وسیله وجوددارد، درستی ترکیبی آنها(درستی کل حلقه) از جمع مربعات خطای هریک از وسائل آن حلقه بدست می آید، بطور مثال برای یک لوپ ابزاردقیق که از اجزائی مانند حسگر ، ترانسمیتر و نشاندهنده (نمایشگر) تشکیل شده است ، درستی کل حلقه (پس از کالیبراسیون تک تک اجزاء) خواهد شد:

Loop Total Error)2 =(Sensor error)2 + (Transmitter Error)2 + (Indicator Error)2)

توضیح :

رابطه فوق با رابطه انتشار عدم قطعیتهای استاندارد مشابهت دارد ولی با آن یکسان نیست. خوانندگانی که با ارزیابی عدم قطعیت آشنائی دارند بخوبی درک میکنند که رابطه فوق فقط در شرائط خاصی اعتبار دارد و ازرو ی آن میتوان عدم قطعیت گسترده کل حلقه را تعیین کرد.

بطور مثال علاوه بر اجزاء اشاره شده در رابطه فوق ، عوامل بسیار زیاد دیگری نیز میتواند بر عدم قطعیت کل تأثیر بگذارد و یا رابطه ریاضی استفاده شده برای ترکیب عدم قطعیت استاندارد عوامل تأثیر گذار ممکن است به سادگی رابطه فوق نباشد.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 82برترین پکیج پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه XRF

بررسی خصوصیات دستگاه XRFXRF;دستگاه XRF;XRF چیست;قابلیت ها Strengths;مزایا Adventage;معایب Disadventage محدودیت ها ;Limitation;کالیبره کردن دستگاه;قرص های تحت فشار

بررسی خصوصیات دستگاه XRFXRFدستگاه XRFXRF چیستقابلیت ها Strengthsمزایا Adventageمعایب Disadventageمحدودیت ها Limitationکالیبره کردن دستگاهقرص های تحت فشار

توضیحات :

پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه XRF قابل ویرایش در قالب پاورپوینت.

تعداد اسلایدها : 48

بخشی از اسلایدها :

عناوین
XRF 1- مقدمه در رابطه با دستگاه
2- پارامتر های مختلف دستگاه شامل :
قابلیت
مزایا
معایب
محدودیت ها
اجزای دستگاه
خطا ها (خطاهای تصادفی و خطاهای سیستماتیک)
سیگنال ها
حدتشخیص
حساسیت
کاربرد در پترولوژی
دقت

نحوه ارایه اطلاعات
اساس کار دستگاه
صحت
3-آماده سازی نمونه و مراحل مختلف آن
4- کالیبراسیون دستگاه
5-روش تعیین صحت آنالیز تیتانومگنتیت
و ایلمنیت بوسیله نمونه های استاندارد
و منحنی کالیبراسیون
6- منابع و مآخذ

مقدمه

برای اندازه گیری مقدار عناصر دو روش وجود دارد یکی روشهای شیمی تجزیه كه عمدتاً از تیتراسیون استفاده می شود و دیگری روشها تجزیه غیر مخرب بوسیله اشعه X كه اصطلاحاً به آن XRF گفته می شود كه مخفف كلمه X Ray Fluorescence می باشد

مزیت استفاده از XRF بر روشهای شیمیایی سرعت بالا و هزینه پایین و دقت قابل قبول است .

XRF دستگاهی است برای اندازه گیری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهای مختلف در نمونه كه نتیجه آن شناسایی نوع و میزان عناصر ماده می باشد. دستگاه XRF كاربرد وسیعی در بسیاری از علوم دارد و امروزه بعلت پیشرفتهای شگرف در این زمینه بصورت یكی از وسایل ضروری در آزمایشگاههای تحقیقاتی در آمده است. XRF با سرعت عمل بسیار زیاد قادر است عناصر بسیاری را بصورت كیفی و كمّی مورد آنالیز قرار دهد. بعلت سرعت زیاد و عدم مصرف مواد شیمیایی روش ارزانی نسبت به بقیه روشهای آنالیزی بوده و محیط زیست را نیز آلوده نمی سازد.

• قابلیت ها Strengths :

1-قابلیت اندازه گیری کیفی و کمی عناصر

2-آنالیز بالک شیمیایی عناصر اصلی در سنگ و رسوبات

Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P) (

3-آنالیز بالک عناصر کمیاب و سنگین در سنگ و رسوبات(Ba Ce Co Cr Cu Ga La Nb Ni Rb Sc Sr Rh U V Y Zr Zn)

5- قابلیت معرفی 100 نمونه به طور همزمان به دستگاه

4- قابلیت دادن نتایج بصورت اکسیدی

و…

فهرست مطالب :

عناوین
XRF 1- مقدمه در رابطه با دستگاه
2- پارامتر های مختلف دستگاه شامل :
قابلیت
مزایا
معایب
محدودیت ها
اجزای دستگاه
خطا ها (خطاهای تصادفی و خطاهای سیستماتیک)
سیگنال ها
حدتشخیص
حساسیت
کاربرد در پترولوژی
دقت

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 48برترین پکیج تحقیق درباره تولید انرژی از توده حیاتی

تحقیق در مورد تولید انرژی از توده حیاتی;تولید انرژی از توده حیاتی;دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی از توده حیاتی;تولید انرژی;توده حیاتی;تحقیق مورد تولید انرژی

دانلود تحقیق درباره تولیدانرژی از توده حیاتی در قالب word در 80 صفحه قابل ویرایش

توضیحات:

دانلود تحقیق درباره تولیدانرژی از توده حیاتی در قالب word در 80 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه:

Biomss: تمام مواد آلی از سوخت های چوبی نا گیاهان آبزی را شامل می گردد راه های بسیاری برای تولید انرژی به حالت های مناسب تر ومفید تر همچون انرژی گرمایی الكتریكی وجود دارد. بدیهی است كه زغال سنگ، نفت وگاز طبیعی كه 3 منبع عمده انرژی های معمولی را تشكیل می دهند، طی میلیون ها سال به وجود می آیند. ما در سوی دیگر مواد آلی اصلی در تمام گیاهان (خاكی و آبی /دریایی) كه تشكیل دهنده حالات مهم Bio-mass هستند به طور طبیعی در مدت زمانی كوتاه (یك سال یا كمتر) تجدید شده وبه منبع خود اضافه می گردند این همان فاكتور مهمی است كه Bio-mass را در دسته بندی منابع تجدید شونده می گنجاند.

با این حال Bio-mass تا زمانی در این رده بندی قرار می گیرد كه هزینه كشت و رشد آن با نرخ مصرف آن برابر یكند و چنانچه نرخ مصرف از هزینه كشت فراتر رود، به عنوان یك منبع در حال تخلیه رده بندی خواهد شد( مانند مصرف سوخت های چوبی در كشورهای در حال توسعه) از طرفی می توان Bio-mass را شاخه مفیدی از انرژی خورشیدی دانست چرا كه انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم برای رشد گیاهان از طریق فتوسنتز كاربرد دارد. این مسئله به طور مشخص در نمودار ساده انرژی نشان داده شده در Fig 0.1 معلوم است.

1-0 منابع Bio-mass

Bio-mass می تواند از منابع مختلفی بدست آید:

< >ضایعاتی كه در یك منطقه مشخص تجمع می یابند مانند زباله های جامه شهری (MSW) باقیمانده گیاهان در مزارع وجنگل ها كه در دوره برداشت محصول ویا چوب بری به جا مانده اند كاشت انتخابی محصولاتی كه از لحاظ انرژی كارآمد هستند بسته به نوع محتویات سوختن آنها بعضی از گیاهان قابل سرمایه گذاری از لحاظ تشكیل Bio-mass طبق آخرین دسته بندی عبارتند از:

< >محصولات غذایی حاوی مقادیر قابل توجه شكر و نشاسته مانند: نیشكر، چغندر ،قند .ذرت ، نشاسته كاسارو، ذرت شیرین، سیب زمینیعلف ها، بوته ها، و مخصوصا گونه های درختی با رشد سریع مانند اكالیپتوس (euicalyptus) ولژامینوس (lejuminous) (ka-babal)بعضی گیاهان هیدروكربن ساز مانند افوربیا لاتاریس (Euphorbia lathyris) و افوربیا تیروكولی (Eaphorbia tirucalli) محصولاتی مانند آفتابگردان ، rapseed ، دانه سویا، بادام زمینی كه از لحاظ روغن های گیاهی غنی هستند.

موارد كاربرد:

< >فراهم كردن خط لوله انرژی به سمت لوله و پمپ های كشاورزی و پردازش m/cs مثل ساطورها و خرمن كوب هافراهم كردن خط لوله انرژی به مناطق صنعتی روستایی، مثل آسیاب ها مغازه های تجاری، آسیاب های كوچكی برنج، نمابع متمركز انرژی الكتریكی در مراكز سلامت روستایی ،مراكز سرد نگه دارنده شیرفراهم كننده ی نیازهای خط انرژی به مناطق صنعتی متفاوت مثل لبنیات، سرامیك، صنایع معادن، واحدهای پردازش چوب، روستاهای كوچكی كه به الكتریسته مجهز می شوند.توده زنده

منطقه ی خشك

منطقه ی pyrolysis

منطقه ی كاهش

منطقه ی اكسیداسیون

لایه خاكستر

صداگیرها، حائل ها

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 80برترین پکیج دانلود مقاله بسیار مفید در کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر

انرژی تجدید پذیر;دانلود مقاله پنل های خورشیدی;دانلود کاربردی انرژی تجدیدپزیر;تاریخچه انرژی خورشیدی;تولید برق با خورشید;قیمت هر kw برق;ترکیبات پنل خورشیدی;چگونگی راه اندازی انرژی خورشیدی;مقاله مفید برای انرژی های نوین

مقاله ای برای ارایه به استاد با توجه به مطالب جدید و کاربردی انرژی نو یا انرژی جایگزین که به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌گردد؛ مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به ع

و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی وآلودگی زیست‌محیطی را ندارد علاوه بر این منابع تولید آن‌ها تمام ناشدنی و نامحدود است. ماهیت آنچه که یک منبع انرژی را در دسته انرژی‌های جایگزین قرار می‌دهد در طول زمان تغییر کرده‌است. امروزه به علت تنوع منابع انرژی و اهداف مختلفی که حامیان هریک از این انرژی‌ها دنبال می‌کنند، تعریف بسیاری از انواع انرژی به عنوان انرژی جایگزین محل مجادله است.

توسعه این نوع از انرژی‌ها با توجه به عوامل مختلف به‌ویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده بالا و نبود سیاست‌های حمایتی، با مشکلاتی مواجه‌است. مثلا برزیل یکی از کشورهایی است که پروژه‌های بزرگی برای استفاده از انرژی‌های نو (انرژی‌های تجدیدپذیر) انجام می‌دهد. ۱۸٪ از کل مصرف سوخت اتومبیل‌های برزیل از طریق سوخت اتانولی که از ساقهٔ نیشکر به‌دست می‌آید تأمین می‌شود. سوخت اتانول به‌صورت گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانشمندان سوئیسی پس از هفت سال تلاش در نهایت در سال ۲۰۱۰ موفق به ساخت هواپیمایی شدند که سوخت آن از انرژی خورشیدی تأمین می شد. این هواپیما توانایی پرواز در ارتفاع ۴۰۰۰ پایی را به مدت بیش از ۲۴ ساعت و به طور مداوم به کمک انرژی خورشیدی داشت. با وجود اینکه پنل های خورشیدی تاکنون جایگاه خود را در میان وسائل نقلیه پیدا نکرده اند، این هواپیمای خورشیدی که دارای ۱۲ هزار سلول خورشیدی بود، به این پرنده کوچک کمک کرد تا حتی پس از غروب خورشید نیز توانایی پرواز داشته باشد. بار دیگر در سال ۲۰۱۳، با تجهیز کردن ۱۷ هزار سلول خورشیدی، نسخه شماره ۲ این هواپیما از فرودگاه ابوظبی به پرواز درآمد. دانشمندان قصد دارند با استفاده از سلول های خورشیدی برای تأمین انرژی چهار موتور الکتریکی این هواپیما که با باتری های لیتیومی شارژ می شوند، آن را یک دورکامل دوردنیابه پروازدرآورند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40برترین پکیج تحقیق درباره نوآوری در سازمان

نوآوری در سازمان;نوآوری خلاقیت;doc نوآوری در سازمان;تحقیق درباره نوآوری در سازمان

تحقیق درباره نوآوری در سازمان

فایل به صورت wod میباشد و تمام قواعد در آن رعایت شده است

توضیحات:

دارای 26 صفحه

بخشی از متن:

اﻣﺮوزه در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار، ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ….

واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی : نوآوری، خلاقیت

فهرست مطالب:

ﭼﻜﻴﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ

مبانی ﻧﻈﺮی

نوآوری

اﻧﻮاع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻮآوری

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوری

ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد در ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻮآوری

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮآور

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن

تفاوت خلاقیت با نوآوری

دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻼﻗﻴﺖ وﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﺿﺮورت واﻫﻤﻴﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

پیشنهادات

منابع

دارای منبع انگلیسی و فارسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 26برترین پکیج نقشه ساخت موتور پالس جت

هواپیمای مدل;موتور جت;موتور پالس جت;موتور هواپیمای مدل;هواپیمای رادیوکنترل;موتور پالس جت هواپیما;پالس جت;هواپیمای یک نفره;هواپیما;نقشه ساخت موتور جت

نقشه ساخت اسان موتور پالس جت

موتور پالس جت یکی از قدیمی ترین موتور های جت می باشد که در قدیم المان بروی پهپاد های خود استفاده میکرد جهت سرعت بیشتر . الانه مدلرها ان را برپی مدل های جنگی و سرعتی و حتی اموزشی قرار میدهند تا سرعت داشته باشد و بسیار وزن ان بعد از ساخت سبک می باشد جنس موتور از ورق گالوانیزه می باشد و در دو نوع ساخته میشود بدون دریچه و دریچه دار که سهولت ساخت پالس جت بدون دریچه بیشتر هست و راحت تر . سوخت مورد نیاز موتور هم گاز پروپان می باشد که همه دارند .

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 3برترین پکیج آموزش ساخت هواپیمای مدل ایگل 2

هواپیمای مدل;هواپیمای رادیوکنترل;ساخت هواپیمای مدل;اموزش ساخت هواپیمای مدل;هواپیمای مدل قابل پرواز;نقشه هواپیمای مدل

آموزش ساخت هواپیمای مدل رادیوکنترل

با این عکس های ساخت هواپیمای مدل ایگل 2 می توانید با نقشه مفهومی از جای جای ساخت هواپیما بدون دغدغه اموزش ساخت رو فرا بگیرید و با دیدنش سریع پی به ساخت راحت ان پی ببرید جنس ساخت هواپیمای مدل چوب بالسا می باشد

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 160برترین پکیج نقشه هواپیمای مدل

نقشه هواپیمای مدل;هواپیمای مدل;نقشه ساخت هواپیمای مدل;نقشه هواپیما;هواپیمای مدل رادیوکنترل;هواپیما

ساخت از نقشه هواپیمای مدل

سلام نقشه با اتوکد باز میشه و بعد از خرید برای پرینت کردن سایز یک به یک پرینت بگیرید بزرگ باشه که بسازید جنس چوب بالسا موتور الکتریکی و سوختی هر دو مورد رو میشه استفاده کرد

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 3برترین پکیج دانلود آزمایش تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون و پل تار

دانلود آزمایش;تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون و پل تار;دانلود آزمایش تعیین مقاومت ;استفاده از پل وتستون و پل تار

هدف از انجام آزمایش تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون و پل تار

هدف از انجام آزمایش:

 • تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون و پل تار

توضیحات:

پل وتستون:

هدف 1:

هدف از انجام آزمایش تعیین مقاومت با استفاده از پل وتستون می باشد.

پل وتستون که مدار آن مطابق شکل می باشد برای اندازه گیری سریع و دقیق مقاومت مجهول متداول است. برای بکار بردن پل باید آنقدر مقاومت را تغییر داد تا آمپر متر درجه ی صفر را نشان دهد در آن صورت با توجه به اینکه می باشد می توان نوشت:

اجرای آزمایش:

مدار را مطابق شکل شماره 1 ببندید. مقاومت R3 را آنقدر تغییر دهید تا از آمپرمتر جریانی عبور نکند.سپس جدول 1 را کامل کنید. می توانیم برای مقاومت متغییر از رئوستا استفاده کنیم. هم چنین مقاومت مجهول را مقاومت پل وتستون در نظر می گیریم. ولتاژی برابر 10ولت به مدار اعمال می کنیم.

پل تار:

هدف 2:

هدف از انجام آزمایش تعیین مقاومت با استفاده از پل تار می باشد.

پل تار شکل ساده پل وتستون می باشد که در آن به جای مقاومت متغیر(رئوستا) از یک سیم (که معمولا یک متر می باشد) و یک لغزنده استفاده می شود.(شکل زیر) برای اندازه گیری مقاومت مجهول () باید آنقدر لغزنده را تغییر داد تا آمپرمتر جریانی را نشان ندهد در آن صورت مقاومتهای وو سیمهای وهمانند چهار شاخه ی پل وتستون عمل کرده به حالت تعادل می باشند و بنابراین می توان نوشت:

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 6